Bidra till en grön omställning för små och medelstora företag

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Blekinge
 • Skåne

Vill ni vara med och främja en grön omställning i Skåne och Blekinge? Nu finns det EU-finansiering till insatser som ska bidra till energieffektivisering, öka produktion och användning av förnybar energi och stimulera en cirkulär omställning och förädling av sidoflöden. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna som genomförs.

Vem kan söka?

Aktörer som främjar innovation och företagande, samt regioner, kommuner, idéburen sektor med flera.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier som skapar nytta i Skåne och Blekinge.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden Skåne-Blekinge kan finansiera 40 % av ett projekts kostnader. Tillväxtverkets nationella1:1 medel kan preliminärt finansiera 10 %. Se mer under "Hur mycket ni kan få i stöd".

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningen är uppdaterad 240515 under rubrik "Hur mycket ni kan få i stöd" rörande Tillväxtverkets nationella 1:1 medel.

Sök finansiering inom något av följande specifikt mål:

 • 2.1 Främja energieffektivisering
 • 2.2 Främja förnybar energi
 • 2.6 Främja cirkulär ekonomi

Projekten ska

 • anpassa sin verksamhet efter behov i små och medelstora företag
 • skapa nytta för flera små och medelstora företag

Nedan kan ni läsa några exempel på typer av projekt som kan söka finansieringen. För att få en heltäckande bild rekommenderar vi er att läsa programmet för Skåne-Blekinge. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för att diskutera era idéer.

Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet, med hänsyn till de regler som finns för statsstöd som gynnar företag.

2.1 Främja energieffektivisering
Här välkomnas projektinsatser som leder till att företag genomför energieffektiviseringar i sin verksamhet och minskar sin energianvändning. Projekten kan arbeta med att stärka företags kunskaper för att de på så sätt ska kunna jobba för att minska sina energikostnader och sin klimatpåverkan. Det kan exempelvis handla om att hjälpa företag att hitta mer energieffektiva lösningar för sin tillverkning. Det skulle också kunna handla om att stötta företag att undersöka möjligheter kopplat till digitalisering, att ersätta tunga maskiner med eldrivna sådana, eller ersätta fossila bränslen med el.

Projekt kan också handla om att stötta företag som utvecklar lösningar som rör energieffektivisering. Här kan det handla om att genomföra insatser som möjliggör experimenterande, test, samt utvecklande av nya marknader för produkter.

Det finns även möjligheter att skapa och utveckla nätverk inom dessa områden eller andra stödjande strukturer som leder till eftersökta effekter för företag.

2.2 Främja förnybar energi
Här välkomnas projektinsatser som leder till att företag ökar sin produktion eller användning av förnybar energi. Projekt kan också handla om att stötta företag som tar fram bättre och mer konkurrenskraftiga lösningar som möjliggör fortsatt ökad förnybar energi.

Det kan exempelvis handla om att:

 • stärka kunskapen om förnybara energislag
 • ge möjlighet att testa lösningar
 • bistå med analyser
 • ge praktiskt stöd inför upphandlingar
 • stötta företag att investera i egen produktion, lagring och distribution av förnybar energi
 • flexibilitetslösningar
 • utveckla och anpassa teknisk infrastruktur för elöverföring, fjärrvärme, fjärrkyla och fossilfria gaser för att underlätta regional och lokal produktion av förnybar energi.
 • utveckla och anpassa teknik för minskad påverkan från exempelvis vindkraft och solenergi på miljö och försvarsintressen.

Det finns även möjligheter att skapa och utveckla nätverk inom dessa områden eller andra stödjande strukturer som leder till eftersökta effekter för företag.

2.6 Främja en cirkulär ekonomi
En cirkulär ekonomi syftar till att minska andelen avfall till miniminivåer och återanvända, reparera, renovera eller återvinna existerande material och produkter. Här välkomnas projektinsatser som handlar om att öka kunskap om potentialen i biobaserade material, sidoflöden och cirkulär ekonomi samt att rusta företag att ställa om till och implementera cirkulära affärsmodeller. Det kan också handla om att företag får testa nya lösningar och identifiera nya marknader och systemlösningar. Projektet får gärna fokusera på industriell symbios, där flera verksamheter samarbetar för att spara resurser. Det behövs också investeras i och tillgängliggöras fysiska miljöer så som testbäddar och demonstrationsmiljöer. Miljöer där aktörer kan testa eller skala upp cirkulära lösningar. Det finns även möjligheter att skapa och utveckla nätverk inom dessa områden eller andra stödjande strukturer som leder till eftersökta effekter för företag. Industrin och livsmedelsbranschen pekas ut som särskilt viktig inom detta mål.

