Ekonomiska läget 2021 - kvartal 3

Näringslivets omsättning visade i huvudsak en positiv utveckling för flertalet branscher under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Jämförs omsättningen med 2019 ligger nu de flesta branscher på samma nivåer som innan krisen. Vissa branscher som drabbats hårdare ligger dock fortfarande under normala nivåer.

Under tredje kvartalet 2021 fortsatte den positiva utvecklingen för både lönesummor och Tillväxtverkets särskilda produktionsindikator på regional nivå.

I denna artikel ges en bild av utvecklingen för löner, omsättning och produktion i Sverige under tredje kvartalet 2021. Först presenteras resultaten av Tillväxtverkets studie rörande produktionsmängd, vilken belyser den kvartalsvisa utvecklingen på regional nivå. Därefter redovisas den ekonomiska utvecklingen av Sveriges branscher med hjälp av SCB:s omsättningsdata med företag som omsätter mer än 1 miljon kronor.

Lönesummorna har utvecklats i takt med ekonomin

Lönesummor per region är ett centralt mått för att mäta regional ekonomisk aktivitet. Under tredje kvartalet 2021 ökade löneinkomsterna i flertalet av Sveriges län, säsongsrensat och jämfört med föregående kvartal. I genomsnitt gick lönesummorna upp med 0,5 procent där Uppsala län hade den största ökningen. Denna utveckling står i paritet med inflationen (KPI) som under kvartalet ökade med i genomsnitt 0,4 procent. Förutom att lönesummorna håller jämna steg med inflationen har vi bland annat sett en ökad sysselsättningsgrad som bidrar till en positiv utveckling av totala lönesummor.

Procent

Kvartalsvis förändring av totala löneinkomster
 Uppsala länHallands länGotlands länJämtlands länJönköpings länKalmar länStockholms länVästerbottens länVästmanlands länVästra Götalands länÖstergötlands länSkåne länBlekinge länKronobergs länSödermanlands länÖrebro länNorrbottens länVärmlands länGävleborgs länDalarnas länVästernorrlands län
Procent förändring1,81,21,00,80,80,70,70,70,70,60,50,50,50,30,30,20,10,10,0-0,1-0,3

Positiv utveckling av produktionsindikatorn under kvartal 3

Under tredje kvartalet 2021 lättade regering och myndigheter på många restriktioner, vilket framför allt påverkade kontaktnära tjänstesektorer positivt. Tillverkningsindustrin brottades med halvledarbrist och störningar i produktionsleden men den problematiken ser inte ut att ha gett något större utslag i produktionsindikatorn som ökade med genomsnittligt 0,9 procent summerat över alla regioner. Dalarna och Värmland hade en extra stark återhämtning under det senaste kvartalet, vilket möjligtvis kan förklaras av relativt höga priser inom stål- samt massaindustrin.

Procent

Kvartalsvis förändring av produktionsindikatorn
 Dalarnas länVärmlands länKronobergs länGävleborgs länBlekinge länUppsala länVästra Götalands länSkåne länHallands länÖstergötlands länVästmanlands länKalmar länVästerbottens länNorrbottens länJämtlands länStockholms länGotlands länVästernorrlands länJönköpings länSödermanlands länÖrebro län
Procent förändring5,14,22,61,61,51,11,10,70,70,50,40,30,30,20,10,10,0-0,1-0,7-0,7-0,7

Fortsatt låga nivåer för produktionsindikatorn jämfört med innan krisen

Den regionala produktionsindikatorn var tredje kvartalet fortfarande på lägre nivåer än innan krisen i flertalet län. Det visar en jämförelse av produktionsindikatorn kvartal tre 2021 med kvartal fyra 2019, då Coronapandemin ännu inte hade gjort avtryck i ekonomin. Totalt minskade produktionen i drygt hälften av regionerna under denna period. Den starkt positiva utveckling som länen Dalarna och Värmland hade under kvartal tre 2021 kan alltså ses som en återhämtning från låga nivåer under krisen.

Procent

Förändring av produktionsindikatorn under Coronapandemin
 Kronobergs länÖstergötlands länÖrebro länSkåne länVästerbottens länVärmlands länGotlands länDalarnas länVästmanlands länJönköpings länGävleborgs länSödermanlands länUppsala länHallands länVästernorrlands länJämtlands länKalmar länVästra Götalands länNorrbottens länStockholms länBlekinge län
Procent förändring7,72,92,62,41,61,31,10,9-0,4-0,5-0,6-0,7-1,0-1,1-1,1-1,7-1,7-1,9-1,9-3,0-3,3

Samtliga läns utveckling sedan 2019

Trots ett och ett halvt år av pandemi har utvecklingen av lönesummorna från 2019 varit starkt positiv. Samtliga län har en ökning i lönesummor förutom Blekinge som haft en negativ utveckling med 2,5 procent. Starkast positiv utveckling återfinns i Skåne län, där lönesummorna ökat med 7,3 procent sedan första kvartalet 2019. Utvecklingen av produktionsindikatorn har däremot inte varit riktigt lika stark. Många län ser en negativ utveckling av regional BRP under 2020 vilket även återspeglas Norrbotten och Kalmar län har störst negativ produktionsutveckling sedan 2019 med 4,1 procent vardera. Detta följs tätt av Blekinge och Jämtlands län som ser liknande nedgångar på 2,8 respektive 2 procent. Bäst har det gått för Kronobergs län, där vi ser en positiv utveckling av produktionsindikatorn på 8,1 procent - något som även återspeglas i en stark positiv utveckling av lönesummor på 5,7 procent.

