När ni beviljats verksamhetsbidrag

När ni beviljats verksamhetsbidrag är det dags att starta er bidragsgrundande verksamhet. Under det här avsnittet läser ni om vad ni ska göra i uppstarten samt hur ni ska rapportera och få utbetalningar under genomförandet.

Att göra när ni beviljats verksamhetsbidrag

 • Färdigställ er förändringsteori

När ni fått ert beslut kommer ni att kallas till ett möte där ni tillsammans med er handläggare ska färdigställa er förändringsteori. Det är målen i förändringsteorin som ni ska följa och arbeta mot under er bidragsgrundande verksamhetsperiod.

 • Skicka 'Bekräftelse av åtagande'

Senast 14 dagar efter överenskommelse om förändringsteori med Tillväxtverket ska ni skicka in en undertecknad kopia av blanketten 'Bekräftelse av åtagande för verksamhetsbidrag' till Tillväxtverket.

 • Rapportera för att få utbetalning

För att få era utbetalningar ska ni delta i dialogmöten ni kallas till, och rapportera i Min ansökan genom att göra en Ansökan om utbetalning där ni bifogar er rapport.

Krav att följa under genomförandet

Bidragsmottagaren, eller i förekommande fall den samordnande aktören, ska

 • delta i gemensamma träffar som Tillväxtverket anordnar och kallar till
 • delta i dialogmöten som Tillväxtverket kallar till, maximalt fyra gånger per år
 • rapportera enligt beslut om verksamhetsbidrag

Håll er uppdaterade genom att ta del av informationen kontinuerligt och sprid den i er organisation.

Dokumentera och arkivera handlingar

Tillväxtverket har rätt att följa upp ert verksamhetsbidrag genom att ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om driften som bedrivs inom ramen för verksamhetsbidraget.

Ni ska hålla handlingar tillgängliga för Tillväxtverket samt även för nationella revisions- och kontrollorgan, eller annan person som är utsedd av dessa.

Ni ska även, på begäran av ovanstående organ, kunna tillhandahålla utdrag ur eller kopior av handlingar och uppgifter.

Så länge ska ni spara era handlingar

Ni ska spara era handlingar under tiden då den bidragsgrundande verksamheten genomförs, och tio (10) år efter slututbetalning.

Dokumenten ska sparas i form av original eller bestyrkta kopior eller på allmänt godkända databärare, till exempel CD-skiva, USB-minne eller hårddisk.

Organ som har rätt att granska, följa upp och utvärdera verksamheten:

 • Tillväxtverket
 • Nationella revisionsorgan
 • Nationella kontrollorgan
 • EU-kommissionen
 • En person som är utsedd av dessa organ

Informera och sprid kunskap

Ni ska informera om att verksamheten är delfinansierad av Tillväxtverket i er externa kommunikation, använd gärna Tillväxtverkets logotyp.

Med extern kommunikation avses information på webbplats, annonser, inbjudningar till seminarier, broschyrer och övrigt informationsmaterial i tryckt eller elektroniskt format.

Ladda gärna ner och läs instruktioner för hur Tillväxtverkets logotyp används.