Övergripande

 • Projektet kan fokusera på behov i en eller flera branscher om det sammanfaller med utpekade områden för smart specialisering i Skåne och Blekinge.
 • Finansieringen kan inte sökas av projekt som vill arbeta med direkta insatser inom primärproduktion/jordbruk.
 • Finansieringen kan inte gå till direkt produktion av förnybar energi.
 • Det ska i projektbeskrivningen framgå hur projektkonstellationen har satts samman i förhållande till projektets fokus.

Läs mer om regionernas arbete med smart specialisering på deras hemsidor. Där hittar ni också kontaktuppgifter så ni kan stämma av den regionala relevansen.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.

Mer information

Vem kan söka?

Huvudsaklig målgrupp för att söka denna finansiering är aktörer som arbetar med att främja företagande och innovation, idéburen sektor, myndigheter, universitet, högskolor, andra utbildningsaktörer, kommuner och regioner.

Ett enskilt företag kan inte söka investeringsstöd för att utveckla exempelvis sin egna affärsidé eller produkt.

Organisationer kan inte söka finansiering från Skåne-Blekingeprogrammet till sin ordinarie verksamhet eller driftsstöd.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

Alla projekt och förstudier ska ha som mål att bidra till ökade förmågor och i och med det skapa förändrade beteenden hos sin målgrupp. Det är möjligt att söka finansiering för insatser inom tre områden som Tillväxtverket kallar resultatkedjor. Resultatkedjorna är:

 1. direkta insatser till företag
 2. utveckling av stödstrukturer (i företagsfrämjande och andra organisationer)
 3. uppbyggnad av miljöer och infrastruktur

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa stärkta förmågor och förändrade beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter.
Ni kan även ansöka om finansiering till en förstudie för att skapa förutsättningar för att senare kunna ansöka om finansiering för ett projekt.

1) Projekt med direkta insatser till företag
Ni arbetar direkt med små och medelstora företag och bidrar till att de stärker sina förmågor och utvecklar förändrade beteenden. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom följande:

Mål 2.1 främja energieffektivisering
Rådgivning till små och medelstora företag, individuellt eller i grupp, i form av exempelvis:
- stöd för att utveckla tjänster och affärsmodeller som skapar ökad medvetenhet om nyttan av energieffektivisering
- stöd till effektivisering i produktion och resursanvändningen
- stöd med att jobba med målsättning kring energieffektivisering
- stöd med att ta fram investerings- och finansieringskalkyler
- stöd i olika ansökningsprocesser som möjliggör viktiga investeringar, inklusive inför ansökningar till Klimatklivet
- stöd till företag som utvecklar lösningar inom energieffektivisering exempelvis möjligheter till experimenterande samt stöd i utveckling av nya marknader
- stöd till flexibilitetslösningar hos företag.

Mål 2.2 främja förnybar energi
Rådgivning till små och medelstora företag, individuellt eller i grupp, till exempel i form av:
- kunskapshöjande insatser om lokala och regionala behov och lösningar. Projektet får gärna fokusera särskilt på vissa energislag, exempelvis vätgas(från förnybar energi), el från sol och vind, eller kraftvärme/fjärrvärme/fjärrkyla.
- företagsspecifika analyser
- utvecklande av smarta lösningar för hantera icke planerbar elproduktion
- stöd i ansökningsprocesser för att möjliggöra investeringar, inklusive inför ansökningar till Klimatklivet
- stöd för att öka kapaciteten att förstå nya regler om förnybar energi och anpassa sin verksamhet efter dem.

Nätverk där företag kan samarbeta med och lära av andra, till exempel
- nätverk för kunder och leverantörer, som bidrar till att fler företag nyttjar eller utvecklar lösningar som är viktiga för det lokala och regional energisystemet
- nätverk där företag får ett konkret stöd som leder till ökad användning av förnybar energi, till exempel i samverkan med universitet eller andra offentliga aktörer.

