Rapportera

Under er bidragsperiod ska ni löpande skicka in rapporter och delta i dialogmöten med Tillväxtverket. Dessa möten hålls individuellt mellan er och Tillväxtverket för att följa upp er bidragsgrundande verksamhet.

Rapportering under året

Ni ska rapportera till Tillväxtverket enligt den rapporteringsplan som följer av ert beslut om verksamhetsbidrag. Ni ska utgå ifrån er fastställda förändringsteori i ert arbete och det är också den ni ska utgå ifrån när ni rapporterar.

Ni rapporterar genom att i Min ansökan göra en ansökan om utbetalning och bifogar en lägesrapport. Mall för lägesrapport finns under Blanketter och mallar.

Ni ska även löpande samla och lämna in deltagaruppgifter. I handboken för nationella projektmedel kan ni läsa mer om deltagaruppgifter.

Utbetalning

Ni får er utbetalning när ni rapporterat och deltagit i dialogmöte tillsammans med Tillväxtverket.

Rapportering vid årets slut

Årets sista rapportering utgör underlag för Tillväxtverkets beslut om fortsatt bidrag år 2 och 3. Vid denna rapportering ska ni därför använda mallen för slutrapport samt bifoga en huvudbok för innevarande års verksamhet i sin helhet. Mall för slutrapport finns under Blanketter och mallar.

För uppföljning av den bidragsgrundande verksamheten och rapportering, läs mer i Tillväxtverkets allmänna villkor för verksamhetsbidrag.

Rapportering vid bidragsperiodens slut

Ert beslut om verksamhetsbidrag fattas ett år i taget. Ni kan maximalt ha verksamhetsbidrag under en treårig bidragsperiod. När bidragsperioden är slut och ert verksamhetsbidrag är avslutat så ska ni slutredovisa. Slutredovisning tillsammans med en slutrapport för hela bidragsperioden ska lämnas till Tillväxtverket senast 15 juni året efter att bidragsperioden (vanligtvis efter tre år) är avslutad.

Slutredovisningen ska innehålla en reviderad, och av stämma eller motsvarande fastställd, årsredovisning bestående av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, tilläggsupplysningar, revisionsberättelse, huvudbok och i förekommande fall protokoll från stämma eller motsvarande som visar att ansvarsfrihet beviljats.

Slutrapporten ska innehålla en sammanfattande bedömning av resultat och effekt av hela bidragsperioden i förhållande till framtagen förändringsteori.