Livsmedelssektorn har hög tillväxtvilja - och stora hinder

Tillväxtviljan är hög bland små och medelstora företag inom Livsmedelssektorn. Samtidigt upplever företagen inom Livsmedelssektorn större tillväxthinder än övriga företag. Största hindret för tillväxt är lagar och myndighetsregler, följt av bristande kompetensförsörjning samt bristande kapacitet i nuvarande lokaler.

Det visar Tillväxtverkets stora enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Generellt sett skiljer sig svarsmönstret i undersökningen relativt mycket mellan Livsmedelssektorns olika delsektorer. Livsmedelssektorn har följande delsektorer:

  • Primärproduktion (främst jordbruk)
  • Livsmedelsindustri
  • Livsmedelshandel
  • Restaurang

I denna artikel jämförs resultaten fördelat på de olika delsektorerna samt mellan hela Livsmedelssektorn och Övriga företag (det vill säga alla företag som inte ingår i Livsmedelssektorn).

Mycket hög tillväxtvilja inom Restaurang och Livsmedelsindustri

Företag inom Livsmedelssektorn vill i högre utsträckning växa genom att anställa än Övriga företag. Särskilt hög är denna andel inom Restaurang. Där vill hela 70 procent av företagen växa genom att både öka omsättningen och anställa. Restaurang har legat högt i detta avseende redan innan pandemin, men vi ser nu en ytterligare ökning som kan bero på en strävan inom branschen att återgå till en normalnivå. Men även Livsmedelshandel och Livsmedelsindustrin ligger högt när det gäller att växa genom att både öka omsättningen och antalet anställda. Inom Primärproduktionen är det dock vanligare att vilja växa enbart genom att öka omsättningen. Bara 21 procent av företagen vill växa genom att anställa inom Primärproduktionen. En förklaring till detta är troligen att många företag i denna delsektor är soloföretag utan anställda.

Andel

Andel små och medelstora företag inom Livsmedelssektorn som vill växa
 PrimärproduktionLivsmedelsindustriLivsmedelshandelRestauangLivsmedelssektornÖvriga företag
Ja, men utan att anställa 38,736,331,326,034,035,4
Ja, omsättning och anställda20,954,154,969,741,037,0

Investeringar och innovationer ses som viktiga för att Livsmedelssektorn ska kunna växa

Att investera i utrustning, lokaler och mark är en åtgärd som företagen i Livsmedelssektorn i betydligt högre utsträckning än Övriga företag ser som mycket viktigt för att kunna växa och utvecklas. Detta gäller samtliga delsektorer. Även ökat arbete med miljö- och klimatfrågor samt automatisering av arbetsmoment lyfts fram i högre utsträckning som mycket viktigs tillväxtåtgärder av företag inom Livsmedelssektorn. Även att utveckla nya varor/tjänster lyfts fram i något högre utsträckning som en viktig åtgärd för att företagen ska kunna växa. Viktigt att poängtera här är att frågan bara besvarats av de företag som vill växa.

Andel

Andel små och medelstora som anser att olika åtgärder är mycket viktiga för att företaget ska kunna växa
 Investera i utrustning, lokaler, markUtveckla nya varor/tjänsterSatsa på intern kompetensutvecklingEtablera nya försäljningskanalerÖka företagets marknadsföringÖkat arbete med miljö- och klimatfrågorAnställa personalAutomatisering av arbetsmomentImplementera nya digitala lösningarExpandera internationellt
Livmedelssektorn57,054,248,746,344,639,337,035,429,89,4
Övriga företag29,847,751,448,739,427,934,726,234,114,3

Skillnaderna mellan delsektorerna är mycket stora när det gäller vilka åtgärder som företagen ser som mycket viktiga för att kunna växa. Primärproduktionen sticker ut genom att företagen ser investeringar i utrustning, lokaler och mark samt automatisering av arbetsmoment som mycket viktiga åtgärder för att kunna växa. Livsmedelsindustrin och Livsmedelshandeln lyfter fram anställa personal, och utveckla nya vara och/tjänster som mycket viktiga tillväxtåtgärder. Restaurang sticker ut genom att i högre utsträckning lyfta fram anställa mer personal som en viktig tillväxtåtgärd. Ökat arbete med miljö- och klimatfrågor lyfts särskilt fram av Livsmedelshandeln.

