Företagens tillväxtvilja ökar trots svårt ekonomiskt läge

Trots ökad osäkerhet, hög inflation och ekonomisk inbromsning är det fler små och medelstora företag som vill växa. Tre av fyra företag vill växa genom att öka omsättning och anställda. Samtidigt som tillväxtviljan ökar tror företagen på lägre lönsamhet och vinst.

I denna webbartikel redovisas de första resultaten från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2023. Fokus ligger på hur företagen ser på utvecklingen framåt och deras möjligheter att växa. Undersökningen genomfördes under perioden januari till april 2023.

Resultatet visar på en stor motståndskraft hos de små och medelstora företagen. Att fler företag vill växa är bra för näringslivet och viktigt för Sveriges ekonomi. Framför allt visar detta på en framtidstro i ett utmanande läge med tuffa ekonomiska förutsättningar.

Fler företag vill växa

Tillväxtviljan bland små och medelstora företag har ökat för första gången sedan 2011. Den nedåtgående trenden som pågått sedan 2011 är därmed bruten. Tre av fyra små och medelstora företag i Sverige uppger att de vill växa. Andelen företag som vill växa har ökat jämfört med 2020. Det gäller både företag som vill växa enbart genom ökad omsättning och de som vill växa genom att både öka omsättningen och antalet anställda. Totalt har andelen företag som vill växa ökat med fem procentenheter jämfört med 2020.

Den högre andelen företag som vill växa kan ses mot bakgrund av en tuff period för små och medelstora företag och möjligtvis en förhoppning från företagens sida om en återgång till ett normalläge. Många företag blev tvungna att begränsa sin verksamhet under coronapandemin. Turbulensen som följde Rysslands anfallskrig mot Ukraina och prisökningar på insatsvaror har inneburit stora utmaningar för företagen. Både gällande utbud och efterfrågan, men även begränsad förutsägbarhet för hur marknaden ska utvecklas. Utmaningarna kan vara en av fler olika förklaringar till att fler företag nu vill växa jämfört med innan pandemin.

Andel i procent

Andel företag som vill växa genom ökad omsättning och ökat antal anställda respektive enbart ökad omsättning
 20112014201720202023
Ja, omsättning och anställda45,041,241,537,739,5
Ja, enbart omsättning32,130,529,931,634,5

I samtliga branscher är det minst sex av tio företag som uppger att de vill växa. Branschen Hotell och restaurang, följt av Handel, är precis som år 2020 de branscher där tillväxtviljan är som störst. Andelen företag som uppger att de vill växa har ökat ytterligare och nu uppger 95 procent av företagen inom Hotell och restaurang att de vill växa. Det är också en av de branscher som drabbades hårdast under coronapandemin då många företag fick skära ned verksamheten och personalstyrkan. Nu finns det en tydlig vilja att återigen växa och två av tre företag uppger att de vill anställa fler personer.

Andel i procent

Andel företag som vill växa genom ökad omsättning och anställda respektive enbart ökad omsättning fördelat per bransch
 Hotell och restaurangHandelKultur och nöjeTransport och magasineringFastighetsservice och uthyrningInformation och kommunikationTillverkningEnergi och vattenUtbildningJuridik, ekonomi och vetenskapByggverksamhetVård och omsorgJordbruk, skogsbruk och fiske
Ja, omsättning och anställda65,247,634,045,252,040,546,627,939,230,935,029,420,2
Ja, enbart omsättning29,935,244,432,725,735,429,046,633,237,031,734,740,9

Lägre lönsamhet men ökad omsättning

Företagen ser på framtiden med både optimism och pessimism. Jämfört med år 2020 är det dels en lägre andel företag som tror på ökad lönsamhet, dels en högre andel som tror på ökad omsättning på tre års sikt. Andelen som tror att antalet anställda kommer öka på tre års sikt har minskat marginellt och ligger i stort sett kvar på samma nivå som år 2020. En möjlig förklaring till den tudelade bilden kan vara att företagens marginaler krymper i takt med högre inköpspriser.

Andelen små och medelstora företag som tror att omsättningen kommer öka på tre års sikt har legat relativt stabilt sedan 2014. Nivån är något lägre de senaste två undersökningarna. Andelen som tror att lönsamheten kommer öka på tre års sikt har sjunkit sedan år 2011.

Andel i procent

Andel företag som tror att omsättning, antal anställda och lönsamhet kommer att öka på tre års sikt
 OmsättningAntal anställdaLönsamhet
201151,226,748,0
201445,325,441,6
201746,226,441,9
202042,221,739,0
202342,621,337,7

Det är stora förändringar i framtidstron mellan år 2020 och år 2023 i flera branscher. Andelen små och medelstora företag som tror att lönsamheten kommer öka på tre års sikt har ökat med 15 procentenheter i branschen Energi och vatten. År 2023 tror vart annat företag i branschen att lönsamheten kommer öka på tre års sikt. En möjlig förklaring till den större optimismen är att företagen kan dra nytta av höga energi- och bränslepriser, men det skulle också kunna bero på en ökad efterfrågan på förnybar energi och den gröna omställningen. Även företag inom Vård och omsorg och Fastighetsservice och uthyrning ser mer positivt på framtiden idag jämfört med år 2020.

