Främja förnybar energi i Mellersta Norrland

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Jämtland
 • Västernorrland

Vill ni vara med och skapa insatser för främjande av förnybar energi? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Jämtland och Västernorrlands län. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna. Vi välkomnar särskilt satsningar som bidrar till ytterligare produktionskapacitet för förnybar energi.

Vem kan söka?

Näringsliv, offentlig sektor, organisationer och akademi samt statliga myndigheter. Vid ram-projekt kan endast Regionerna i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland söka projekt.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier samt ramprojekt som bidrar till satsningar av förnybar energi.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Totalt finns ca: 30 MKR att söka. Ytterligare finansiering om ca 10 procent kan sökas från Tillväxtverkets nationella projektmedel.

Vad handlar erbjudandet om?

I denna utlysning efterfrågas projekt som bidrar till att möta utmaningarna:

 • ökad användning och produktion av förnybar energi
 • främja förnybar energi
 • omställning till hållbara drivmedel

Det önskat sluttillstånd som projekt ska bidra till inom detta område är hållbara kommunikationer och ett konkurrenskraftigt fossilbränslefritt näringsliv.

Önskade effekter på lång sikt är:

 • minskade utsläpp av växthusgaser
 • hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv
 • ökad produktion och användning av förnybar energi
 • effektivare användning av begränsade resurser

Den här utlysningens finansiering ska hjälpa till att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft. Den ska också skapa arbetstillfällen i dessa företag genom produktiva investeringar. Pengarna ska stödja utveckling av nätverk för kunskapsöverföring och globala värdekedjor.

7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.

Mer information

Vem kan söka?

För den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet, högskolor och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företagsfrämjande organisationer och ekonomiska föreningar söka stödet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

Ni kan bedriva projekt som innebär:

Direkta insatser till företag
Små- och medelstora företag i Mellersta Norrland behöver möta omställningen till hållbara drivmedel för att även fortsättningsvis vara hållbara och konkurrenskraftiga på marknaden. Omställningen görs genom stöd till företag för utveckling av nya produkter och processer som bidrar till omställningen till förnybar energi. Till exempel förnybar energi i form av biogas (från matrester och andra eventuella restprodukter), flygbiobränsle, vätgas (från förnybar el), el från sol, vind, kraftvärme och biodiesel.

Utveckling av stödstrukturer
Organisationer ges stöd för insatser till små- och medelstora företag och organisationer, såsom kunskapsspridning och nätverksbyggande som bidrar till förbättrad infrastruktur och ökad användning och produktion av förnybara drivmedel. Organisationer ges stöd för insatser som utvecklar produkter och processer för energieffektivitets- och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag. Andra viktiga insatser är utveckling av upphandlingsprocesser som främjar användandet av förnybar energi.

Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur Investeringar för uppbyggnad av miljöer för teknisk utveckling, testmiljöer och miljöer som möjliggör kommersiell produktion av förnybar energi kan stödjas, liksom investeringar som bidrar till en minskning av energianvändningen vid produktion av varor och tjänster som ett led i övergången till förnybar energi.

Insatserna ska bidra till ökad produktion av förnybar energi och/eller hållbara drivmedel.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden samt preliminärt 10% från Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1. Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som en del av projektets medfinansiering i budgeten.. Resterande budget ska bestå av offentliga och/eller privata medel. Totalt finns 30 MKR i Regionalfonde att söka i denna utlysning inom detta specifika mål (2.2) samt 40 MKR från Tillväxtxverkets nationella projektmedel i form av 1.1-anslag.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Utlysningen öppnar för ansökningar 12 augusti och stänger 13 september 2024.

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland sker i mitten av december 2024. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Mellersta Norrlands utvecklingsmöjligheter är nära sammankopplade med de rika naturtillgångarna som starkt präglar programområdets ekonomi. För att förbättra den ekonomiska utvecklingen i programområdet, och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar regional utveckling, krävs en fokusering på att öka produktiviteten genom hållbara och cirkulära affärsmodeller baserade i diversifiering utifrån smart specialisering. Att nyttja naturtillgångar utan att skada naturvärdena kommer att bli allt viktigare.

Mellersta Norrland har potential att öka små- och medelstora företags produktion och användning av förnybar energi och därför finns goda förutsättningar att ligga i täten när det kommer till klimatarbete. Detta omfattar inte minst den potential som finns i programområdet kopplat till ökad användning och produktion av el från förnybara källor och biodrivmedel från skogligråvara. FN, EU, Sverige och Mellersta Norrland har mål och strategier för att bli fossilbränslefria. Tillgång till hållbara förnybara drivmedel och utvecklingen av hållbara energilösningar är nödvändigheter för klimatomställning. För att nå målen om utsläppsminskningar behövs mjuka åtgärder som förändrar attityder, ökar kunskapen och stimulerar efterfrågan och tillgången på hållbar förnybar energi i hela regionen.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Projektet förväntas särskilt bidra till globalt mål 7.

Programmet för Mellersta Norrland betonar att de tre hållbarhetsdimenstionerna inom de globala målen i Agenda 2030 är odelbara. Utgångpunkten är att hållbarhet bara kan uppnås när ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samverkar och när målkonflikter hanteras. Det är därför av stor vikt att varje projekt och initiativ beskriver hur ni arbetar med målen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna och att ni visar medvetenhet om de målkonflikter som uppstår gentemot andra globala mål i Agenda 2030.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Ta gärna kontakt med Tillväxtverkets projektrådgivare i god tid innan inskickad ansökan för mer information om statsstödsboxarna som kan var aktuella för er projektansökan!

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Tillväxtverket rekommenderar att ni kontaktar projektrådgivare på Tillväxtverket innan ni skickar in er ansökan för att säkerställa att projektidén förhåller sig till gällande regler och förordningar. Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket i god tid innan inlämning av ansökan, utifrån den mall som finns på vår hemsida.

Kontakt

Namn på kontaktperson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Eller till programmets mejladress:

mellerstanorrland@tillvaxtverket.se


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Kvinna arbetar i verkstad.