Livsmedelsindustrin och Livsmedelshandeln är mest innovativa

Generellt sett förefaller små och medelstora företag inom Livsmedelssektorn att vara mindre innovativa än Övriga företag. Här avses andelen företag som har tagit fram nya eller väsentligt förbättrade varor och/eller tjänster under de senaste tre åren. Andelen företag i Livsmedelssektorn som tagit fram nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster är 33 procent vilket är klart lägre än i Övriga företag (43 procent). Det är dock stora skillnader mellan delsektorerna. Livsmedelsindustrin och Livsmedelshandeln har en klart större andel innovativa företag än genomsnittet för Övriga företag, medan andelen innovativa företag är klart lägre inom Primärproduktionen.

Andel

Andel små och medelstora företag som har tagit fram nya eller väsentligt förbättrade varor och/eller tjänster under de senaste tre åren
 PrimärsektornLivsmedelsindustrinLivsmedelshandelnRestaurangLivsmedelssektorn Övriga företag
Varor och/eller tjänster22,351,953,639,133,343,2

Lagar och myndighetsregler störst tillväxthinder

Lagar och myndighetsregler är det största tillväxthindret inom Livsmedelssektorn. Hela 41 procent av företagen i Livsmedelssektorn ser detta som ett stort tillväxthinder. Högst är denna andel inom Primärproduktionen med 49 procent som ser detta som ett stort tillväxthinder, medan denna andel är lägre inom övriga delsektorer. Även i dessa ligger dock denna andel betydligt högre än genomsnittet för Övriga företag. En förklaring till att lagar och myndighetsregler utgör ett så stort tillväxthinder Livsmedelssektorn kan vara att sektorn har stor påverkan på miljö och hälsa och därför kan kräva mer reglering. Denna bör dock utformas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Näst största tillväxthindret för företag i Livsmedelssektorn är bristande tillgång till lämplig arbetskraft som 31 procent av företagen ser som ett stort tillväxthinder. På tredje plats kommer kapacitet i nuvarande lokaler, utrustning och mark med 23 procent. Detta hinder är betydligt större inom Livsmedelssektorn än det är generellt bland Övriga företag. Även bristande tillgång till lån och krediter är betydligt större tillväxthinder inom Livsmedelssektorn jämfört med Övriga företag.

Andel

Andel företag inom Livsmedelssektorn som ser olika faktorer som ett stort tillväxthinder
 Lagar och myndighetsreglerTillgång till lämplig arbetskraft eller kompetensKapacitet i nuvarande lokaler, utrustning, markEgen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågorTillgång till lån och kredtierTillgång till externt ägarkapitalTillgång till offentlig eller kommersiell serviceTillgång till transportsystem (tex vägar och järnväg)Tillgång till bredband
Livsmedelssektorn41,331,022,718,717,213,813,610,48,5
Övriga företag23,231,09,018,310,78,78,06,28,3

Sammantaget kan man säga att andelen företag i Livsmedelssektorn som ser olika faktorer som stora tillväxthinder generellt sett är högre än för övriga företag. Andel företag inom Livsmedelssektorn som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort tillväxthinder har dock minskat något mellan 2020 och 2023. Tendensen är liknande i Övriga företag.

När det gäller andelen som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxt­hinder så ligger delsektorn Restaurang högst med 48 procent. I övriga delsektorer ligger denna andel under genomsnittet för Övriga företag som är 31 procent. Bristande tillgång till lån och krediter ses som ett stort hinder för tillväxt i särskilt hög utsträckning inom Livsmedelsindustrin (29 procent) och Restaurang (24 procent). Att tillgången till bredband är otillräcklig lyfts fram som ett stort tillväxthinder framför allt inom Livsmedelshandeln (13 procent) och Restaurang (12 procent).

Lagar och myndighetsregler

Andel företag inom Livsmedelssektorns olika delsektorer som ser olika faktorer som ett stort tillväxthinder
 PrimärproduktionLivsmedelsindustriLivsmedelshandelRestauangLivsmedelssektornÖvriga företag
Stort hinder49,227,131,834,041,323,2

Tillgång lämplig arbetskraft

Andel företag inom Livsmedelssektorns olika delsektorer som ser olika faktorer som ett stort tillväxthinder
 PrimärproduktionLivsmedelsindustriLivsmedelshandelRestauangLivsmedelssektornÖvriga företag
Stort hinder25,029,823,447,731,031,0

Kapacitet i nuvarande lokaler

Andel företag inom Livsmedelssektorns olika delsektorer som ser olika faktorer som ett stort tillväxthinder
 PrimärproduktionLivsmedelsindustriLivsmedelshandelRestauangLivsmedelssektornÖvriga företag
Stort hinder21,425,620,726,122,79,0

