Bristen på kompetens fortfarande största tillväxthindret

Trots nedgången i svensk ekonomi är tillgången till lämplig arbetskraft det största tillväxthindret för små och medelstora företag. Hela 31 procent av företagen ser detta som ett stort tillväxthinder. Kompetensbristen är störst i vissa branscher som Tillverkning och Transport och magasinering. Företag i Norrlandslänen upplever också större problem än i övriga Sverige.

Det visar Tillväxtverkets stora enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Drygt tre av tio företag (31 procent) uppger att tillgång till lämplig arbetskraft eller kompetens är ett stort hinder för företagets tillväxt. Detta gör kompetensförsörjningen till det största tillväxthindret i små och medelstora företag. Andelen företag som ser detta som ett stort tillväxthinder har minskat något sedan innan coronakrisen, men ligger trots en nedgång i ekonomin fortfarande på en mycket hög nivå. Förklaringen är troligen den dåliga matchningen mellan de lediga jobben och de arbetslösa.

Andel

Andel företag som uppger att olika faktorer utgör ett stort hinder för tillväxt
 Tillgång till lämplig arbetskraft eller kompetensLagar och myndighetsreglerEgen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågorTillgång till lån och krediterKapacitet i nuvarande lokaler, utrustning, mark, etcTillgång till externt ägarkapitalTillgång till offentlig eller kommersiell service/tjänsterTillgång till bredbandTillgång till transportsystem
Andel31,025,618,311,610,89,48,78,36,7

Brist på lämplig arbetskraft störst tillväxthinder inom Tillverkning och Transport

Andelen företag som uppger att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder är störst i småföretag med 10–49 anställda och i medelstora företag med 50–249 anställda. Detta mönster har förändrats något över tid. I 2011 och 2014 års undersökningar var problemen med kompetens­försörjningen något mindre i de medelstora företagen än i de större småföretagen. Nu är det drygt 50 procent i båda dessa grupper som ser bristande tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Anledningen till att soloföretagen inte ser detta som ett lika stort problem, som de lite större företagen, är troligen att många av dessa företag inte vill växa genom att anställa.

Skillnaderna mellan olika branscher är relativt stora när det gäller i vilken mån man ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt. Högst är denna andel inom Tillverkning (47 procent) och Transport & magasinering (47 procent). Värt att notera att denna andel även är hög inom Hotell & restaurang (43 procent), vilket troligtvis beror på att många anställda lämnade restaurangbranschen under pandemin för att studera och jobba i andra branscher och att det nu råder stor brist på personer med rätt yrkeserfarenhet och/eller utbildning.

Även på länsnivå är skillnaderna stora. Högst andel små och medelstora företag som ser bristande tillgång till lämplig arbetskraft som ett mycket stort tillväxthinder finns i Norrbottens, Västernorrlands, Dalarnas och Västerbottens län. En anledning till att Norrbotten och Västerbotten ligger högt kan vara spridningseffekterna av de stora industriinvesteringar som görs i dessa län och den låga arbetslösheten där.

Storlek

Andel företag som uppger att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder, uppdelat på företagsstorlek, bransch och län
 0 anställda1-9 anställda10-49 anställda50-249 anställdaTotalt
Andel21,934,252,353,031,0

Bransch

Andel företag som uppger att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder, uppdelat på företagsstorlek, bransch och län
 TillverkningTransport och magasineringByggverksamhetHotell och restaurangFastighetsservice och uthyrningHandelJordbruk, skogsbruk och fiskeEnergi och vattenUtbildningVård och omsorgKultur och nöjeJuridik, ekonomi och vetenskapInformation och kommunikationTotalt
Andel46,746,543,442,841,226,926,824,824,323,823,823,621,831,0

Län

Andel företag som uppger att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder, uppdelat på företagsstorlek, bransch och län
 NorrbottenVästernorrlandDalarnaVästerbottenÖrebroKronobergBlekingeJämtlandHallandJönköpingGotlandSkåneSödermanlandUppsalaStockholmKalmarGävleborgVästra GötalandVärmlandVästmanlandÖstergötlandTotalt
Andel45,041,840,140,139,036,736,136,033,433,233,032,930,329,629,329,328,328,128,023,719,231,0

Satsning på kompetensutveckling av redan anställda viktig åtgärd för att kunna växa

Företagen i undersökningen har även tillfrågats om hur viktiga dom tycker att olika åtgärder är för att företaget ska kunna växa. Det visar sig då att satsning på intern kompetensutveckling och att anställa personal ses som mycket viktiga åtgärder av många företag. Att anställa personal ses som en mycket viktig åtgärd av 35 procent av företagen och satsning och intern kompetensutveckling lyfts fram som mycket viktigt av 51 procent av företagen.