Införande av den nya ramlagen för social statisk innebär ett brott i tidsserierna för sysselsättning med start i januari 2021. Säsongsrensade och utjämnade värden kan därför i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021, se SCB:s hemsida för mer information.

Index

Utveckling i Blekinge län
 2019 K12019 K22019 K32019 K42020 K12020 K22020 K32020 K42021 K12021 K22021 K3
Produktion100,0103,5105,1100,5100,097,999,097,292,795,797,2
Lönesumma100,0102,7103,6101,4100,696,996,097,593,795,095,6
Sysselsatta100,099,396,395,396,193,694,494,996,197,197,5

Fortsatt stark utveckling av omsättningen i näringslivet

Den totala omsättningen i näringslivet för det tredje kvartalet 2021 låg på 2 565 miljarder kronor för företag som omsätter minst en miljon kronor per år. Det är en ökning med 13,4 procent jämfört med motsvarande kvartal ett år tillbaka, en ökning som främst förklaras av de låga nivåerna under krisens första år. I jämförelse med tredje kvartalet 2019 har näringslivet ökat sin omsättning med 7 procent i löpande priser, där både industri såväl som tjänstesektorn ökade med 5 respektive 4 procent.

Positivt under tredje kvartalet 2021

Under 2020 upplevde många kontaktnära branscher en mycket svår tid. Inte minst branscher som Hotell och restaurang upplevde stora omsättningstapp under hela 2020. I samband med lättnader i restriktionerna under 2021 har utvecklingen vänt i dessa branscher. Jämförs utvecklingen tredje kvartalet 2021 med motsvarande kvartal 2019 är utvecklingen stark för flertalet branscher. Vad gäller krisbranschen Hotell och restaurang ligger den nu på samma nivå som 2019 med endast en marginell tillbakagång på 0,7 procent. För Tillverkningsindustrin samt Handel vände utvecklingen uppåt redan under sista kvartalet 2020 med ökningar på 4,8 respektive 5,4 procent högre omsättning jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Procent

Kvartalsvis omsättningsutveckling (figur 1)
 2020 K22020 K32020 K42021 K12021 K22021 K3
Handel-4,2 %-0,8 %0,9 %2,9 %11,6 %6,2 %
Bygg4,1 %0,5 %-0,6 %-2,4 %6,2 %8,3 %
Samtliga branscher-5,4 %-1,2 %0,3 %-0,7 %21,9 %12,8 %
Tillverkning-14,5 %-11,5 %0,2 %1,0 %23,9 %18,4 %
Transport-17,3 %-15,9 %-10,2 %-6,1 %16,0 %19,3 %
Hotell & restaurang-41,2 %-19,9 %-35,2 %-31,6 %23,6 %24,0 %
Kultur, nöje & fritid-30,4 %-21,6 %-16,9 %-8,5 %32,3 %27,7 %

Sammantaget har branscherna haft en uppgång med 11 procent fram till tredje kvartalet 2021 jämfört med kvartal tre 2019, där ökningen under det senaste året 2021 bidrog med en positiv utveckling på 13 procent. De branscher som haft störst omsättningstapp är näringar inom turismsektorn som Uthyrning, resetjänster med mera. Även om besöksnäringen haft en uppgång med 22 procent jämfört med 2020 ligger denna sektor fortfarande 11 procent under omsättningsnivån motsvarande kvartal 2019.

Procent

Kvartalsvis omsättningsutveckling (figur 2)
 2020 K22020 K32020 K42021 K12021 K22021 K3
Juridik, ekonomi & vetenskap-5,1 %-6,0 %1,4 %-0,9 %9,2 %4,6 %
Fastighetverksamhet4,0 %0,7 %4,3 %9,4 %9,5 %6,2 %
Jord- & skogbruk0,2 %-3,7 %1,0 %1,3 %5,5 %9,2 %
Vård & omsorg-0,4 %5,7 %6,7 %9,8 %20,2 %9,5 %
Info & kommunikation1,8 %-0,7 %11,2 %-2,0 %14,1 %15,2 %
Utbildning-12,6 %-1,3 %14,5 %21,2 %31,9 %16,8 %
Uthyrning, rese, etc.-25,4 %-27,5 %-21,8 %-20,8 %17,3 %22,4 %
Finans & försäkring-16,7 %-4,6 %-4,7 %6,1 %60,6 %37,7 %

