Stärk forskningsdriven och smart omställning i Västsverige

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Halland
 • Västra Götaland

Vill ni bidra till en hållbar omställning i Västsverige genom ökat användande av forskningsresultat? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för projekt som stärker forsknings- och innovationskapaciteten i små och medelstora företag. Projekten ska arbeta inom de områden där Västsverige är som starkast i och utlysningen riktar sig därför till de utpekade områdena för smart specialisering för Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Vem kan söka?

Universitet, högskolor, utbildningsaktörer, forskningsinstitut, aktörer i det företagsfrämjande systemet, regioner, kommuner, med flera

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att förbättra forsknings- och innovationskapaciteten inom regionala områden för smart specialisering

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan beviljas högst 40 procent av sin totala budget i stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Visionen för Regionalfonden i Västsverige är att skapa ett mer hållbart och konkurrenskraftigt Västsverige. Visionen går i linje med utvecklingsstrategierna i Västra Götalandsregionen och Region Halland.

I utlysningen välkomnas projekt som ska bidra till att stärka Västsveriges innovationsförmåga och näringslivets resiliens. Projekten ska direkt bidra till att tillvarata innovationspotential och stärka samverkan mellan forskningsaktörer, näringsliv och offentlig sektor, inom något av områdena för smart specialisering. Huvudfokus bör ligga inom ett utvalt område men kan beröra flera.

Västsveriges områden för Smart specialisering är följande:

 • Intelligent och hållbar industri
 • Life science och informationsdriven vård
 • Hållbara material och energisystem
 • Framtidens transporter och mobilitet
 • Kreativ affärs- och produktionsutveckling
 • Food tech och maritim utveckling

Därför söker vi projekt som:

 • ökar små och medelstora företags förmåga att kommersialisera ny kunskap
 • ökar innovationskapaciteten i små och medelstora företag
 • ökar näringslivsdeltagandet inom forskning och innovation
 • ökar kunskapen inom grön omställning, digitalisering och artificiell intelligens
 • skapar hållbara strukturer för ökad användning av forskningsresultat
 • sänker trösklarna för tekniköverföring och varaktig samverkan mellan universitet och högskolor, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Förhoppningen är att offentlig sektor i större utsträckning ska fungera som test och demonstrationsmiljö.

Utlysningen ligger inom mål 1.1, stärk forskning och innovation. Läs mer om regionalfondsprogrammet på våra programsidor.

Social hållbarhet som drivkraft

Samtliga projekt inom utlysningen ska använda social hållbarhet som drivkraft för hållbar utveckling. Detta genom att sätta fokus på inkluderande och hållbara lösningar som kan öka innovationsförmågan, maximera nyttjandet av kompetens, humankapital och främja entreprenörskap. Ambitionen är att få fler små- och medelstora företag att i större utsträckning ta sig an sociala utmaningar, vilket ger värdefulla erfarenheter och samtidigt bidrar till ökad social hållbarhet.

Letar du inspiration?

Vill du se vilken typ av satsningar vi finansierat innan? Besök våra resultatsidor, där ni kan läsa om finansierade projekt!


5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Intermediärer så som universitet och högskolor, andra utbildningsaktörer, branschorganisationer, utvecklingsbolag, forskningsinstitut, samverkans-/klusterorganisationer, offentlig verksamhet, och övriga näringslivsfrämjande organisationer.

Det är viktigt att ni som projektsökande har nätverk och kunskap för att nå ut till er målgrupp.

Syftet med finansieringen är inte att enskilda aktörer eller företag ska söka endast för egen utveckling.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige är ”Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning.

Målgruppen för insatserna är små och medelstora företag som drivs och bemannas av personer med olika kön, könsidentiteter, åldrar, förmågor och bakgrund.

Regionalfonden i Västsverige är en viktig finansiering för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i ett regionalt sammanhang. Tillväxtverket uppmuntrar till större samlade satsningar för att skapa långsiktighet och större effekter.

