Kompetensbrist största hindret för tillväxt i norra Norrland

I norra Norrland uppger 42 procent av de små och medelstora företagen att bristande tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder. Det är en betydligt större andel än i resten av Sverige. Företagen i norra Norrland upplever även i högre grad bristande tillgång till transportsystem samt lån och krediter som ett stort tillväxthinder.

Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Denna artikel bygger på enkätsvar från små och medelstora företag. Artikeln har företagande i norra Norrland (Västerbottens och Norrbottens län) som huvudsaklig fokus. För att analysera resultaten jämförs svar mellan tre olika geografiska områden: norra Norrland, hela Norrland, samt resten av Sverige (samtliga län utom Västerbottens och Norrbottens län).

I en tidigare artikel har vi kunnat konstatera att de små och medelstora företagen i norra Norrland har en stark tillväxttro, men de möter alltså även stora tillväxthinder.

En fråga som kan ställas är om problemen med kompetensförsörjningen i norra Norrland beror på undanträngningseffekter? Det vill säga, hämmas tillväxten i små till medelstora företag i norra Norrland av den gröna industrialiseringsvåg som pågår i området, eller finns det andra faktorer som kan förklara företagens upplevda tillväxthinder.

Företag har försökt rekrytera

Resultaten visar att en majoritet av de tillfrågade företagen försökt rekrytera ny personal under de senaste tre åren. Detta är oberoende av geografisk hemvist, företagsstorlek eller bransch, vilket indikerar på en allmän expansionsvilja bland svenska företag.

Samtidigt visar svaren att en majoritet av företagen tror antalet anställda kommer vara oförändrad på kort sikt framåt. Dock avviker resultaten för norra Norrland något, där det är relativt sett fler företag som förväntar sig att antalet anställda ska öka jämfört med övriga områden. Det är främst företag med tio eller fler anställda i Västerbottens och Norrbottens län som vill öka personalstyrkan.

Svårigheter att rekrytera

Den upplevda svårigheten med kompetensförsörjningen skiljer sig något mellan de tre områdena. Resultaten visar att 42 procent av företagen i norra Norrland ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. För tillfrågade företagare i resten av Sverige är motsvarande siffra 31 procent, samtidigt som drygt 70 procent anser att arbetskraftsfrågan utgör inget eller endast ett litet tillväxthinder.

Andel

Utgör tillgång till lämplig arbetskraft eller kompetens ett tillväxt- och utvecklingshinder?
 Inget hinderLitet hinderStort hinder
Norra Norrland30,9 %26,9 %42,2 %
Hela Norrland37,5 %24,5 %38,0 %
Resten av Sverige39,8 %29,7 %30,6 %

Resultaten visar även att det främst är små företag med 10–49 anställda samt medelstora företag (50–249 anställda) som anser att brist på lämplig arbetskraft utgör ett stort tillväxthinder. Detta är oberoende av geografisk hemvist, men svarsandelen är något högre i norra Norrland. Samtidigt anser en majoritet av norrländska mikroföretag (1–9 anställda) att arbetskraftstillgången utgör ett stort tillväxthinder.

Andel

Andel företag som anger att bristande tillgång till lämplig arbetskraft eller kompetens utgör ett stort tillväxthinder uppdelat på företagsstorlek och geografisk hemvist
 0 anställda1-9 anställda10-49 anställda50-249 anställda
Norra Norrland26,9 %51,4 %61,1 %70,8 %
Hela Norrland26,1 %43,7 %57,9 %57,5 %
Resten av Sverige21,7 %33,6 %51,8 %52,1 %

På branschnivå utgör stort hinder det vanligaste svarsalternativet i fem av tretton branscher, oberoende av geografisk hemvist. Dock finns det vissa regionala skillnader. I norra Norrland utgör tillgång till lämplig arbetskraft ett relativt stort tillväxthinder för företag inom Jordbruk, skogsbruk och fiskenäringen, men inte i övriga områden. Där är det i stället företag inom Byggverksamhet som i högre grad upplever tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Andra branscher där många företag upplever att tillgång till lämplig arbetskraft utgör ett sort tillväxthinder är Utvinning av mineral och tillverkning, Transport och magasinering, Hotell och restaurang samt Fastighetsservice och uthyrning.

Problem med rekrytering kan knytas till två övergripande kategorier: individ- samt ortspecifika egenskaper. Den sökandes individegenskaper avser faktorer kopplade till utbildning, erfarenhet, kompetens och attityd. För samtliga av dessa är den relativa svarsandelen högre för företagare i norra Norrland än övriga områden. Soloföretagare i resten av Sverige rapporterade brist på Tillräcklig yrkeserfarenhet och Specifik kompetens eller behörighet som större tillväxthinder än vad fallet var för företag i Norra Norrland.

De ortspecifika faktorerna ses även som ett större problem i norra Norrland än för övriga områden. Detta är emellertid ingen ny utveckling, utan företagare i norra Norrland har även historiskt rapporterat dessa faktorer som större tillväxthinder än övriga Sverige; även om det för vissa år endast varit marginella skillnader.