Andel

Andel företag som anser att olika åtgärder är mycket viktiga för att företaget ska kunna växa
 Satsa på intern kompetensutvecklingUtveckla nya varor/tjänsterEtablera nya försäljningskanalerÖka företagets marknadsföringAnställa personalInvestera i utrustning, lokaler, mark, etcImplementera nya digitala lösningarÖkat arbete med miljö- och klimatfrågorAutomatisering av arbetsmomentExpandera internationellt
Andel51,148,648,340,235,033,533,529,527,413,7

Det visar sig att det är vanligare att större småföretag (10–49 anställda) och medelstora företag (50–249) ser att anställa personal som en mycket viktig åtgärd för att kunna växa. Denna åtgärd lyfts även fram i högre utsträckning som mycket viktig inom branscherna Fastighetsservice och uthyrning (53 procent), Hotell och restaurang (47 procent) samt Tillverkning (43 procent). Skillnaderna är även stora mellan olika län, där andelen är högst i Västerbottens län med 43 procent.

Storlek

Andel företag som ser anställa personal som en mycket viktig åtgärd för att kunna växa uppdelat på företagsstorlek, bransch och län
 0 anställda1-9 anställda10-49 anställda50-249 anställdaTotalt
Andel20,839,158,764,235,0

Bransch

Andel företag som ser anställa personal som en mycket viktig åtgärd för att kunna växa uppdelat på företagsstorlek, bransch och län
 Fastighetsservice och uthyrningHotell och restaurangTillverkningTransport och magasineringHandelByggverksamhetInformation och kommunikationVård och omsorgJuridik, ekonomi och vetenskapUtbildningKultur och nöjeEnergi och vattenJordbruk, skogsbruk och fiskeTotalt
Andel52,746,642,939,136,436,334,333,132,031,626,125,222,735,0

Län

Andel företag som ser anställa personal som en mycket viktig åtgärd för att kunna växa uppdelat på företagsstorlek, bransch och län
 Västerbotten SödermanlandÖrebroHallandVästmanlandVästra GötalandNorrbottenSkåneStockholmJämtlandBlekingeJönköpingVärmlandVästernorrlandUppsalaKronobergGotlandGävleborgÖstergötlandDalarnaKalmarTotalt
Andel43,241,241,139,637,637,437,336,635,535,533,633,432,932,931,729,428,627,626,125,223,035,0

Att satsa på intern kompetensutveckling lyfts fram i större utsträckning av de större småföretagen och de medelstora företagen som en mycket viktig åtgärd. Skillnaderna mellan olika branscher och län är dock relativt små.

Andel

Andel företag som ser satsa på intern kompetensutveckling som en mycket viktig åtgärd för att kunna växa uppdelat på företagsstorlek, bransch och län
 0 anställda1-9 anställda10-49 anställda50-249 anställdaTotalt
Andel45,151,965,771,751,1

Samarbete med andra företag vanligaste åtgärden när företag behöver mer kompetens

Den vanligaste åtgärden när företagen behöver ytterligare kompetens är att samarbeta med andra företag. Därefter kommer att köpa eller hyra in kompetens. Först därefter kommer att rekrytera fler medarbetare. Skillnaderna mellan företag i olika storlek är betydande. I mikroföretagen är den vanligaste åtgärden att samarbeta med andra företag, medan den vanligaste åtgärden i de medelstora företagen är att rekrytera. Även på branschnivå är skillnaderna relativt stora. Inom Hotell och restaurang samt inom Fastighetsservice är den vanligaste åtgärden att anställa fler, medan man inom Jordbruk, skogsbruk och fiske i första hand väljer att köpa/hyra in kompetens samt att samarbeta med andra företag.

