Bidra till ökad användning av förnybar energi i Västsverige

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Halland
 • Västra Götaland

Omställningen till en hållbar industri och satsningar på elektrifiering ställer nya krav på elförsörjningen i Västsverige. Hos små och medelstora företag är utmaningarna stora. Utlysningen vill möta detta genom att finansiera projekt för ökad användning av förnybar energi och för energieffektivisering i företag. Har ni idéer på lösningar i Västra Götaland eller i Halland?

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, lärosäten, forskningsinstitut, kommuner, regioner, energikontor och andra regionala aktörer kopplade till förnybar energi och energieffektivisering

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att öka andelen förnybar energi i energimixen, genom insatser för små och medelstora företag

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan beviljas 40 eller 50 procent av sin totala budget i stöd, beroende på inriktning

Vad handlar erbjudandet om?

Det övergripande målet för utlysningen är att öka andelen förnybar energi i energimixen.

Det framtida systemets kapacitet att leverera el i rätt mängd och kvalité, på rätt plats och tid, är en gemensam utmaning. Vi behöver öka investeringstakten för ökad elektrifiering och en snabbare grön omställning i västsvensk industri. Därmed behöver vi öka den förnybara energiproduktionen. Det krävs ett helhetstänk genom hela värdekedjan hos offentliga aktörer och i näringslivet för att kunna öka andelen egen producerad energi i regionen, med förnybara energikällor.

Därför söker vi projekt som bidrar till:

 • Stärkt kapacitet hos företag för att utveckla teknik och processer för lösningar som är viktiga för att marknaden för förnybar energi ska fungera.
 • Ökad kapacitet hos offentliga aktörer att utveckla proaktiva och vägledande arbetssätt, ställningstaganden och planeringsunderlag för att främja företagens investering i egen produktion, lagring och distribution av förnybar energi.
 • Ökad kapacitet hos offentliga aktörer som kan leda till effektiva tillståndsprocesser som underlättar för företag att producera, distribuera och lagra förnybar energi
 • Ökade incitament att implementera nya förnybara lösningar
 • Minskad energianvändning genom energieffektivisering och ökad kunskap i små och medelstora företag
 • Hållbara strukturer med fokus på samverkan för att implementera smarta och skalbara lösningar

Får att nå dit ser vi behov av insatser som:

 • Bidrar till ökat incitament hos fler små och medelstora företag att utveckla och investera i nya innovativa lösningar för förnybar energiproduktion
 • Utvecklar och demonstrerar smarta, flexibla och skalbara lösningar för att kombinera olika hållbara energislag och integrera dem med befintliga system
 • Bygger upp och utvecklar kunskap och nätverk mellan universitet och högskolor, kommuner, regioner med flera i syfte att utforska möjligheter till industriell symbios.
 • Utvecklar och implementerar nya arbetsmetoder eller verktyg som ska leda till bättre planering och enklare tillståndsprocesser för ärendetyper som rör företagens produktion, distribution eller lagring av förnybar energi
 • Minskar energianvändningen vid produktion av varor och tjänster som ett led i övergången till förnybar energi.
 • Bygger och utvecklar stödstrukturer som ökar samverkanskapaciteteten för samverkan mellan företag, offentlig sektor, lärosäten och civilsamhälle i en grön omställning, inbegripet förnybar energi.
 • Hanterar strukturella målkonflikter som kan uppstå vid ökad konkurrens om energi

Projekt behöver även arbeta för att motverka tillväxthämmande strukturer där bristande jämställdhet och jämlikhet får till följd att humankapitalet inte används på ett rättvist eller effektivt sätt.

Utlysningen ligger inom mål 2.2, främja förnybar energi. Läs med om regionalfondsprogrammet på våra programsidor:

Letar du inspiration?

Vill du se vilken typ av satsningar vi finansierat innan? Besök våra resultatsidor, där ni kan läsa om finansierade projekt!


5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Intermediär så som universitet och högskolor, andra utbildningsaktörer, branschorganisationer, utvecklingsbolag, forskningsinstitut, samverkans-/klusterorganisationer, offentlig verksamhet, och övriga näringslivsfrämjande organisationer.

Det är viktigt att ni som projektsökande har nätverk och kunskap för att nå ut till er målgrupp.