Egen tid för strategiska frågor

Andel företag inom Livsmedelssektorns olika delsektorer som ser olika faktorer som ett stort tillväxthinder
 PrimärproduktionLivsmedelsindustriLivsmedelshandelRestauangLivsmedelssektornÖvriga företag
Stort hinder16,031,028,415,718,718,3

Tillgång till lån och kredtier

Andel företag inom Livsmedelssektorns olika delsektorer som ser olika faktorer som ett stort tillväxthinder
 PrimärproduktionLivsmedelsindustriLivsmedelshandelRestauangLivsmedelssektornÖvriga företag
Stort hinder11,629,220,723,717,210,7

Tillgång till ext ägarkapital

Andel företag inom Livsmedelssektorns olika delsektorer som ser olika faktorer som ett stort tillväxthinder
 PrimärproduktionLivsmedelsindustriLivsmedelshandelRestauangLivsmedelssektornÖvriga företag
Stort hinder10,518,417,117,513,88,7

Offentlig & kommersiell service

Andel företag inom Livsmedelssektorns olika delsektorer som ser olika faktorer som ett stort tillväxthinder
 PrimärproduktionLivsmedelsindustriLivsmedelshandelRestauangLivsmedelssektornÖvriga företag
Stort hinder10,68,618,417,613,68,0

Tillgång till transportsystem

Andel företag inom Livsmedelssektorns olika delsektorer som ser olika faktorer som ett stort tillväxthinder
 PrimärproduktionLivsmedelsindustriLivsmedelshandelRestauangLivsmedelssektornÖvriga företag
Stort hinder9,512,013,110,310,46,2

Tillgång till bredband

Andel företag inom Livsmedelssektorns olika delsektorer som ser olika faktorer som ett stort tillväxthinder
 PrimärproduktionLivsmedelsindustriLivsmedelshandelRestauangLivsmedelssektornÖvriga företag
Stort hinder5,82,013,212,48,58,3

Företag i Livsmedelssektorn upplever större problem med att driva företag

I undersökningen har företagen tillfrågats i vilken mån de upplever ett antal utvalda faktorer som ett problem. Det visar sig då att företag inom Livsmedelssektorn generellt sett i högre utsträckning ser dessa faktorer som stora problem jämfört med Övriga företag. Detta gäller i allra störst utsträckning strängare regler jämfört med övriga EU-länder, mängden uppgifter som ska lämnas till myndigheter samt långa handläggningstider hos myndigheter. Det är framför allt företag inom Primärproduktionen som ser dessa faktorer som stora problem för att driva företag.

Andel

Andel små och medelstora företag som ser olika faktorer som stora problem när man driver företag
 Mängden uppgifter som ska lämnas till myndigheterSträngare regler jämfört med andra EU-länderLånga handläggningstider hos myndigheterAvgifter och kostnader att följa reglerDen tid det tar att följa reglerOlika tolkning av regler, såväl inom som mellan myndigheterSvårt att hitta/förstå myndigheters information om reglerBemötande hos myndigheterSaknas enkla digitala tjänster att utföra ärenden hos myndigheter
Livmedelssektorn34,634,631,530,627,527,023,311,411,4
Övriga företag18,013,719,316,513,616,816,38,69,2

Branschspecifika regler, Miljöregler och Plan- och byggregler ses som mycket betungande

Det är framför allt Branschspecifika regler, Miljöregler och Plan- och byggregler som företag inom Livsmedelssektorn i högre utsträckning anser vara mycket betungande jämfört med Övriga företag. Samtidigt finns det flera regelområden som företagen inom Livsmedelssektorn inte i lika stor utsträckning anser vara mycket betungande. Detta gäller till exempel regler om offentlig upphandling och dataskydd.

Andel

Andel små och medelstora företag som anser att olika regelområden är mycket betungande
 Branschspecifika reglerMiljöreglerRegler kring att ha anställdaPlan- och byggregerSkatte- och momsreglerOffentlig upphandlingRegler kring fakturering, bokföring och redovisning, årsredovisningRegler om dataskydd och informationssäkerhet Regler kring handel med andra länder
Livmedelssektorn20,917,613,812,211,98,28,08,03,1
Övriga företag7,010,816,49,414,614,611,312,94,9

Delsektorerna inom Livsmedelssektorn löser kompetensbrist på olika sätt

Som redan har nämnts är bristande tillgång till lämplig arbetskraft det näst största tillväxthindret för små och medelstora företag inom Livsmedelssektorn. Hela 31 procent av de små och medelstora företagen inom Livsmedelssektorn anser att detta är ett stort tillväxthinder.