Handeln ser mer negativt på framtiden och även i branschen Utbildning är företagen mer pessimistiska. Speciellt i livsmedelshandel har inköpspriser ökat det senaste året vilket pressar företagens marginaler och därmed lönsamheten. En möjlig förklaring till den negativa framtidssynen inom skolbranschen kan vara att dessa företag är särskilt känsliga för inflation. De kan inte kostnadseffektivisera sin verksamhet på samma sätt som traditionella företag, samtidigt som kostnader för lokalhyra, skolmaterial och skolmat stiger med inflationen.

I flera branscher är de små och medelstora företagens syn på framtiden i stort oförändrad. Till exempel branscherna Hotell och restaurang och Tillverkning ligger kvar på ungefär samma nivå som år 2020. I dessa branscher är det en relativt hög andel företag som tror att omsättningen kommer att öka jämfört med andra branscher där synen är oförändrad. Högst andel år 2023 har branschen Energi och vatten följt av just Hotell och restaurang och Tillverkning.

Förändring i procentenheter

Andel företag som tror att lönsamheten kommer att öka på tre års sikt – förändring mellan år 2020 och år 2023 fördelat per bransch
 Energi och vattenVård och omsorgFastighetsservice och uthyrningTransport och magasineringHotell och restaurangTillverkningJuridik, ekonomi och vetenskapByggverksamhetKultur och nöjeInformation och kommunikationHandelUtbildning
Förändring 2020 till 202314,73,31,50,70,3-0,4-0,4-0,5-2,0-2,8-4,9-7,6

Kompetensförsörjning störst tillväxthinder i tillverkningsindustrin

Även om fler små och medelstora företag vill växa är deras största hinder för tillväxt i princip oförändrade. Precis som år 2020 är deras största hinder för tillväxt kompetensförsörjning, regler och egen tid för kärnverksamheten. Drygt tre av tio företag uppger att Tillgång till lämplig arbetskraft eller kompetens är ett stort hinder för företagets tillväxt. Kompetensfrågan är inte lika viktig i alla branscher men det är ungefär samma branscher år 2023 som anser att kompetensförsörjning är ett stort tillväxthinder som det var år 2020. Lagar och myndighetsregler och Egen tid för kärnverksamheten är de faktorer som företagen uppger som störst hinder efter kompetensförsörjning. Andelen är dock något lägre jämfört med år 2020.

Andel i procent

Andel företag som svarat att olika faktorer utgör ett stort hinder för företagets tillväxt
 Tillgång till lämplig arbetskraft eller kompetensLagar och myndighetsreglerEgen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågorTillgång till lån och krediterKapacitet i nuvarande lokaler, utrustning, mark, etcTillgång till externt ägarkapitalTillgång till offentlig eller kommersiell service/tjänsterTillgång till bredbandTillgång till transportsystem
Stort hinder31,025,618,311,610,89,48,78,36,7

Det finns stora skillnader mellan branscher i frågan om kompetensförsörjning som ett stort hinder för tillväxt. I fem branscher är det fler än fyra av tio företag som ser kompetensförsörjning som ett stort hinder och i resterande branscher är det mindre än tre av tio företag. Denna typ av polarisering var inte lika tydlig år 2020.

Tillverkning och Transport och magasinering är de branscher där störst andel av företagen anser att kompetensförsörjning är ett stort hinder. Dessa branscher har också återkommande högst andel företag som i tidigare undersökningar svarat att kompetensfrågan är ett stort hinder för tillväxt.

De tre andra branscher där fler än fyra av tio företag anser att kompetensfrågan är ett stort tillväxthinder är Byggverksamhet, Hotell och restaurang samt Fastighetsservice och uthyrning. Under själva pandemin var det en lägre andel företag inom Hotell och restaurang som ansåg att kompetensförsörjning var ett stort tillväxthinder. Nu när pandemin är över och verksamheten åter är i gång är det flera företag som har svårt att på nytt bygga upp rätt kompetens bland personalen. Andelen företag i branschen Hotell och restaurang som anser att kompetensförsörjning är ett stort hinder har ökat från 39 procent innan pandemin till 43 procent efter pandemin.

Andel i procent

Andel företag som svarat att tillgång till lämplig arbetskraft eller kompetens utgör ett stort eller litet hinder fördelat per bransch
 TillverkningTransport och magasineringByggverksamhetHotell och restaurangFastighetsservice och uthyrningHandelJordbruk, skogsbruk och fiskeEnergi och vattenUtbildningKultur och nöjeVård och omsorgJuridik, ekonomi och vetenskapInformation och kommunikation
Litet hinder28,133,227,436,635,437,226,925,835,530,125,226,426,2
Stort hinder46,746,543,442,841,226,926,824,824,323,823,823,621,8

Resultat från Företagens villkor och verklighet 2023 publiceras löpande och mer fullständiga resultat kommer i en rapport i september 2023. Du kan ta del av resultaten på Tillväxtverkets hemsida.

Fakta om Företagens villkor och verklighet 2023

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.
  • Tidigare undersökningar har genomförts vart tredje år med start 2002.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se