Om statistiken

Så här tar vi fram den kvartalsvisa statistiken över produktionsindikator och omsättningsstatistik för regioner och branscher.

Om produktionsindikatorn

Produktionsindikatorn syftar till att uppskatta aktuella data på regioners kvartalsvisa produktivitet. Produktionsindikatorn bestäms av samvariationen mellan BNP och BRP 2007—2020, lönesummor och antal sysselsatta.

De totala lönesummorna påverkas dels av hur många personer som har arbete och därigenom får lön, dels av hur lönerna utvecklas till följd av förändringar i produktivitet, produktionssätt med mera. Inkomst från kapital och överföringar från offentlig sektor ingår inte i beräkningarna.

Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar bruttoregionalprodukt (BRP) beräknad per år med en fördröjning på ett till två år. De senaste tillgängliga siffrorna för BRP från SCB avser år 2019 samt med preliminära siffror för 2020. Det saknas således offentlig kvartalsvis statistik för BRP. För att kunna följa den kvartalsvisa utvecklingen använder Tillväxtverket samvariationen mellan årlig BRP samt kvartalsvisa lönesummor och sysselsättning för att uppskatta en produktionsindikator på kvartalsbasis. Indikatorn för 2021 beräknas genom att göra en framskrivning med hjälp av senast publicerad statistik. Framskrivningen baseras på den historiska samvariationen mellan BNP och BRP för respektive län under åren 2007–2020. Framskrivningen fördelas sedan per kvartal på samma sätt som beskrivet ovan med lönesummor och antal sysselsatta.

En viktig aspekt är att lönesummor utgår ifrån dagbefolkning vilket inkluderar förvärvsarbetande vilka redovisas efter arbetsställets geografiska belägenhet oberoende av var de är folkbokförda. Sysselsättningsstatistiken och andra sidan utgår från nattbefolkning och redovisas enligt den förvärvsarbetande befolkningens geografiska belägenhet enligt bostad. Så länge dynamiken mellan dag och nattbefolkning inom regionen förblir förhållandevis stabilt bör det inte påverka beräkningarna för produktionsindikatorn.

Om omsättningsstatistiken

Data över omsättning kommer från SCB:s momsregister. Den är exklusive moms och redovisas branschvis i löpande priser. Kvartalsvisa uppgifter inkluderar endast företag som omsätter minst en miljon kronor. Totalt finns 606 branscher (SNI4) representerade i underlaget.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se