Krav, villkor och styrande dokument

Vilka krav och styrande dokument gäller när du ska söka stöd för audiovisuella verk?

Krav

Följande krav gäller för att en produktion ska vara stödberättigad:
 1. Att produktion av audiovisuella verk är företagets huvudsakliga verksamhet.
 2. Att produktionen genomförs helt eller delvis i Sverige.
 3. Att inspelningen inte är påbörjad innan ansökan om stöd skickas in.
 4. Att produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie.
 5. Att de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor.
 6. Att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för.
 7. Att produktionen klassas som en kulturprodukt utifrån Tillväxtverkets definition.

1. Huvudsaklig verksamhet

Stöd kan sökas av företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet. Både nationella och internationella företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Företaget som söker ska antingen ha ett produktionsansvar för hela produktionen, det vill säga ansvar för planering, inspelning, postproduktion, slutprodukt samt budget- och arbetsgivaransvar, eller ha rätten att företräda företaget med produktionsansvar genom fullmakt.

Senast uppdaterad 6 september 2023

2. Helt eller delvis i Sverige

Produktionen ska genomföras helt eller delvis i Sverige för att vara stödberättigad. Stöd kan gå till kostnader som avser förproduktion, produktion samt postproduktion förutsatt att de genomförs i Sverige. Stöd kan också gå till en avgränsad del av produktionen, exempelvis en särskild del av postproduktion, om den genomförs i Sverige.

Senast uppdaterad 14 februari 2024

3. Inspelningen får ej vara påbörjad

Inspelningen får ej vara påbörjad innan ansökan om stöd skickas in. Om inspelningen påbörjats innan ansökan om stöd skickas in så är produktionen ej stödberättigad. Det gäller även om stöd enbart söks för senare delar av produktionen. Observera att kostnader som uppstår innan inspelningsstart fortfarande kan vara stödberättigande. Till exempel kostnader relaterade till förproduktion.

Regeln ovan grundar sig i EU:s statsstödsregler, artikel 6 Kommissionens förordning (EU) 651/2014 av den 17 juni 2014 (GBER). Enligt förordningen får stöd ej lämnas till projekt som påbörjats innan en ansökan om stöd lämnats in, då ett stöd som lämnas för redan påbörjade projekt förlorar sin karaktär av att vara ett incitament.

Senast uppdaterad 14 februari 2024

4. Totalbudget

Totalbudgeten för hela produktionen ska uppgå till

 • minst 30 miljoner kronor för spelfilm
 • minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm
 • minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller
 • minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie.

Totalbudgeten för hela produktionen innefattar samtliga kostnader (inklusive icke-stödberättigande kostnader) som produktionsbolaget har för produktionen. Från tidig utveckling, förproduktion, inspelning, postproduktion till leverans.

Senast uppdaterad 6 september 2023

5. Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är kostnader för löner, varor och tjänster som är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige och som avser förproduktion, produktion eller postproduktion.

Förproduktion innefattar kostnader för utveckling och förberedelser inför inspelning, till exempel casting och location scouting. Stöd kan inte lämnas för kostnader som uppstått innan ansökan skickats in till Tillväxtverket eller för underliggande rättigheter.

Produktion innefattar kostnader för inspelning och animering, till exempel skådespelare, catering, resor, boende, anställning av filmteam, bilhyror, studiohyra och stunts.

Postproduktion innefattar kostnader som uppstår efter att råmaterialet till en film är inspelat till färdig leverans av film eller serie, till exempel klippning, visuella effekter, musik, ljudeffekter och laboratoriearbeten.

Stöd kan också gå till kostnader som krävs för att göra produktionen tillgänglig för personer med funktionshinder.

De stödberättigande kostnaderna för produktionen ska

 • uppgå till minst 4 miljoner kronor
 • vara nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige och
 • avse köp av varor och tjänster från affärsverksamhet som beskattas i Sverige eller löner till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige

Stödet uppgår till 25 procent av de stödberättigande kostnaderna. Du får pengarna genom att göra en ansökan om utbetalning efter att kostnaderna har uppstått. Stödberättigande kostnader ska vara särredovisade från övriga kostnader i produktionen, och ska ha uppstått hos dig som stödmottagare. I ansökan om utbetalning ska det tydligt framgå att kostnaderna avser produktionen som beviljats stöd. Läs mer i sektionen Ansök om utbetalning och rapportera.

Detta kan du inte få stöd för

Stöd kan inte lämnas för kostnader som har uppstått innan ansökan kommit in till Tillväxtverket.