Omsättningsutveckling under hela pandemin

För att ytterligare förstå krisens omfattning på branschers omsättning summeras de senaste sex kvartalen, som pandemin pågått (2020 K2 till 2021 K3) och jämförs med tidigare sex kvartal utan en pandemi (2018 K2 till 2019 K3). Liksom tidigare nämnts är det framför allt Hotell och restaurang, Transport samt Nöjesbranschen som haft några kvartal med stora nedgångar bakom sig. Trots positiv kvartalsvis omsättningsutveckling för Tillverkningsindustrin har branschen totalt sett backat med 2 procent summerat över sex kvartal. Störst positiv utveckling återfinns inom Finans och försäkring samt inom Vård och omsorg. För Finans och försäkring har omsättningen ökat allra mest för branscher inom Fondförvaltning. De har ökat omsättningen med 233 procent sen kvartal tre 2020 och med 468 procent sedan kvartal tre 2019. Men eftersom de bara utgör 4 procent av omsättningen är det mer intressant att titta på de verksamheter som ingår i Monetär finansförmedling. Dessa verksamheter motsvarar 58 procent av den totala omsättningen inom finans och försäkringsbranschen, där har ökningen legat på 45 procent respektive 67 procent i jämfört med 2020 och 2019. Den expansiva uppgången är troligtvis en följd av den börsuppgång som genomsyrat ekonomin efter krisen - vilket gjort branscher inom finansförmedling mer lukrativa. Branscher inom Vård och omsorg har ökat genom de politiska beslut som gjort att varor och tjänster som förut omfattades i de offentliga räkenskaperna nu blivit ersatta av privata aktörer och därmed inräknas i omsättningsstatistiken. Inte minst har vi sett en explosionsartad utveckling och möjlig strukturomvandling genom digitala vårdverktyg som under pandemin har kompletterat fysiska vårdinstanser.

Procent

Omsättningsutveckling under Coronapandemin
 Finans & försäkringVård & omsorgFastighetsverksamhetInfo & kommunikationByggUtbildningHandelJord- & skogsbrukJuridik, ekonomi & vetenskapTillverkningTransport & magasineringKultur, nöje & fritidUthyrning, rese,etc.Hotell & restaurang
Jämförelse 6 kvartal15,0 %13,1 %10,9 %10,2 %5,9 %5,6 %5,5 %4,6 %0,4 %-2,4 %-7,7 %-13,6 %-17,3 %-24,3 %

Om produktionsindikatorn

Produktionsindikatorn syftar till att uppskatta aktuella data på regioners kvartalsvisa produktivitet. Produktionsindikatorn bestäms av samvariationen mellan BNP och BRP 2007—2020, lönesummor och antal sysselsatta.

De totala lönesummorna påverkas dels av hur många personer som har arbete och därigenom får lön, dels av hur lönerna utvecklas till följd av förändringar i produktivitet, produktionssätt med mera. Inkomst från kapital och överföringar från offentlig sektor ingår inte i beräkningarna.

Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar bruttoregionalprodukt (BRP) beräknad per år med en fördröjning på ett till två år. De senaste tillgängliga siffrorna för BRP från SCB avser år 2019 samt med preliminära siffror för 2020. Det saknas således offentlig kvartalsvis statistik för BRP. För att kunna följa den kvartalsvisa utvecklingen använder Tillväxtverket samvariationen mellan årlig BRP samt kvartalsvisa lönesummor och sysselsättning för att uppskatta en produktionsindikator på kvartalsbasis. Indikatorn för 2021 beräknas genom att göra en framskrivning med hjälp av senast publicerad statistik. Framskrivningen baseras på den historiska samvariationen mellan BNP och BRP för respektive län under åren 2007–2020. Framskrivningen fördelas sedan per kvartal på samma sätt som beskrivet ovan med lönesummor och antal sysselsatta.

En viktig aspekt är att lönesummor utgår ifrån dagbefolkning vilket inkluderar förvärvsarbetande vilka redovisas efter arbetsställets geografiska belägenhet oberoende av var de är folkbokförda. Sysselsättningsstatistiken och andra sidan utgår från nattbefolkning och redovisas enligt den förvärvsarbetande befolkningens geografiska belägenhet enligt bostad. Så länge dynamiken mellan dag och nattbefolkning inom regionen förblir förhållandevis stabilt bör det inte påverka beräkningarna för produktionsindikatorn.

Om omsättningsstatistiken

Data över omsättning kommer från SCB:s momsregister. Den är exklusive moms och redovisas branschvis i löpande priser. Kvartalsvisa uppgifter inkluderar endast företag som omsätter minst en miljon kronor. Totalt finns 606 branscher (SNI4) representerade i underlaget.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se