Andel

Andel företag som vidtar olika åtgärder när företaget behöver ytterligare kompetens
 Samarbetar med andra företagKöper /hyr in kompetensRekrytera personUtbildar redan anställda genom intern utbildningUtbildar redan anställda genom extern praktik/utbildningSamarbetar med lärosäte/skola
Totalt 34,627,925,323,019,45,8

Bristande yrkeserfarenhet och dålig attityd största hindret vid rekryteringar

I undersökningen har de företag som har försökt rekrytera under tre senaste åren fått svara på i vilken mån olika aspekter har utgjort hinder vid dessa rekryteringar. Det visar sig då att de aspekter som i störst utsträckning utgjort ett stort hinder är att de sökande saknat tillräcklig yrkeserfarenhet (38 procent), saknar rätt attityd (38 procent), samt saknar specifik kompetens/behörighet (36 procent). Lite längre ned kommer att de sökande inte har rätt utbildning (28 procent). Att sökanden inte kan ordna bostad på orten eller inte kan tänka sig att flytta till orten upplevs inte som ett lika stort problem, utom i vissa regioner och branscher.

Andel

Andel företag som ser följande aspekter som ett stort hinder vid rekryteringar
 Tillräcklig yrkeserfarenhetHar rätt attityd, är ansvarstagande och självgående.Specifik kompetens/behörighetRätt utbildningInte kan ordna bostad på ortenKan tänka sig flytta till orten
Andel38,037,936,427,817,315,3

Samtliga rekryteringshinder är störst i småföretag med 10–49 anställda och i de medelstora företagen med 50–249 anställda.

Problemen med att rekrytera personer med rätt attityd är störst inom branscherna; Hotell & restaurang, Tillverkning och Fastighetsservice. Att hitta personer med rätt utbildning är svårast inom Tillverkning och Hotell & restaurang. Svårigheterna att hitta personer med tillräcklig yrkeserfarenhet är störst hinder inom Tillverkning, Hotell & restaurang samt Byggverksamhet. Företag inom Tillverkning har även svårast att hitta personer med specifik kompetens och behörighet, medan företag inom Hotell & restaurang har svårast att hitta personer som kan tänka sig att flytta till orten samt som inte kan ordna bostad på orten.

På länsnivå sticker Norrbotten ut på sätt att företagen ser nästan samtliga rekryteringshinder som stora hinder. De små och medelstora företagen i Norrbottens län har högst andelar av samtliga län som ser följande aspekter som stora hinder vid rekryteringar; att sökanden inte har rätt attityd, avsaknad av rätt utbildning, att sökanden inte kan tänka sig att flytta till orten samt att de inte kan ordna bostad på orten.

Sammanfattande slutsatser

Tillgång på lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret i de små och medelstora företagen. Nästan en tredjedel av företagen ser detta som ett stort tillväxthinder. Problemet är störst i de lite större småföretagen och de medelstora företagen samt i vissa branscher som Tillverkning och Transport och magasinering. På regional nivå är kompetensbristen är störst i Norrlandslänen.

Problemen med kompetensförsörjningen brukar minska när tillväxten i ekonomin är låg och arbetslösheten ökar. Bristande tillgång på lämplig arbetskraft har visserligen minskat något som ett stort tillväxthinder i de små och medelstora företagen mellan 2020 (innan pandemin) och 2023, men det är fortfarande det största tillväxthindret. En viktig orsak till detta är en bristande matchning mellan de arbetslösa och de lediga jobben. En stor andel av de arbetslösa står långt ifrån arbetsmarknaden och saknar gymnasieutbildning, något som ofta är ett grundkrav för att få ett jobb idag.

Det finns olika sätt att förbättra kompetensförsörjningen. Det kan till exempel göras genom att utbilda fler personer inom bristyrken och brist­utbildningar, men i många fall krävs även att personer upplever det som mer attraktivt att arbeta i yrken och branscher med stora rekryteringsbehov för att kompetens­försörjningen ska förbättras.

Fakta om Företagens villkor och verklighet 2023

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.
  • Tidigare undersökningar har genomförts vart tredje år med start 2002.

Kontakt

Jan Persson

08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se