Vi kan inte finansiera ordinarie verksamhet.

Resultatkedjor – de ger exempel på vad ni kan genomföra

För att nå målen behövs en blandning av olika insatser. Vi vill stärka företagens förmågor direkt men också indirekt, genom att stärka förmågorna hos de aktörer, organisationer och miljöer som på olika sätt stödjer näringslivet och den regionala utvecklingen.

Tillväxtverket använder begreppet resultatkedjor för att beskriva olika typer av projekt, beroende på om projektet riktar sig direkt till företag eller indirekt. De utgår från var förändringen ska ske. Här är exempel på aktiviteter som Regionalfonden kan finansiera inom de tre resultatkedjorna:

I företag

 • Innovationsprocesser och tekniköverföring från forskare till företag och entreprenörer.
 • Förmedling av kunskap till och mellan företag genom exempelvis rådgivning, coachning och workshops
 • Samverkansplattformar och nätverk

I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)

 • Uppbyggnad av nätverk, kluster, hubbar och innovations-, test- och demonstrationsmiljöer
 • Kapacitetsuppbyggnad för forskning och innovation kopplat till utvecklingen av små och medelstora företag
 • Hållbara stödstrukturer som möjliggör satsningar på innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar
 • Nya och befintliga samverkansmodeller och metoder för att ge näringslivet stöd, råd och kompetenshöjande insatser

I forskningsmiljöer eller i fysisk infrastruktur

 • Uppbyggnad av testbäddar och demonstrationsmiljöer eller infrastruktur
 • Materiella och immateriella investeringar

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.


Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering för förstudier

Mer om förutsättningarna för förstudier hittar ni i vår handbok.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten för samtliga utlysningar inom politiskt mål 1 i Västsverige omfattar preliminärt 35 mkr. Det innebär denna utlysning, utlysningen Stärk kompetensen i Västsveriges näringsliv och Västsveriges del av utlysningen som riktar sig till ekosystemet för halvledare.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 12 augusti och stänger 13 september 2024. Strukturfondspartnerskapet fattar beslut om prioritering den 6 december 2024.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.
En förstudie kan pågå i 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

I Västsverige finns fem huvudsakliga utmaningar som samhället behöver tackla för att skapa en starkare och mer konkurrenskraftig Västsverige. Beskriv i er ansökan hur ert projekt bidrar till att möta en eller flera av dessa utmaningar.

 • Många små och medelstora företag saknar egna utvecklingsresurser. Hittills har innovationsverksamheten vilat på ett begränsat antal globalt konkurrenskraftiga storföretag. För en starkare konkurrenskraft behövs fler innovativa och tillväxtorienterade företag som ser möjligheter i innovativa hållbara produkter och tjänster. Här finns även behov till komptensväxling och kunskapsbildning som ökar företagens innovationskraft och förmågan till förnyelse.
 • Digitalisering är en utmaning som företag måste möta för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, men också en möjlighet för de som hittar rätt i omställningen. Digitaliseringen förändrar bland annat företags affärsmodeller, värdekedjor, produktion, försäljning och distribution. Företag i Västsverige behöver stöttas i sitt nyttjande och implementering av digital teknologi och artificiell intelligens.
 • Västsvenska företag behöver vara aktiva på en global marknad, och främja tillväxtskapande investeringar. Sveriges andel av den globala exporten har minskat stadigt sedan 2000-talet. Åtgärder krävs för goda export-/importrelationer. Det finns även behov av insatser för att attrahera innovativa företag och entreprenörer till att etablera sig i Västsverige.
 • Det viktigt att tillvarata entreprenörsförmågan i Västsverige. Det är människor med olika bakgrund, förutsättningar och potential som vågar ta steget att starta företag därför är det viktigt att det finns tillgång till nätverk och mötesplatser där olika innovativa tankar och idéer kan mötas. Företagsfrämjande insatser behöver reflektera en mångfald av människor för att på sikt påverka vilka som startar och driver företag.
 • Västsverige behöver arbeta för att motverka tillväxthämmande strukturer där bristande jämlikhet och jämställdhet får till följd att humankapitalet inte används på ett rättvist eller effektivt sätt.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Krav på hållbar förändring

