Följ reglerna kring statsstöd

När offentliga medel gynnar ett enskilt företag eller vissa grupper av företag och det finns risk för att konkurrensen snedvrids gäller reglerna för statsstöd.

Stöd till företag

För verksamhetsbidrag kan aktiviteter mot företag genomföras om de ryms inom EU:s bestämmelser om försumbart stöd (de minimis).

Om ni planerar aktiviteter som indirekt kommer att gynna ett enskilt företag eller vissa grupper av företag ska det framgå av de aktiviteter ni beskriver i er ansökan. Det kan exempelvis handla om företag som får en ekonomisk förmån genom att delta i era aktiviteter eller tar del av en tjänst.

Tillväxtverket ska säkerställa att berörda företag får information om att det stöd som lämnas är ett försumbart stöd (de minimis) enligt kommissionens förordning (EU) nr 2023/2831. Tillväxtverket behöver också kontrollera hur mycket försumbart stöd de företag som gynnas av projektet fått under den senaste treårsperioden, eftersom EU-reglerna anger ett takbelopp som inte får överskridas. Innan en aktivitet påbörjas som innebär ett indirekt gynnande enligt reglerna om försumbart stöd/de minimis ska Tillväxtverket kontrollera och godkänna aktiviteten med hjälp av en särskild ansökans- och intygsblankett (Mall Ansökan om och intyg om tidigare erhållet försumbart stöd) .

Ni ska medverka till att detta intygs- och kontrollförfaranden genomförs. Mer information om de krav som gäller för er under genomförandet om ni beviljas verksamhet som innehåller stöd till företag kommer hösten 2022.

Sammanfattning av de villkor som gäller för att Tillväxtverket ska kunna lämna försumbart stöd enligt EU-bestämmelserna

 • Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 300 000 euro under en treårsperiod. Detta kallas takbeloppet.
 • Med treårsperiod avses den senaste treårsperioden.
 • Vid beräkning av takbeloppet ska samtliga försumbara stöd som företaget fått från olika offentliga stödgivare (stat, landsting eller kommun) summeras under treårsperioden.
 • Takbeloppet avser bruttobelopp, det vill säga före avdrag för skatt eller andra avgifter.
 • Om företaget ingår i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats i Sverige till hela koncernen.
 • Företag i vissa ekonomiska sektorer omfattas av särskilda restriktioner som begränsar utrymmet för försumbart stöd. Det gäller företag inom primär produktion av jordbruksprodukter¹, företag med verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn samt företag verksamma inom vägtransportsektorn.
 • Om takbeloppet för försumbart stöd överskrids gäller att hela det stödbelopp som medfört ett överskridande ska återkrävas från företaget.

¹ Med primär produktion avses produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Dessutom inkluderas jakt, fiske och insamling av vilda produkter. Till primär produktion inom fiske- och vattenbrukssektorn räknas all verksamhet i samband med fiskeri, uppfödning eller odling av vattenorganismer, samt uppgifter som måste utföras vid vattenbruksanläggningen eller ombord för att förbereda djur eller växter för försäljning i första ledet, inbegripet rensning, fileande eller infrysning, och försäljning i första ledet till återförsäljare eller förädlare.

Krav att följa under genomförandet

Bidragsmottagaren, eller i förekommande fall den samordnande aktören, ska

 • delta i gemensamma träffar som Tillväxtverket anordnar och kallar till
 • delta i dialogmöten som Tillväxtverket kallar till, maximalt fyra gånger per år
 • rapportera enligt beslut om verksamhetsbidrag

Håll er uppdaterade genom att ta del av informationen kontinuerligt och sprid den i er organisation.

Dokumentera och arkivera handlingar

Tillväxtverket har rätt att följa upp ert verksamhetsbidrag genom att ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om driften som bedrivs inom ramen för verksamhetsbidraget.

Ni ska hålla handlingar tillgängliga för Tillväxtverket samt även för nationella revisions- och kontrollorgan, eller annan person som är utsedd av dessa.

Ni ska även, på begäran av ovanstående organ, kunna tillhandahålla utdrag ur eller kopior av handlingar och uppgifter.

Så länge ska ni spara era handlingar

Ni ska spara era handlingar under tiden då den bidragsgrundande verksamheten genomförs, och tio (10) år efter slututbetalning.

Dokumenten ska sparas i form av original eller bestyrkta kopior eller på allmänt godkända databärare, till exempel CD-skiva, USB-minne eller hårddisk.

Organ som har rätt att granska, följa upp och utvärdera verksamheten:

 • Tillväxtverket
 • Nationella revisionsorgan
 • Nationella kontrollorgan
 • EU-kommissionen
 • En person som är utsedd av dessa organ

Informera och sprid kunskap

Ni ska informera om att verksamheten är delfinansierad av Tillväxtverket i er externa kommunikation, använd gärna Tillväxtverkets logotyp.

Med extern kommunikation avses information på webbplats, annonser, inbjudningar till seminarier, broschyrer och övrigt informationsmaterial i tryckt eller elektroniskt format.

Ladda gärna ner och läs instruktioner för hur Tillväxtverkets logotyp används.

Mer information kommer hösten 2022.