Vem kan få verksamhetsbidrag?

Verksamhetsbidrag är en finansieringform som kan beviljas en organisation som har en unik kompetens. Bidraget ska användas till överenskomna insatser med Tillväxtverket. På den här sidan finns också villkor och föreskrifter.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja en hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt, utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner. Det gör Tillväxtverket bland annat genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Verksamhetsbidrag är ett av våra stöd för att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt.

Vem kan söka verksamhetsbidrag, och för vad?

Verksamhetsbidrag offentliggörs genom utlysningar. Den som ansöker ska vara en juridisk person, ha tillräcklig kapacitet för att bedriva den stödberättigande verksamheten och ha god likviditet. Verksamhetsbidrag kan beviljas en icke-ekonomisk verksamhet som bedrivs i enlighet med de mål som beskrivs i Tillväxtverkets utlysningar för verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidrag kan beviljas till organisationer som vilar på demokratisk grund. Det innebär att medlems- eller ägarskapet i organisationen är öppet och frivilligt, självständig och demokratiskt uppbyggd, samt respekterar demokratins grunder.

Det ska finnas en röd tråd mellan verksamheten och Tillväxtverkets övergripande mål om en hållbar tillväxt och växande företag i hela landet, de specifika målen i utlysningen och föreslagna indikatorer. En organisation som beviljas verksamhetsbidrag ska fokusera på att åstadkomma resultat.

Det offentliga stödet utgör ett grundläggande bidrag för att driva verksamheten. Den bidragsgrundande verksamheten får inte bedrivas på en konkurrensutsatt marknad.

Hur ser finansieringen ut?

Vanligtvis planeras för treårig finansiering av verksamheten, men beviljandet sker årsvis. Förutsättningar för att ni ska beviljas bidrag år två och tre är att ni rapporterat i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar, att era rapporterade resultat godkänts, samt att Tillväxtverket fortsatt får medel för uppdraget från regeringen. Utbetalning av bidraget sker cirka två till fyra gånger per år i enlighet med en plan för rapportering i beslut om verksamhetsbidrag, under förutsättning att ni rapporterat enligt er planen och deltagit i dialogmöten med er handläggare.

Om det finns begränsningar för hur länge ni kan beviljas verksamhetsbidrag så framgår det av utlysningen.

Ni ökar era chanser till stöd om ni planerar ert projekt i linje med EU:s och Tillväxtverkets krav och kriterier. Hur ni organiserar ert projekt har stor betydelse för om ni når era mål och om verksamheten i projektet skapar långsiktiga effekter. Ert projekt måste passa in i det program som ni lämnar in er ansökan till.

1. Organisatoriska förutsättningar

Den som söker verksamhetsbidrag från Tillväxtverket ska vara en juridisk person, med kapacitet att bedriva den verksamhet som beviljas verksamhetsbidrag.

Uppfyll behörighetskraven

Ha kapacitet att genomföra projektet

2. Villkor och föreskrifter

Här finns de dokument som är styrande för verksamhetsbidrag på Tillväxtverket. Ni som beviljas verksamhetsbidrag ska följa bestämmelserna i de styrande dokumenten och villkor i ert beslut om verksamhetsbidrag.

Allmänna villkor

3. Följ reglerna kring statsstöd

Budgeten ska präglas av kostnadseffektivitet, följa gällande upphandlings- eller inköpsregler och reglerna om informationsskyldighet.

Stöd till företag