Bidra till ökad innovationskapacitet i Mellersta Norrland

  • Öppnar 12 augusti 2024
  • Jämtland
  • Västernorrland

Har ni idéer på projekt som kan förbättra innovationsklimatet i Jämtland och Västernorrland? Nu finns det möjlighet att söka finansiering för att hjälpa företagen bli konkurrenskraftiga genom insatser för innovation och forskning. Vi välkomnar särskilt projekt som utvecklar små- och medelstora företags kunskap om smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap samt satsningar som inkluderar forsknings- och innovationsutrustning, såsom uppbyggnad av fysiska testmiljöer.

Vem kan söka?

Stödmottagare är offentliga aktörer, universitet och högskolor, övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företagsfrämjande organisationer och ekonomiska föreningar.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att bidra till ökad innovationskapacitet i Mellersta Norrland.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Totalt finns ca: 200 MKR att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

Projekt som beviljas inom politiskt mål 1, specifikt mål 1 ska leda till att:
- förbättra de små och medelstora företagens innovationskapacitet i Mellersta Norrland
- skapa arbetstillfällen i dessa företag genom produktiva investeringar
- stödja utvecklingen av nätverk för kunskapsöverföring och globala värdekedjor

Näringslivets investeringar i forskning och innovation i programområdet är låg och insatser behöver vidtas för att företagen ska kunna ta tillvara innovationens potential. I Mellersta Norrland finns det ett behov av utvecklad samverkan mellan företag och universitet och högskolor på grund av den gleshet som råder i programområdet som skapar avstånd mellan näringslivet och aktörer inom forskning och innovation. Det krävs särskilda insatser kopplat till innovation för att skapa förnyelse, ökad inriktning på hållbarhet och ökad internationalisering samt höja förädlingsvärdet i små och medelstora företag.

Projektens bidrag ska utgöras av kunskapshöjande och främjande insatser eller stöd för att utveckla och kommersialisera idéer i syfte att stärka företagens långsiktiga utveckling. Området kännetecknas av olika näringskombinationer och en småskalighet som innebär att det är svårt att ta del av satsningar och finansiering på nationell och europeisk nivå. Kontakter och insatser som görs tillsammans med aktörer utanför programområdet i form av mellanregionala och internationella samarbeten ska ses som ett naturligt inslag i innovationsarbetet.

Exempel på effekter på lång sikt inom specifikt mål 1.1:
• ökad förädlingsgrad genom innovation och kommersialisering av produkter och tjänster
• konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv genom innovationsmognad
• breddade marknader för små och medelstora företag genom internationalisering och samarbete i närområdet
• ökad andel små och medelstora företag som introducerar produkt-, process- och tjänsteinnovationer
• innovativa lösningar i offentlig sektor som hanterar utmaningar inom samhälls- och välfärdstjänster.

Läs i handboken och i Min ansökan för att förbereda er ansökan. Det finns flera skillnader från förra programperioden. Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet utifrån de regler som finns för statsstöd som gynnar företag. Statsstödsreglerna kan exempelvis ställa krav på en större del privat medfinansiering.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.

Mer information

Vem kan söka?

För den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet, högskolor och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företagsfrämjande organisationer och ekonomiska föreningar söka stödet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor (RK):

RK1 Direkta insatser till företag

RK2 Utveckling av stödstrukturer

RK3 Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende). När ni söker ert projekt ska ni utgå från en huvudsaklig resultatkedja, även om projekten kopplar an till fler. Val av huvudsaklig resultatkedja är styrande för de utfallsindikatorer som ni ska rapportera in utfall för.

Exempel på insatser inom de olika resultatkedjorna:

Direkta insatser till företag:
Projekt ska stötta företag i hur de kan möta den industriella omvandlingen och ställa om till ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Projekt kan även stötta insatser inom forskning och innovation som utifrån strategier för smart specialisering samt leder till nya produkter, process- och tjänsteinnovationer samt företagens övergång till hållbarhet. Insatserna ska utgå från företagens behov och utmaningar och utveckla innovationer och lösningar i samverkan med företag, vilket förutsätter medverkan av berörda företag vid projektets utformning och genomförande. Företagen ska i sin tur utveckla metoder för att skapa förutsättningar för entreprenöriella processer, diversifiering och förbättrad konkurrenskraft.

Projekt ska bidra med stödjande insatser inom tillämpad forskning och innovation för utveckling och tester av tjänster, processer och produkter, insatser som främjar korsbefruktning mellan prioriterade områden inom smart specialisering och nya områden. Det omfattar även stöd till internationalisering för underlättande att delta i europeiska partnerskap, innovationsplattformar och nätverk samt insatser som stärker befintliga och främjar nya klusterinitiativ regionalt, nationellt och internationellt.