Mål 2.6 främja cirkulär ekonomi
Rådgivning till små och medelstora företag, individuellt eller i grupp, till exempel i form av:
- utveckla och implementera nya cirkulära affärsmodeller som fokuserar på delning, reparation och återbruk
- förbättra designprocessen
- testa nya tekniker och processer
- identifiera nya marknader för restflöden
- utnyttja digitaliseringsmöjligheter exempelvis AI för framtidens livsmedelsberedskap och livsmedelsdistribution.
- utveckling av innovativa varor och tjänster
- undersöka möjligheter till industriell symbios, dvs. att överskott eller restprodukter i en verksamhet, så som vatten, värme, avfall eller material, blir en resurs som skapar värde hos annan part, t.ex. företag, aktörer eller kommunalt drivna verksamheter. Industriell symbios kan också omfatta samarbete om kompetens, tjänster, lokaler, teknisk utrustning och infrastruktur.

Nätverk för företag som kan samarbeta och lära av varandra, exempelvis
- inom leverantörskedjor där små och medelstora företag deltar
- inom en särskild bransch eller mellan branscher.

Samarbeten mellan små och medelstora företag och akademi, exempelvis
- bygga upp och utveckla kunskap och nätverk mellan universitet och högskolor, kommuner, regioner med flera i syfte att utforska möjligheter till industriell symbios.

2) Projekt som utvecklar stödstrukturer runt företagen
Ni arbetar med den stödstruktur som finns runt små och medelstora företag och företagande. Med stödstruktur avses aktörer såsom offentliga organisationer, företags- och innovationsfrämjande aktörer vars syfte är att stötta företag. Insatserna ska vara förutsättningsskapande och bidra till att stödstrukturens aktörer stärker sina förmågor och utvecklar förändrade beteenden. Det leder indirekt till att företagen får bättre förutsättningar. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom:

Mål 2.1 främja energieffektivisering
- att skapa och utveckla nätverk och andra stödstrukturer där företag kan få och dela kunskap inom energieffektivisering
- att skapa och utveckla nätverk och andra stödstrukturer som skapar en efterfrågan på energieffektiviseringslösningar
- aktiviteter som stärker främjaraktörernas metoder och verktyg som används i dialog med små och medelstora företag.

Mål 2.2 främja förnybar energi
- att skapa stödstrukturer och nätverk som företag kan använda för att utveckla sin kompetens, samt sprida sin kunskap om olika energilösningar
- att skapa och utveckla nätverk och andra stödstrukturer som skapar en efterfrågan på olika lösningar för produktion och användning av förnybar energi
- aktiviteter som stärker främjaraktörernas metoder och verktyg som används i dialog med små och medelstora företag.

Mål 2.6 främja cirkulär ekonomi
- att arbeta med lärande för att förbättra arbetet med offentliga cirkulär upphandlingar
- att skapa nätverk för att stärka lärandet mellan olika företagsfrämjande organisationer.
- att genomföra insatser för att bygga upp och utveckla kunskap och nätverk mellan universitet och högskolor, kommuner, regioner med flera i syfte att utforska möjligheter till industriell symbios.
- aktiviteter som stärker främjaraktörernas metoder och verktyg som används i dialog med små och medelstora företag.

3) Uppbyggnad av miljöer eller infrastruktur

Mål 2.6 främja cirkulär ekonomi
Det finns även möjlighet att söka finansiering för projekt där ni bygger upp fysiska miljöer och infrastrukturer. Miljöerna ska främja teknisk utveckling och att företag kan kommersialisera olika lösningar. Det handlar främst om fasta tillgångar men kan även till viss del omfatta immateriella. Det kan handla om följande:

- Organisationer saminvesterar och samverkar i uppbyggnad och utveckling av testbäddar för att testa eller skala upp cirkulära lösningar.
- Investeringar i infrastruktur/anläggningar.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Finansieringen från Tillväxtverket och regionalfonden kan preliminärt uppgå till 50 %. Finansieringen består av EU-finansiering från regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge med högst 40 procent och finansiering från Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med preliminärt 10 procent. Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 får inte användas till projektaktiviteter som innebär statligt stöd til företag. För dessa aktiviteter kan ni som sökande få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden.

Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som en del av projektets medfinansiering i budgeten.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Inom respektive mål avsätts maximalt ett EU-stöd på 1 500 000 kronor till förstudier. Totalt omfattar utlysningsomgången cirka 45 miljoner kronor. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att ändras.

Utökad finansiering
Om det inom programperioden finns EU-medel kvar inom programmets budget kan Tillväxtverket i enlighet med gällande regelverk erbjuda redan beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

När kan ni söka?

Tillväxtverkets ansökningsportal Min Ansökan öppnar den 12 augusti och stänger 13 september. Prioritering av ansökningar sker 6 december 2024 av Strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och fyra månader och förstudier nio månader. Kontakta oss gärna och diskutera om ni behöver ha en längre projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket, Region Skåne eller Region Blekinge, se mer under Kontakt.

Ni kan starta ert projekt eller förstudie tidigast samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De övergripande utmaningarna i Skåne-Blekinge är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet och en låg regional elproduktion.

De miljömässiga utmaningarna handlar om att välfärdssamhället till stora delar är uppbyggt på uttag av ändliga naturresurser med efterföljande utsläpp av föroreningar som påverkar ekosystem och ekosystemtjänster negativt. I Skåne-Blekinge uppfylls inte några av de nationella miljömålen inom miljö och klimat. För att adressera utmaningarna krävs en förändring i hur vi producerar och använder produkter. Nya krav ställs på företag att gå från icke hållbara lösningar till fossilfria och resurseffektiva.

När det gäller energieffektivisering så finns många lösningar idag och kan användas utan allt för stora merkostnader. I vissa fall kan miljömässiga åtgärder även vara ekonomiskt lönsamma för företag. Energieffektivisering är ett exempel på en åtgärd som rätt utförd kan ha en kort återbetalningstid. När nya lösningar växer fram på marknaden kan företag och andra aktörer behöva stöd i att välja rätt åtgärd. Detta gäller särskilt för åtgärder som har påverkan på större samhällssystem.

En fortsatt utveckling av bättre lösningar för förnybar energi är nödvändig för att snabba på en grön omställning. I Skåne-Blekinge råder brist på lokal tillförsel av förnybar el, vilket påverkar såväl elpriser som försörjningstrygghet. Utveckling av exempelvis hållbara incitamentsstrukturer för närboende och lokalsamhällen, planeringsstöd och forum för kunskapsuppbyggnad kan hjälpa kommuner och energibolag i deras arbete med att få fram mer elproduktion.

I Skåne-Blekinge krävs ett djupgående arbete kopplat till affärsutveckling och internt förändringsarbete för att stötta ökad resurseffektivitet och cirkulära affärsmodeller bland små och medelstora företag. För att testa och demonstrera cirkulära lösningar krävs ofta större satsningar på infrastruktur eller testbäddar där flera aktörer kan testa olika typer av lösningar i en och samma miljö. Här kan regionalfonden för Skåne-Blekinge fylla en viktig funktion i att vara samlande för aktörer som inte enskilt kan finansiera, men är i behov av sådan testinfrastruktur för sin process- eller produktutveckling.

Industriell symbios har en stor potential att minska företagens kostnader, spara råmaterial och energi samtidigt som miljöpåverkan, utsläpp och avfallsgenerering minskar – ett grundläggande inslag i den gröna omställningen, den cirkulära ekonomin, och en drivkraft för en innovativ omställning med bibehållen konkurrenskraft. Samarbete mellan företag och verksamheter i form av industriell symbios tar sin utgångpunkt i behovet av ökad cirkularitet och att ta vara på resursflödena för att värna om planetens knappa resurser.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I er ansökan ska ni redogöra för vilka av de globala målen som projektet förväntas bidra till och motivera hur. Ni ska beskriva de förändringar som ska skapas i projektets målgrupp. Förändringarna hos målgruppen ska skapa förändringar på samhällsnivå i linje med de globala målen. Ni ska även redogöra för eventuella målkonflikter som kan uppstå i ert projekt och hur ni ska hantera dem – till exempel om era aktiviteter kan medföra negativa konsekvenser för ett globalt mål.

