Bidra till ett hållbart näringsliv i Mellersta Norrland

  • Öppnar 12 augusti 2024
  • Jämtland
  • Västernorrland

Vill ni vara med och främja ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i Mellersta Norrland? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna. Vi välkomnar särskilt kvalitativa satsningar inom digitalisering och/eller internationalisering.

Vem kan söka?

Stödmottagare är offentliga aktörer, universitet och högskolor, övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företagsfrämjande organisationer och ekonomiska föreningar.

Vad kan ni söka för?

Förstudier och projekt. Även ramprojekt med Region Jämtland/Härjedalen eller Region Västernorrland som projektägare.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Totalt finns ca: 300 MKR att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

Projekt som beviljas inom specifikt mål 1.3 ska leda till att:
- små och medelstora företag utvecklar och effektiviserar sina tjänster och produkter
- fler hållbara företag
- fler företag använder digitala system och tjänster
- fler företag deltar i globala värdekedjor
- fler sammankopplingar mellan små- och medelstora företag och affärsnätverk på nationell och internationell nivå för att identifiera nya marknadsmöjligheter
- fler nya modeller för affärsutveckling i glesa miljöer tas fram

I Mellersta Norrland finns det ett behov av förnyelse och ökad hållbarhet. Det finns även behov av internationalisering och förädlingsvärde i små och medelstora företag. Näringslivet i programområdet har en låg digitaliseringsgrad och insatser behöver vidtas för att företagen ska kunna ta tillvara digitaliseringens potential.

Den här utlysningens finansiering ska hjälpa till att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft. Den ska också skapa arbetstillfällen i dessa företag genom produktiva investeringar. Pengarna ska stödja utveckling av nätverk för kunskapsöverföring och globala värdekedjor.

Läs i handboken och i Min ansökan för att förbereda er ansökan. Det finns flera skillnader från förra programperioden. Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet utifrån de regler som finns för statsstöd som gynnar företag. Statsstödsreglerna kan exempelvis ställa krav på en större del privat medfinansiering.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.

Mer information

Vem kan söka?

För den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet, högskolor och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företagsfrämjande organisationer och ekonomiska föreningar söka stödet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

Ni kan bedriva projekt som innebär direkta insatser till företag och/eller utveckling av stödstrukturer.

Projekten ska:
- bidra till att fler företag verkar på en internationell marknad och att fler företag arbetar med nya typer av affärsmodeller och finner lösningar för sin kapitalförsörjning för att kunna växa.
- komma både män och kvinnor till godo för att lyckas tillvarata hela befolkningens erfarenheter, kompetenser och kunskaper. Projekt som utvecklar näringslivet i det sydsamiska området av Saepmie är särskilt välkommet eftersom området kännetecknas av olika näringskombinationer och en småskalighet som innebär att det är svårt att ta del av satsningar och finansiering på nationell och europeisk nivå.

Projekt inom denna utlysning vinner på ett kvalitativt upplägg, dvs att riktade och mer utvecklade stödinsatser görs till ett färre antal företag.

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor (observera att det kan vara olika många av dessa tre resultatkedjor i olika specifika mål). Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende). När ni söker ert projekt ska ni utgå från en huvudsaklig resultatkedja, även om projekten kopplar an till fler. Val av huvudsaklig resultatkedja är styrande för de utfallsindikatorer som ni ska rapportera in utfall för.

Direkta insatser till företag
Projekt ska ge företag stöd inom affärsutveckling, produktutveckling och internationalisering. Företagen ska i sin tur utveckla metoder för att skapa förutsättningar för entreprenöriella processer, diversifiering och förbättrad konkurrenskraft. Det görs genom deltagande i globala värdekedjor, utifrån smart specialisering och hållbar affärsutveckling. Insatser för att främja och underlätta digitalisering, ökad utveckling och användning av digitala verktyg och tjänster i företag är en viktig del i att skapa förutsättningar för att nyttja digitaliseringens potential för konkurrenskraft och tillväxt i små och medelstora företag.

Projekt kan också rikta insatser mot miljö- och klimatanpassade processer, både inom produkt- och affärsutveckling. Samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan främjas för att öka förutsättningarna för affärs- och produktutveckling. Insatser i projekten kan även stötta företag eller grupper av företag som siktar på generationsskifte eller aktörer som implementerar finansiella instrument för att öka företagens möjligheter till investeringar och utveckling. Viktiga resultat är att programområdets företag ökar sin konkurrenskraft, hanterar omvandlingstrycket och breddar sina marknader samt tillvaratar digitaliseringens potential.

Utveckling av stödstrukturer
Företagssamverkan är en kostnadseffektiv och väl fungerande metod för utveckling av små och medelstora företag. Ett starkt och sammanlänkat stödsystem i hela regionen är en förutsättning för ett välmående och växande näringsliv.