Andel

Faktorer som utgjort stort hinder vid rekryteringar de tre senaste åren
 Rätt utbildningTillräcklig yrkeserfarenhetSpecifik kompetens eller behörighetRätt attityd och självgåendeVillig att flytta till ortenOrdna bostad på orten
Norra Norrland36,2 %45,0 %40,1 %43,8 %29,7 %27,1 %
Hela Norrland31,1 %40,0 %37,4 %41,2 %22,8 %18,8 %
Resten av Sverige27,5 %37,7 %36,2 %37,7 %14,7 %16,9 %

En jämförelse med tidigare årgångar av undersökningen Företagens villkor och verklighet visar samma övergripande resultat. Det vill säga, oberoende av företagsstorlek utgör faktorerna stora hinder vid rekryteringar för företagarna i Norrbotten och Västerbotten. Endast vid två tillfällen avvek resultaten från denna trend.

Även på branschnivå är det vanligare att företag i norra Norrland anser sig ha rekryteringssvårigheter. Exempelvis för frågan om tillräcklig yrkeserfarenhet är svarsandelen högre för åtta av tretton branscher i norra Norrland, jämfört med övriga områden. För frågan ordna bostad på orten är det endast inom två branscher där frågan utgör ett större problem vid rekryteringar i resten av Sverige. För de övriga elva branscherna uppfattas i stället frågan som ett större problem i norra Norrland.

Andra möjliga tillväxthinder

Även andra faktorer kan påverka företagens förmåga att växa. Emellertid visar resultaten att tillfrågade företag inte anser att andra faktorer i samma utsträckning utgör stora tillväxthinder. Av dessa faktorer ses Lagar och myndighetsregler som det största tillväxthindret, där 25–26 procent av företagarna angett det som ett stort hinder. Detta följt av frågan om Egen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågor.

Det finns även vissa regionala skillnader, där exempelvis Tillgång till lån och krediter samt Tillgång till transportsystem och infrastruktur upplevs som ett stort tillväxthinder i större utsträckning i norra Norrland än i resten av Sverige. Övriga frågor visar på en låg variation samt en relativt låg svarsandel.

Andel

Andel företag som anger att olika faktorer utgör ett stort tillväxthinder, uppdelat på olika geografiska områden
 Tillgång till lån och krediterTillgång till externt ägarkapitalTillgång till transportsystem och infrastrukturTillgång till bredbandKapacitet i nuvarande lokaler, utrustning och markEgen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågorLagar och myndighetsreglerTillgång till offentlig eller kommersiell service och tjänster
Norra Norrland16,6 %7,1 %11,6 %8,7 %9,6 %19,3 %24,7 %8,6 %
Hela Norrland13,8 %8,9 %10,5 %7,6 %11,4 %18,0 %25,6 %8,0 %
Resten av Sverige11,4 %9,5 %6,5 %8,3 %10,9 %18,3 %25,6 %8,7 %

En genomgång av svar från tidigare undersökningar visar på liten variation i svarsandelarna. För Lagar och myndighetsregler förekommer det dock en viss variation över tid för företagare i både norra och hela Norrland. För brist på Egen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågor tycks företagarnas uppfattning stabiliserats kring 18 procent som anger detta som ett stort tillväxthinder, oberoende av geografisk hemvist. Detta kan jämföras med svarsandelen för 2011 då drygt 30 procent av företagarna uppfattade det som ett stort tillväxthinder. En möjlig förklaring till denna utveckling kan vara en ökad digitalisering av vissa arbetsmoment som exempelvis företagsadministration. Även omformulering av det aktuella svarsalternativet kan ha påverkat resultatet.

Även med avseende på företagsstorlek är det generellt liten historisk variation i svarsandelarna. För 2023 års undersökning framgår det emellertid att småföretag och medelstora företag anser att Kapacitet i nuvarande lokaler, utrustning och mark är ett större tillväxthinder än det geografiska genomsnittet. Störst avvikelse återfinns i norra Norrland där 20 procent av småföretagen och 29 procent av medelstora företag angett det som ett stort tillväxthinder. Detta kan jämföras med genomsnittsvärdet på 10 procent för samma område. På liknande sätt avviker Lagar och myndighetsregler för medelstora företag i norra Norrland, där 39 procent av företagarna rapporterat det som ett stort hinder; vilket kan jämföras med 25 procent för samtliga företagsstorlekar i norra Norrland.

Slutsats

Inledningsvis ställde vi frågan om den gröna industrialiseringen skapar undanträngningseffekter i små och medelstora företag i norra Norrland? Enkätsvaren tycks inte visa på detta. I stället har företag i detta område uppfattat brist på rätt kompetens som ett tillväxthinder under lång tid. Det vill säga, utvecklingen är inte ny utan tyder på underliggande strukturella orsaker. Dock framgår det inte om de gröna satsningarna ytterligare försvårar för små och medelstora företag i norra Norrland. Däremot visar undersökningen att bristande tillgång till lämplig arbetskraft utgör det största upplevda tillväxthindret, samt att det upplevs som ett större hinder i norra Norrland. Detta kan tyda på att den efterfrågade kompetensen saknas lokalt. Emellertid är kompetensbristen inte begränsad till vissa enskilda branscher eller till särskilda företagsstorlekar. Trotts dessa förutsättningar tror ändå företagen i de två nordligaste länen att de står inför en positiv framtida utveckling.

Fakta om Företagens villkor och verklighet 2023

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.
  • Tidigare undersökningar har genomförts vart tredje år med start 2002.

Kontakt

Elias Olofsson

Tel. 08-681 9513
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se