Utveckling av stödstrukturer:
Projekt ska ge organisationer stöd för att utveckla metoder, samverkan och arbetssätt i form av exempelvis nya produkter, tjänster och processer. Det ska leda till arbete med fokus på användar- och efterfrågestyrd innovation utifrån företagens behov och för att på sikt kunna kommersialisera fler produkter och tjänster behövs stödjande strukturer. Nya stödstrukturer behöver etableras och befintliga stödstrukturer utvecklas för att skapa innovationskraft och kapacitet i glesa miljöer genom samarbete mellan forsknings- och innovationsaktörer och näringsliv. Stödet från projektet är främst inriktat på att genom stödinfrastrukturer stötta små och medelstora företag genom till exempel informationsinsatser, kunskapsuppbyggnad, coachning, tillgång till finansiering, nätverksbyggande, stöd för att utveckla och kommersialisera idéer, stärka kluster, samt hållbarhetsfrågor.

Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur: Projekt inom denna resultatkedja ska bidra till uppbyggnad av fysiska forsknings- och innovationsmiljöer som möjliggör teknisk utvecklings, test- och pilotverksamhet samt ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna i entreprenörsprocesser kopplat till smart specialisering.

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen. I handboken finns mer information om förändringsteorin.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Totalt finns 200 MKR att söka i denna utlysning inom detta specifika mål (1.1).

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Utlysningen öppnar 12 augusti och stänger 13 september 2024.

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland sker i december 2024. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Mellersta Norrland behöver förbättra den företagsnära forskningsinfrastrukturen för att få konkurrenskraftigare små och medelstora företag. Forskningsaktörer behöver utveckla sina möjligheter att stötta näringslivet men det krävs också ökad kunskap om innovation hos företag. Våra naturtillgångar är avgörande för tillväxtmöjligheterna i programområdet och fokus på ökad produktivitet och förädlingsgrad krävs för fortsatt ekonomisk utveckling. Jämställdhet och jämlikhet är förutsättningar för hållbar samhällsutveckling och avgörande för innovationsförmågan. För Mellersta Norrland innebär det även att förutsättningar skapas för innovationer som utvecklar sydsamiska näringar.

Innovationsförmågan i Mellersta Norrland har sjunkit över tid och ligger nu bland de lägre nivåerna i Sverige. Analyser om programområdet lyfter ett småskaligt näringsliv med lägre andel tillverkande företag som orsaker till låg innovationsförmåga. En låg innovationsgrad påverkar i sin tur företagens kapacitet att utvecklas, attrahera kapital och delta på internationella marknader. För att företag ska nå en större marknad och komma i gång med internationaliseringsprocesser krävs samarbete och samverkan i närområdet. Analyser betonar också behovet av att främja olika typer av innovation: process-, produkt- och organisationsinnovationer för olika typer av verksamheter såsom småskalig tillverkning, tjänstesektorn och industrin. Inom ramen för det smarta specialiseringsarbetet är innovationer för offentlig verksamhet på lands- och glesbygd av vikt för programområdets utveckling. Regionerna och kommunerna står inför stora utmaningar när det kommer till hantering av kostnadstryck och ökade krav på och behov av olika typer av service- och välfärdstjänster. Här kan digitaliseringen vara en nyckel för att öka utbudet och tillgängligheten av digitala samhälls- och välfärdstjänster.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Projektet förväntas särskilt bidra till globalt mål 9.

Programmet för Mellersta Norrland betonar att de tre hållbarhetsdimenstionerna inom de globala målen i Agenda 2030 är odelbara. Utgångpunkten är att hållbarhet bara kan uppnås när ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samverkar och när målkonflikter hanteras. Det är därför av stor vikt att varje projekt och initiativ beskriver hur ni arbetar med målen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna och att ni visar medvetenhet om de målkonflikter som uppstår gentemot andra globala mål i Agenda 2030.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

  • ha en tydlig förändringsteori
  • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Projektansökan ska tydligt beskriva kopplingen till Regionerna Jämtland Härjedalens och/eller Västernorrlands Smart specialiseringsstrategier. Detta är ett obligatoriskt krav inom specifikt mål 1.1.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
  • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Ta gärna kontakt med Tillväxtverkets projektrådgivare/handläggare i god tid innan inskickad ansökan, för mer information om statsstödsboxarna som kan var aktuella för er projektansökan!

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Tillväxtverket rekommenderar att ni kontaktar projektrådgivare på Tillväxtverket innan ni skickar in er ansökan för att säkerställa att projektidén förhåller sig till gällande regler och förordningar. Testa gärna er projektidé med projektrådgivare på Tillväxtverket i god tid innan inlämning av ansökan, utifrån den mall som finns på vår hemsida

Kontakt

Namn på kontaktperson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Eller till programmets mejladress:

mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Kvinna arbetar i verkstad.