Syftet med finansieringen är inte att enskilda aktörer eller företag ska söka endast för egen utveckling.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige är ”Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning. detta ligger i linje med de regionala utvecklingsstrategierna.

Målgruppen för insatserna är små och medelstora företag som drivs och bemannas av personer med olika kön, könsidentiteter, åldrar, förmågor och bakgrund.

Regionalfonden i Västsverige är en viktig finansiering för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i ett regionalt sammanhang. Tillväxtverket uppmuntrar till större samlade satsningar för att skapa långsiktighet och större effekter.

Vi kan inte finansiera ordinarie verksamhet.

Resultatkedjor – de ger exempel på vad ni kan genomföra

För att nå målen behövs en blandning av olika insatser. Vi vill stärka företagens förmågor direkt men också indirekt, genom att stärka förmågorna hos de aktörer, organisationer och miljöer som på olika sätt stödjer näringslivet och den regionala utvecklingen.

Tillväxtverket använder begreppet resultatkedjor för att beskriva olika typer av projekt, beroende på om projektet riktar sig direkt till företag eller indirekt. De utgår från var förändringen ska ske. Här är exempel på aktiviteter som Regionalfonden kan finansiera inom de två resultatkedjor som omfattas av utlysningen:

Direkta insatser till företag

 • Kunskapsöverföring och innovationsprocesser.
 • Coachning och företagsanalyser
 • Samverkansplattformar och nätverk

Utveckling av stödstrukturer

 • Stödstrukturer som ökar samverkan mellan företag, offentlig sektor, lärosäten och civilsamhälle i en grön omställning, inbegripet förnybar energi
 • Hållbara strukturer för att utveckla och demonstrera smarta, flexibla och skalbara sätt att kombinera olika förnybara energislag och effektivt utnyttja energiöverskott, exempelvis genom industriell symbios
 • Insatser för att effektivisera tillståndsprocesser

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.

Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering för förstudier

Mer om förutsättningarna för förstudier hittar du i handboken.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Finansieringen från Tillväxtverket kan preliminärt uppgå till 50 %. Finansieringen består av medel från regionalfondsprogrammet Västsverige med maximalt 40 % och Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med preliminärt 10 procent. Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 får inte användas till projektaktiviteter som innebär statligt stöd til företag. För dessa projekt kan ni som sökande få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden.

Ni ansöker om EU-finansieringen i Min Ansökan och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som en del av projektets medfinansiering i budgeten.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 12 augusti och stänger 13 september 2024. Strukturfondspartnerskapet i Västsverige fattar beslut om prioritering den 6 december 2024.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.
En förstudie kan pågå i 12 månader.


Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

I Västsverige finns utmaningar som vi behöver tackla för att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. Beskriv i er ansökan hur ert projekt bidrar till att möta en eller flera av dessa utmaningar.

En hållbar elförsörjning i Västsverige

Elanvändningen förväntas öka regionalt. Samtidigt driver automatiseringen och elektrifieringen av industrin och transportsystemet utvecklingen framåt. Detta ställer krav på ökad hållbar produktion. För att kunna klara Agenda 2030-målen behöver ökningen i elförbrukningen vara förnybar, vilket kräver nya innovativa satsningar. Det är viktigt att hitta vägar för att utnyttja energi från andra förnybara råvaror, särskilt avfallsbaserade och cirkulära, till exempel från de restströmmar som uppstår i olika värdekedjor.

Förnybar energi är bara är en del av lösningen

Ökad energieffektivitet är även viktigt för att den förnybara energin ska räcka i ett fossilfritt samhälle. Ett intensivt arbete måste göras vad gäller energieffektivitet. Detta kräver ett brett förhållningssätt och arbete. Det finns behov till att stödja arbetet smarta energisystem, när vi ökar andelen elproduktion från förnybara källor. Elnätets infrastruktur är relativt väl utbyggd, men behöver stärkas upp. Vi behöver nya idéer/ innovationer för att kunna överföra de större mängder förnybar el som bland annat elektrifieringen inom transportsektorn och industrin kräver.

