Bidra till ökad samverkan med fokus på digitala lösningar i alla branscher

 • Stängd 20 mars 2024
 • Hela Sverige

Har ni idéer på hur samverkan mellan regionala innovationsmiljöer kan stärkas och främja att små och medelstora företag nyttjar digital teknik mer effektivt? Nu kan ni söka finansiering för systemutvecklande samverkansinsatser som är allmänt främjande och insatser för att stärka företag.

Vem kan söka?

En juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Projektpartner kan vara offentliga myndigheter, forskningsorganisationer såsom universitet/högskolor, FoU-institut samt ideellt verksamma/icke vinstdrivande företags- och innovationsfrämjande organisationer.

Vad kan ni söka för?

Projekt eller förstudier med flera parter.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Tillväxtverket kan max bevilja 50 procent av projektens totala budget i stöd. Inom ramen för denna utlysning finns totalt 60 miljoner kronor att ansöka om.

Vad handlar erbjudandet om?

Ett mer samordnat och effektivt system för innovation och digitalisering

Ett mer effektivt system för innovation och digitalisering är avgörande för att Sverige ska fortsätta att ligga i framkant och som internationellt ledande innovationsnation. I Sverige finns en rad olika innovationsmiljöer, kluster och initiativ som är beroende av digital teknik, till exempel automatisering, artificiell intelligens (AI), högpresterande datorsystem och cybersäkerhet. För att ta vara på digitaliseringens möjligheter krävs det att dessa miljöer kopplas ihop över de regionala gränserna och även skapar förutsättningar för samarbeten med andra innovationsmiljöer inom EU.

I denna utlysning eftersöker Tillväxtverket insatser som kopplar ihop mer utvecklade och mogna regionala noder och innovationsmiljöer med andra kompletterande och kompetensmässigt förstärkande regionala hubbar, miljöer eller nationella insatser. Detta ska bidra till att synergieffekter uppstår inom det företags och innovationsfrämjande systemet och leda till att kunskap inom systemet förmedlas brett till samtliga aktörer i systemet och andra intressenter.

1.1 Stärk forskning och innovation

Insatser inom detta område ska syfta till att:

 • Stötta samverkan mellan befintliga ”hubbar” och innovationsmiljöer i olika delar av landet som, oavsett sektor eller bransch, arbetar med områden som automation, digitalisering, högpresterande datorsystem och artificiell intelligens (AI).
 • Bidra till insatser som bygger internationella relationer bland annat inom EU-programmen Horisont Europa och DIGITAL.
 • Bidra till att effektivare nyttja kompetens och resurser i hela landet genom samverkan mellan nationell och regional nivå, och mellan olika delar av landet.

I denna utlysning eftersöker Tillväxtverket projekt som kan bidra till att knyta ihop befintliga regionala innovationsmiljöer som arbetar med varandra över de regionala gränserna. Fokus ska ligga på samverkan kring digital teknik och leda till att kunskap inom systemet förmedlas brett till samtliga aktörer i systemet och andra intressenter. Projekten kan även innehålla insatser för att stärka företag med digital teknik som utgångspunkt.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Sökande ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Projektpartner kan vara offentliga myndigheter, forskningsorganisationer såsom universitet/högskolor, FoU-institut samt ideellt verksamma/icke vinstdrivande företags- och innovationsfrämjande organisationer. 

En av de sökande ska ha ansvar för att leda och koordinera projektets genomförande. 

Projekten ska involvera flera (minst tre) regionalt prioriterade innovationsmiljöer i minst två programområden/Nuts 2 regioner. Projektet behöver vara i linje med de strategier för smart specialisering som gäller för de regioner där projektet har sina parter. Kopplingen till berörda regioners strategier för smart specialisering ska tydliggöras i ansökan.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt och ska bidra till de insatser som framgår av avsnittet ”Vad handlar erbjudandet om?”. Utlysningen riktar sig mot aktörer inom det företags och innovationsfrämjande systemet och lämnas i enlighet med följande statsstödsboxar:

Box 2: Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stärka företag och där det ekonomiska värdet av det stöd som ges per företag är begränsat. Bestämmelsen vilar EU-rättsligt sett på i EU-kommissionens förordning (2023/2831) om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd/de minimis.

Box 3a: Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stärka utvecklingen av företag i ett programområde genom information och kunskapsöverföring men där omfattning och inriktning av insatserna är sådana att inget direkt eller indirekt företagsgynnande uppstår som påkallar behov att tillämpa bestämmelser om statsstöd i EU:s regelverk.

Box 3b: Stöd inom denna box gäller projekt som avser genomförande av samverkansinsatser som bidrar till utveckling av det företags- och innovationsfrämjande systemet. Med systemutvecklande samverkansinsatser avses aktiviteter som syftar till en stärkt samverkan, förbättrad kvalitet och ökad effektivitet mellan aktörer som arbetar för näringslivsutveckling och hållbar regional utveckling i det allmännas intresse. Detta inkluderar samverkan i det företags- och innovationsfrämjande systemet för att förtydliga roller, ansvar, undvika dubbelarbete, bestämma målgrupper, hitta synergier, erfarenhetsutbyte och lärande. Hit hör också insatser för att utveckla översiktliga kompetenskartor inklusive utveckling av områden för smart specialisering och annan policyutveckling samt därtill knutet erfarenhetsutbyte och lärande. En ytterligare aspekt i förbättrad samverkan är därtill anknuten omvärldsbevakning, kunskapsuppbyggnad, metodutveckling och framtagande av fakta/statistik. En förutsättning är dock att den sprids och publiceras brett för samtliga aktörer i innovationssystemet och andra intressenter.