Alla projekt ska bidra till
Mål 5, jämställdhet
Mål 10, minskad ojämlikhet

Projektet ska dessutom bidra till ett eller fler av följande:
Mål 7 Hållbar energi för alla.
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Specificera gärna vilka specifika delmål ni avser att arbeta mot. Till exempel:
* Delmål 7.1: Tillgång till modern energi för alla
* Delmål 7.2: Öka andelen förnybar energi i världen
* Delmål 7.3: Fördubbla ökning av energieffektivitet
* Delmål 8.4: Använd resurser effektivt i konsumtion och produktion.
* Delmål 9.4: Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.
* Delmål 12.2: Använd och förvalta naturresurser på ett hållbart sätt.
* Delmål 12.6: Motivera företag att agera hållbart
* Delmål 12.7: Främja hållbarhet i offentlig upphandling.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vi rekommenderar starkt att ni testar er projektidé med projektrådgivarna som arbetar med regionalfonden för Skåne-Blekinge. Under Kontakt hittar ni mer information. Läs mer om hur ni gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé på vår hemsida.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på jämställdhet

Under programperioden ska hälften av budgeten användas till projekt som når upp till krav för jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhet måste tas hänsyn till i projektet och alla projekt har gjort en jämställdhetsanalys. Analysen har påverkat projektets design och i aktiviteterna/någon av aktiviteterna finns en tydlig koppling till jämställdhet. Ni ska utifrån er förändringsteori beskriva varför aktiviteten genomförs och vad den förväntas leda till. För övriga projekt får det finnas en neutral påverkan på jämställdhet (varken positiv eller negativ) och det ska säkerställas att insatserna inte påverkar jämställdheten negativt.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Olika statsstödsboxar beroende på ert projekts fokus

Box 2 och 3
Kommer ni att söka finansiering för projekt som arbetar med stöd till företag, till exempel: coachning, affärsrådgivning, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana så läs mer om möjligheterna i box 2,3.

Box 5
Kommer ni att söka finansiering för projekt som innebär forskningsarbete så läs mer om möjligheterna i box 5. Boxen ska användas för projekt som innebär att företag får möjlighet att bearbeta verksamhetsspecifika utmaningar genom kunskapsutveckling, inklusive test-och demonstrationsaktiviteter. Företagen får direkt ekonomiskt stöd för sina FoU-relaterade kostnader och ges förutsättningar att via forskningsarbete adressera för dem relevanta problemställningar.

Box 7
Kommer ni att söka finansiering för projekt med investeringar i infrastruktur/test och demonstrationsmiljöer ser Tillväxtverket att box 7 är mest lämplig om miljön som ska byggas upp faller inom den ekonomiska verksamheten. Syftet med projektet ska vara att underlätta tillgången till anläggningar och resurser som kan utnyttjas av forskarsamhället och näringslivet för att bedriva forskning med näringslivsanknytning.

Utveckla stödjande strukturer
Kommer ni söka finansiering för att bygga någon form av stödjande struktur kring stöd till företag, samarbeten mellan forskningsorganisationer och företag och/eller infrastruktur så behöver ni göra en analys över vilka som gynnas i dessa aktiviteter och om den som eventuellt gynnas är ett företag eller inte. Insatser för att utveckla en stödstruktur gynnar ofta en eller flera aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet. Det innebär att stödet, för att kunna beviljas, måste vara förenligt med statsstödsreglerna och ni behöver undersöka om någon av våra beskrivna statsstödsboxar kan bli tillämpliga.

Observera begränsningar när ni söker nationella medel
Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 får inte användas till projektaktiviteter som utförs med stöd av artikel 25 och 26 i EU:s allmänna gruppundantag (GBER). Specifikt gäller det:
- Box 4: Stöd till genomförbarhetsstudier
- Box 5: FoU-stöd som gynnar företag
- Box 7: Stöd till investeringar i FoU-infrastruktur.

För dessa aktiviteter kan sökande få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Se mer under "Vad kan ni söka för".

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet kommer fatta beslut om prioritering av ansökningar 6 december 2024. Tillväxtverket kommer därefter att skriva beslut.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Mejla er tidiga projektidé till skaneblekinge@tillvaxtverket.se För att stämma av den regionala relevansen kontakta regionalt utvecklingsansvariga Region Skåne eller Region Blekinge.

 


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.