Ökat incitament hos små och medelstora företag

I en nationell jämförelse ligger Västsverige väl till i produktionen av sol- och vindkraftsel. Havsbaserad vindkraft är under utveckling och bär på betydande möjligheter. Flera energibolag har långtgående samarbeten med industrin, och utvecklar kopplingen mellan vindkraft och vätgas. Samtidigt saknas incitament och ekonomiskt utrymme i små- och medelstora företag att investera egna medel i förnybara energi. Det finns behov att fler små och medelstora företag utvecklar och implementerar nya innovativa lösningar avseende förnybar energi. Det behöver också utvecklas lösningar med potential att bidra till ökad produktion och användning av förnybar energi i regionen.


Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Krav på hållbar förändring

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet, det vill säga, jämställdhetsintegrering är ett krav. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att leva ett liv fritt från diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Jämställdhetsintegrering

Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Det ska tydligt beskrivas i ansökningar förväntade resultat kopplat till jämställdhet. Vid ansökningsförfarandet genomförs en jämställdhetsanalys som synkroniseras med övriga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till. Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas minst ett mål som adresserar detsamma.

Hållbarhetspåverkan i linje med Agenda 2030

Regionalfondsprogrammet för Västsverige har förutsättningar att bidra till ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030. Tillväxtverket har identifierat två globala mål som ert projekt ska bidra till:

 • Jämställdhet (Mål 5)
 • Minskad ojämlikhet (Mål 10)

Insatser inom specifikt mål 2.2 kan främja förnybara energi, vilket också kan bidra till:

 • Hållbar energi för alla (Mål 7)
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9)
 • Hållbara städer och samhällen (Mål 11)
 • Hållbar konsumtion och produktion Mål (12)

Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska i er ansökan beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs.

Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.


Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Ni har möjlighet att kontakta oss för frågor och vi uppmuntrar till en tidig dialog. Vi kan exempelvis utgå från en tidig projektidé. Vi vill också påminna om vikten av att vara noga med att Tillväxtverket inte kan ge några förhandsbesked och inte heller bestämma hur riggningen av projekten ska se ut.

Maila till vastsverige@tillvaxtverket.se


Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

 • Box 2: Försumbart stöd/de minimis
 • Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler
 • Box 11: Stöd till små och medelstora företag för innovationsåtgärder
 • Box 13: Stöd till små och medelstora företag för extern konsulthjälp

Ni kan ha en eller flera boxar i ert projekt. Om det är motiverat kan även andra boxar än de ovan nämnda användas.

Det är viktigt att ni planerar era projektaktiviteter på så sätt att ni inte blandar flera boxar i en aktivitet.

Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpa. Därför är det viktigt att ni gör aktiva val och bedömningar i frågan om statsstöd.


Observera begränsningar när ni söker nationella medel

Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 får inte användas till projektaktiviteter som innebär statligt stöd til företag. För dessa aktiviteter kan sökande få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden.

Exempel på tillämpningar

Kommer ni att arbeta med direkta stöd till företag i en begränsad omfattning, till exempel: coachning och affärsrådgivning? Ni kan bland annat titta närmare på box 2: Försumbart stöd/de minimis

Kommer ni att ha kostnader för att stärka utvecklingen av företag genom information och kunskapsöverföring. Samtidigt som sådana insatser inte leder till direkt eller indirekt företagsgynnande. Då kan ni i ett sånt fall tillämpa box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Har ni kostnader för att stödja utveckling i enskilda små och medelstora företag genom tillhandahållande av innovationsstödjande tjänster eller genom extern konsultinsats. Ni kan bland annat titta på följande boxar:
Box 11: Stöd till små och medelstora företag för innovationsåtgärder
Box 13: Stöd till små och medelstora företag för extern konsulthjälp

Planerar ni direkta ekonomiska stöd för företagens FoU-relaterade kostnader som ger förutsättningar att via forskningsarbete adressera målgruppens relevanta problemställningar? Ni kan använda box 5: FoU stöd som gynnar företag

Tänk gärna på att beroende på upplägget för era insatser/aktiviteter/delaktiviteter så kan den tillåtna stödnivån för den offentliga sammantagna finansieringen i ert projekt variera.

Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Linnea Hagblom
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Ni når oss enklast via programmets mejladress: vastsverige@tillvaxtverket.se


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Solpaneler på ett fält