När samverkan, kunskapsuppbyggnad, metodutveckling eller liknande däremot handlar om att utveckla nya affärsutvecklingsprogram, rådgivnings- och andra innovationsstödjande insatser som är anpassade till enskilda företag så är det inte något som kan hänföras till allmänna främjandeinsatser enligt denna box.

De kostnader som är stödberättigande för systemutvecklande samverkan är personalkostnader, extern sakkunskap, resor och logi samt schablonkostnader.

Stödberättigande är också kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägare/koordinerande part.

Dessa kostnader räknas tillhöra samlad koordinering vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning och samlad koordinering av projektet.
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet.
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning.
 • Utvärdering.
 • Arbete med hållbarhetskriterier.

Kostnader för projektsamordning ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller allmänna främjandeinsatser. Dessa kostnader betraktas inte som statsstöd.

Om ert projekt innehåller olika delaktiviteter och där endast någon av dem är hänförliga till villkoren för stöd inom Box 3a och Box 3b, så ska de olika delarna gå att särskilja från varandra i aktivitetsplanen. Skulle andra delar av projektet innehålla aktiviteter som innebär gynnande av företag så ska genomförandet där ske i enlighet med de villkor som gäller för Box 2 och även dessa aktiviteter ska särskiljas i aktivitetsplanen. I Regionalfonden söker ofta en aktör (projektägare) medel för att driva ett projekt med en eller flera aktiviteter som på något sätt kommer att innebära att företag gynnas, till exempel i form av rabatterade tjänster. I enlighet med Tillväxtverkets Allmänna villkor gäller då att försumbart stöd/de minimis lämnas som så kallat indirekt stöd.

Inför ansökan är det väldigt viktigt att ni som söker beaktar den utökade informationen kring de boxar som kan tillämpas i EU-handboken 2021-2027.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Utlysningen omfattar 60 miljoner kronor. Finansieringen består av EU-finansiering från det Nationella regionalfondsprogrammet med högst 40 procent och finansiering från Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med högst 10 procent. ​Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som en del av projektets medfinansiering i budgeten.

Projekten kan beviljas stöd för maximalt 50 procent av total budget. Resterande 50 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

För övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 procent av kostnaderna. Även kostnader för övergripande projektsamordning måste särskiljas från övriga kostnader i projektet. Läs mer om vad som avses som kostnader för övergripande projektsamordning i handboken.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 13 februari och stänger 19 mars 2024.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekten kan som längst pågå till 30 juni 2030.

Tillväxtverket kan komma att inom programperioden erbjuda beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod om det finns EU-medel kvar inom programmets budget i enlighet med gällande regelverk. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Sverige placerar sig med sina 10,5 miljoner invånare på andra plats i Global Innovation Index. Sverige rankas även som starkaste innovationsland i EU enligt European innovation Scoreboard. Dock finns det fortfarande regionala skillnader inom Sverige när det gäller forsknings- och innovationsresultat. Spridningen av innovationer och användningen av banbrytande tekniker, är inte optimal. Nya metoder och nya sätt att tänka, däribland nya/ökade kontakter mellan regioner, krävs för att lösa framtidens samhällsutmaningar.

Svagheter och brister i digital infrastruktur kan få negativ inverkan på innovation utifrån en rad olika perspektiv. För att fortsätta utvecklingen mot ett hållbart samhälle behöver kännedomen om digitaliseringens möjligheter att öka och data behöver nyttjas som strategisk resurs. Till exempel kan forskning bli lidande på grund av bristande tillgång till data. Användningen av digital teknik är också viktig för offentlig sektor i utvecklingen av samhällstjänster och samordning av resurser, enligt OECD.

För att små och medelstora företag i Sverige ska bli internationellt konkurrenskraftiga inom regionalt prioriterade områden är samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata aktörer viktig, inte minst för att stärka tillgång till kompetens inom forskning och innovation. Exempelvis kan flera regioner ha helt eller delvis överlappande prioriterade områden. För att kraftsamla och förstärka prioriterade områden i Sverige är samverkan mellan olika delar av landet genom effektivare nyttjande av avancerad teknik, digitalisering och AI en viktig faktor.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Genom stöd till att koppla ihop regionala noder och innovationsmiljöer med nationella insatser till nyskapande och innovativa nationella plattformar, förväntas insatserna bidra till flera av de globala målen. Bland annat mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Genom insatser för att stärka samverkan mellan regionala och nationella nivån i alla delar av landet förväntas flera projekt också innehålla särskilda insatser för jämställdhet. Särskilda insatser innebär att projektets huvudsakliga mål är att förbättra jämställdhet mellan kvinnor och män. Analysen ska därmed visa hur utmaningar och problem inom jämställdhetsområdet ligger till grund varför projektet behövs och målen tar tydligt fasta på en förflyttning mot ökad jämställdhet. Projekten bidrar därmed direkt till det globala målet 5.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.

Om Förändringsteori i projektet

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. I denna utlysning är resultatkedja 2 ”Utveckling av stödstrukturer” aktuell för projektet.

Vid insatser för att stärka företag och om effekten förväntas uppstå direkt i det enskilda företaget, även om stödet till företaget går via en intermediär, kan även resultatkedja 1 ”Direkta insatser till företag” vara aktuell för projektet.

En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Aktiviteter utanför programområdet
En intervention får helt eller delvis genomföras i ett annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

Box 3a, Box 3b och Box 2

Det är er uppgift som sökande av projektstöd att designa projektet utifrån tillämpbara boxar. Ett tips är att försöka planera era projektaktiviteter på så sätt att ni inte blandar flera boxar i en aktivitet och att det tydligt framgår vilka boxar som är aktuella i era aktivitetsbeskrivningar. Tillväxtverket gör sedan en prövning om projektet är förenligt med regelverket.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Mejl:
nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.