Det visar sig dock att de företag i olika delsektorer inom Livsmedelssektorn agerar på olika sätt när de behöver ytterligare kompetens. Medan Primärproduktionen i högre utsträckning köper/hyr in kompetens och samarbetar med andra företag när de behöver ytterligare kompetens så satsar företag inom Livsmedelsindustrin, Livsmedelshandeln och Restaurang istället mer på att rekrytera personal och på att utbilda redan anställda.

Andel

Andel företag inom olika delsektorer inom Livsmedelssektorn som agerar på olika sätt när de behöver ytterligare kompetens
 Rekryterar personUtbildar redan anställda genom extern praktik/utbildningUtbildar redan anställda genom intern utbildningKöper/hyr in kompetensSamarbetar med andra företagSamarbetar med lärosäte/skola
Primärproduktion11,713,313,033,728,87,1
Livsmedelsindustri42,031,943,415,927,13,4
Livsmedelshandel42,321,435,324,021,94,0
Restaurang47,622,835,019,619,16,2
Livmedelssektorn27,718,024,027,525,06,2
Övriga företag24,919,622,828,036,05,7

Att få sökande med rätt attityd och yrkeserfarenhet största hindren vid rekrytering

Företag inom Livsmedelssektorn upplever ungefär lika stora hinder vid rekrytering som Övriga företag. De största hindren är att få sökanden med rätt attityd, tillräcklig yrkeserfarenhet samt med specifik kompetens/behörighet. Företag har dock något svårare att rekrytera personal eftersom sökanden inte kan ordna bostad på orten samt att få sökanden som kan tänka sig flytta till orten. Delsektorn Restaurang sticker ut genom att generellt sett möta större hinder vid rekryteringar än övriga delsektorer. Svårast för denna delsektor är att få sökanden med tillräcklig yrkeserfarenhet och rätt attityd.

Andel

Andel små och medelstora företag som upplevt olika faktorer som stort hinder vid rekryteringar
 Att få sökande som har rätt attityd, är ansvarstagande och självgåendeAtt få sökande med tillräcklig yrkeserfarenhetAtt få sökande med specifik kompetens/behörighetAtt få sökande med rätt utbildningAtt sökanden inte kan ordna bostad på ortenAtt få sökande som kan tänka sig flytta till orten
Livmedelssektorn40,739,632,627,722,820,5
Övriga företag37,537,736,927,816,514,5

Sammanfattande slutsatser

Tillväxtviljan är hög bland små och medelstora företag inom Livsmedelssektorn. Samtliga delsektorer utom Primärproduktionen har en klart högre tillväxtvilja än Övriga företag. Samtidigt möter företagen inom Livsmedelssektorn större tillväxthinder än övriga företag. Största hindret för tillväxt i Livsmedelssektorn är lagar och myndighetsregler, bristande tillgång på lämplig arbetskraft och kapacitet i nuvarande lokaler, utrustning och mark. Lagar och myndighetsregler är ett tillväxthinder som staten och andra myndigheter har möjlighet att minska, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är svårt att komma ifrån att livsmedelsområdet är ett regeltungt område.

För att förbättra kompetensförsörjningen inom Livsmedelssektorn behöver fler personer utbildas inom bristyrken och brist­utbildningar, men i många fall krävs även att personer upplever det som mer attraktivt att arbeta inom sektorn. För att uppnå detta behövs ett samarbete mellan samtliga aktörer i Livsmedelssektorn.

Livsmedelssektorn kännetecknas även av en lägre andel innovativa små och medelstora företag än genomsnittet för Övriga företag. Tittar man närmare på de olika delsektorerna kan man dock konstatera att detta främst gäller Primärproduktionen och Restaurang medan Livsmedelsindustrin och Livsmedelshandeln är mer innovativa än genomsnittet för Övriga företag. Även inom detta område krävs ett samarbete mellan alla aktörer för att främja innovationer. I detta sammanhang kan man notera att utveckling av nya varor och tjänster lyfts fram som en viktig tillväxtåtgärd av många företag inom Livsmedelssektorn.

Fakta om Företagens villkor och verklighet 2023

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.
  • Tidigare undersökningar har genomförts vart tredje år med start 2002.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se