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet, det vill säga, jämställdhetsintegrering är ett krav. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att leva ett liv fritt från diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Jämställdhetsintegrering

Projekten ska innehålla insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Det ska tydligt beskrivas i ansökningar förväntade resultat kopplat till jämställdhet. Vid ansökningsförfarandet genomförs en jämställdhetsanalys som synkroniseras med övriga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till. Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas minst ett mål som adresserar detsamma.

Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.

Hållbarhetspåverkan utifrån Agenda 2030

Regionalfondsprogrammet för Västsverige har förutsättningar att bidra till ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030. Utifrån kraven på jämställdhetsintegrering ska samtliga projekt bidra till ett eller till båda av följande mål:

 • Jämställdhet (Mål 5)
 • Minskad ojämlikhet (Mål 10)

Insatser inom specifikt mål 1.1 kan utveckla forsknings- och innovationskapacitet, vilket också kan bidra till:

 • Hållbar energi för alla (Mål 7)
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9)
 • Hållbara städer och samhällen (Mål 11)
 • Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13)

Insatser inom de smarta specialiseringsområdena

Framtidens transporter och mobilitet och Intelligent och hållbar industri kan bidra till minskad energiförbrukning inom industriell produktion (mål 7), ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur (mål 9) och hållbar konsumtion och produktion (mål 12), genom exempelvis utveckling av kretsloppsprocesser för industriella produkter. Insatser inom Life science och informationsdriven vård kan bidra till att minska antalet dödsfall, främja mental hälsa och en tillgänglig sjukvård för alla (mål 3)

Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska i er ansökan beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets Handbok

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Ni har möjlighet att kontakta oss för frågor och vi uppmuntrar till en tidig dialog. Vi kan exempelvis utgå från en tidig projektidé. Vi vill också påminna om vikten av att vara noga med att Tillväxtverket inte kan ge några förhandsbesked och inte heller bestämma hur riggningen av projekten ska se ut.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Det är viktigt att ni planerar era projektaktiviteter på så sätt att ni inte blandar flera boxar i en aktivitet, men ni kan använda olika boxar i olika aktivitetspaket. Om det är motiverat kan även andra boxar än de nedan nämnda användas.

Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpa. Därför är det viktigt att ni gör aktiva val och bedömningar i frågan om statsstöd.

Kommer ni att arbeta med direkta stöd till företag i en begränsad omfattning, till exempel: coachning och affärsrådgivning? Ni kan bland annat titta närmare på box 2: Försumbart stöd/de minimis.

Kommer ni att ha kostnader för att stärka utvecklingen av företag genom information och kunskapsöverföring. Samtidigt som sådana insatser inte leder till direkt eller indirekt företagsgynnande. Då kan ni i ett sånt fall tillämpa box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler.

Har ni kostnader för att stödja utveckling i enskilda små och medelstora företag genom tillhandahållande av innovationsstödjande tjänster eller genom extern konsultinsats. Ni kan bland annat titta på box 11: Stöd till små och medelstora företag för innovationsåtgärder eller box 13: Stöd till små och medelstora företag för extern konsulthjälp.

Planerar ni direkta ekonomiska stöd för företagens FoU-relaterade kostnader som ger förutsättningar att via forskningsarbete adressera målgruppens relevanta problemställningar? Ni kan använda box 5: FoU stöd som gynnar företag.

Tänk gärna på att beroende på upplägget för era insatser/aktiviteter/delaktiviteter så kan den tillåtna stödnivån för den offentliga sammantagna finansieringen i ert projekt variera.

Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Linnea Hagblom
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Enklast når ni oss på programmets mejladress:

Maila till vastsverige@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

automatisk lyftarm i industrilandskap