1. Organisatoriska förutsättningar

Den som söker verksamhetsbidrag från Tillväxtverket ska vara en juridisk person, med kapacitet att bedriva den verksamhet som beviljas verksamhetsbidrag.

Ni ska uppfylla behörighetskraven

Den som söker verksamhetsbidrag från Tillväxtverket ska vara en juridisk person, med kapacitet att bedriva den verksamhet som beviljas verksamhetsbidrag.

Den som söker verksamhetsbidrag ska:

 • bedriva icke-ekonomisk verksamhet
  • Reglerna om statligt stöd som styr vad som bedöms vara en ekonomisk respektive icke-ekonomisk verksamhet. Läs mer nedan om de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att er verksamhet ska bedömas vara icke-ekonomisk.
 • vara en juridisk person
  • Enskilda näringsidkare och privatpersoner är inte juridiska personer och kan därför inte ansöka om verksamhetsbidrag.

Ni ska ha genomförandekapacitet

Ni som söker ska ha kapacitet att genomföra den verksamhet som bidraget sökts för. Saknas genomförandekapacitet kan bidraget inte beviljas. Genomförandekapacitet bedöms utifrån er administrativa, ekonomiska och operativa förmåga. När ni ansöker ska ni beskriva er organisations genomförandekapacitet. Det är även genom er samlade genomförandekapacitet vi bedömer er förmåga att aktivt bekämpa bedrägerier.

Administrativ förmåga

Med administrativ förmåga menar Tillväxtverket att ni ska

 • ha rutiner för att följa upp och rapportera
 • ha rutiner för att särredovisa kostnader

Ekonomisk förmåga

Att ha ekonomisk förmåga innebär att ni ska ha ekonomisk kapacitet för att ta emot verksamhetsbidrag. Om det behövs underlag för att säkerställa er ekonomiska förmåga kommer Tillväxtverket att ställa frågor och eventuellt begära in underlag då vi handlägger er ansökan.

Den verksamhet som ni söker verksamhetsbidrag för får inte ha finansierats genom annat offentligt stöd, såvida det inte har godkänts av Tillväxtverket.

Operativ förmåga

Med operativ förmåga menas att ni ska

 • vara en ändamålsenlig organisation som säkerställer ett aktivt ägande och där det tydligt framgår hur roll- och ansvarsfördelningen ser ut.
 • ha förmåga att följa en tydlig förändringsteori.
 • ha en plan för användning av de resultat som tas fram genom verksamhetens insatser.
 • kunna följas upp och utvärderas enligt de steg och kriterier som är relevanta för er.

Verksamheten får inte bedrivas på konkurrensutsatt marknad

En förutsättning för verksamhetsbidraget är att bidragsmottagaren inte är ett företag enligt reglerna om statligt stöd, det vill säga inte bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. I reglerna om statligt stöd definieras företag som en organisation som bedriver ekonomisk verksamhet.

Definitionen är alltså inte beroende av företagets rättsliga ställning, hur företaget finansierats eller om det är vinstdrivande. Det som är avgörande är om bidragsmottagaren har en ekonomisk verksamhet, det vill säga en verksamhet som går ut på att erbjuda varor och tjänster på en marknad.

Vissa organisationer bedriver såväl ekonomisk- som icke-ekonomisk verksamhet. I dessa fall kan Tillväxtverket bevilja bidrag för den icke-ekonomiska verksamheten, förutsatt att den är särredovisad från den ekonomiska verksamheten. Ni ska tillhandahålla Tillväxtverket underlag som visar att ni bedriver verksamhet som är icke-ekonomisk.

Verksamheten får inte vara dubbelfinansierad

Den verksamhet som ni söker verksamhetsbidrag för får inte ha finansierats genom annat offentligt stöd, såvida det inte har godkänts av Tillväxtverket.

Ni ska ha kapacitet att följa upp och rapportera

När ni beviljas stöd ska ni genomföra och rapportera enligt våra villkor för bidraget. Mer information om hur ni följer upp och rapporterar kommer under hösten 2022.