Exempel på insatser:
- Projekt som utvecklar strukturer, nätverk eller kluster är exempel på insatser. Här kan projektet till exempel utgå ifrån branschtillhörighet, geografisk närhet eller internationalisering.
- Projekt som erbjuder stöd till företag för att skapa förutsättningar för entreprenöriella processer, internationalisering och affärsutveckling genom till exempel rådgivning, information och kontaktskapande.
- Projekt som ger stöd för att etablera och stärka stödstrukturer för företagande och finansieringssystem. Det handlar även om insatser som skapar förutsättningar och bygger kapacitet för företag att attrahera externt kapital, såsom rådgivning samt kompetenshöjande insatser kopplat till finansiering.
- Projekt som kopplar ihop små och medelstora företag med affärsnätverk och aktörer på nationell och internationell nivå. Detta för att bättre koppla samman små och medelstora företag med affärsnätverk och aktörer på nationell och internationell nivå.

Viktiga resultat är att fler företag får rådgivning, tillgång till nätverk och kompetensutveckling. Detta ska vara kopplat till produktionsutveckling, hållbarhet, resurseffektivitet och värdekedjor för att utveckla affärsverksamhet, produkter och tjänster, såväl för hemmamarknad som export. Insatserna ges främst i form av finansiellt stöd till målgruppen.

Exempel på effekter på kort och medellång sikt inom specifikt mål 1.3:
- Små och medelstora företag utvecklar och effektiviserar sina tjänster och produkter
- Fler hållbara företag
- Fler företag använder digitala system och tjänster
- Fler företag deltar i globala värdekedjor
- Sammankoppling mellan små och medelstora företag och affärsnätverk på nationell och internationell nivå för att identifiera nya marknadsmöjligheter
- Nya modeller för affärsutveckling i glesa miljöer

Följande insats (ibland kallad interventionstyp) ska ingå i projektet och bidra till specifikt mål 1.3:
- Digitalisering av små och medelstora företag (inklusive e-handel, elektronisk affärsverksamhet och sammanlänkade affärsprocesser, digitala innovationsknutpunkter, levande laboratorier, webbentreprenörer och nystartade IKT-företag samt företag till företag.
- Affärsutveckling och internationalisering för små och medelstora företag, inklusive produktiva investeringar.
- Stöd till innovationskluster (även mellan företag), forskningsorganisationer och myndigheter samt företagsnätverk som i första hand gynnar små och medelstora företag.

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen. Mer finns att läsa i handboken om förändringsteori.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Totalt finns 300 MKR att söka i denna utlysning inom detta specifika mål.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 12 augusti och stänger 13 september 2024.

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland sker i december 2024. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Mellersta Norrlands näringslivsstruktur består huvudsakligen av små och medelstora företag. Företagens förädlingsvärde, alltså antal anställda och antal nya företag, är lägre än i övriga delar i landet. Samtidigt har de har god lönsamhet och tillväxt. När det gäller internationalisering och export har regionen en liten handelsbas som inte är särskilt integrerad i globala värdekedjor. Genom insatser som ger förutsättningar för fler företag att bredda sina marknader skapas tillväxtpotential. En mångfald av kunder med olika förväntningar och behov leder i sig till ökade förutsättningar för produktutveckling och tillväxt. Stödstrukturer som främjar företagsutveckling och företagens kapacitet att delta på internationella marknader finns till viss del, men behöver stärkas. Ökade samarbeten i närområdet är värdefullt som första steg i en process att komma ut på internationell marknad.

Små och medelstora företag i Mellersta Norrland har en lägre digitaliseringsgrad än många andra delar av Sverige och också en låg digital spetskompetens. En stor del av näringslivet i programområdet använder IT för administrativa processer medan ett fåtal använder it för affärsutveckling. Det finns en tydlig koppling mellan företags digitala mognad och lönsamhet. I Mellersta Norrland behöver regionala aktörer som har möjlighet skapa förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens potentialer och skapa möjligheter för att utveckla nya affärsmodeller och affärsmöjligheter. Digitaliseringen innebär också förutsättningar för platsoberoende arbete och kreativa lösningar för företagande i hela programområdets geografi inklusive etableringar på landsbygd och i glesbygd. Även offentlig sektors behov av digitalisering inom bland annat samhälls- och välfärdstjänster innebär en potential för företagen i Mellersta Norrland.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Projektet förväntas särskilt bidra till globalt mål 9.

Programmet för Mellersta Norrland betonar att de tre hållbarhetsdimenstionerna inom de globala målen i Agenda 2030 är odelbara. Utgångpunkten är att hållbarhet bara kan uppnås när ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samverkar och när målkonflikter hanteras. Det är därför av stor vikt att varje projekt och initiativ beskriver hur ni arbetar med målen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna och att ni visar medvetenhet om de målkonflikter som uppstår gentemot andra globala mål i Agenda 2030.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

  • ha en tydlig förändringsteori
  • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
  • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Ta gärna kontakt med Tillväxtverkets projektrådgivare i god tid innan inskickad ansökan för mer information om statsstödsboxarna som kan var aktuella för er projektansökan!

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Tillväxtverket rekommenderar att ni kontaktar projektrådgivare på Tillväxtverket innan ni skickar in er ansökan för att säkerställa att projektidén förhåller sig till gällande regler och förordningar. Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket i god tid innan inlämning av ansökan, utifrån den mall som finns på vår hemsida.

Kontakt

Namn på kontaktperson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Eller till programmets mejladress:

mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Person som cyklar mountainbike vid ett fjäll.