Stöd kan inte lämnas för kostnader som avser underliggande rättigheter, distribution eller marknadsföring.

Följande kostnader är exempel på sådant som inte är stödberättigande:

 • Räntekostnader
 • Kostnader för böter, sanktionsavgifter och rättegångskostnader
 • Lagfartskostnader
 • Kostnader för företagsinteckning
 • Kostnader för reklam eller marknadsföring
 • Representationskostnader
 • Kostnader för stödmottagarens ordinarie drift som inte hänför sig till produktionen (till exempel administrationskostnader eller hyra av företagets ordinarie kontors- eller produktionslokaler)
 • Investeringar i filminfrastruktur, till exempel investeringar i filmstudio eller annan byggnation som bevaras permanent och kan återanvändas för andra produktioner
 • Avskrivningskostnader
 • Moms

Senast uppdaterad 14 februari 2024

Frågor och svar gällande särskilda kostnadsposter

Vad räknas som stödberättigande löner, varor och tjänster?

 • Stödberättigande köp av varor är till exempel: Köp av utrustning, rekvisita eller bensin.
 • Stödberättigande köp av tjänster är till exempel: Arvoden för skådespelare eller annan inhyrd personal, boende, catering, transport, hyra av lokaler/inspelningsplatser, hyra av utrustning, postproduktion (till exempel klipp, VFX, grading), advokat- och revisorskostnader.

All hyra räknas som köp av tjänst.

 • Stödberättigande löner är löner till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige, som är anställda av det stödsökande företaget, och som avser tid för den del av produktionen som genomförs i Sverige.

Vad gäller för catering?

Kostnader för catering är stödberättigande om de är nödvändiga för att genomföra produktionen.

Stöd kan inte lämnas för representationskostnader, till exempel en personalfest, kickoff, externa möten med mat / dryck, et cetera.

Vad gäller för löner som går till svenska arbetstagare om lönen avser produktion utomlands?

 • Du kan inte få stöd för lönekostnader som går till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige, om lönen avser tid för produktionen utomlands, eftersom denna del av produktionen inte genomförts i Sverige.

Vilka anställda kan man söka stöd för?

 • Stöd kan lämnas till löner för anställda som jobbar inom produktionen i fråga, för den tid de lägger på produktionen. Personerna ska vara anställda hos dig som stödmottagare. Du kan inte få stöd för lönekostnader som avser arbete inom företagets ordinarie verksamhet.

Exempel på anställda man kan söka stöd för:

 • Personer som anställts specifikt för produktionen
 • Fast anställda med vissa produktionsspecifika arbetsuppgifter, till exempel producent, som viker all tid till produktionen
 • Fast anställda med vissa produktionsspecifika arbetsuppgifter, till exempel ekonom, som lägger viss tid på produktionen. I detta fall kan stöd sökas för den tid den anställda lägger på produktionen.

Exempel på anställda man inte kan söka stöd för:

 • Fast anställda med arbetsuppgifter som inte kopplas till produktionen, till exempel receptionist
 • Anställda i andra bolag inom den egna koncernen, för tid som lagts på produktionen. Lönekostnader som uppstått i bolag inom koncernen avseende tid spenderat på produktionen går under köp av tjänst. Observera att dess inköp ska följa reglerna för koncerninterna inköp.

Vad gäller för löner som går till utländska arbetstagare om lönen avser produktion i Sverige?

 • Lön som går till utländska arbetstagare och som avser produktion i Sverige är stödberättigande, förutsatt att arbetstagarna är skattskyldiga i Sverige. Detta gäller oavsett om arbetstagarna är begränsat eller obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Vad gäller för kostnadspost för oförutsedda kostnader (contingency) i budgeten?

 • Den del av oförutsedda kostnader som avser den svenska delen av produktionen är stödberättigade kostnader. I ansökan ska du fördela den svenska delen av oförutsedda kostnader i kategorierna löner, köp av varor och köp av tjänster utifrån uppskattad fördelning.

Vad gäller för arvode till regissör och producent?

 • Arvode till regissör och producent för den svenska delen av produktionen är stödberättigande kostnader.

Vad gäller för OH- eller administrationskostnader som är specifika för produktionen?

 • OH- och administrationskostnader som är specifika för produktionen och som är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige är stödberättigande kostnader, förutsatt att de i övrigt uppfyller kraven för stödberättigande kostnader. OH- eller administrationskostnader som hänför sig till företagets ordinarie drift är ej stödberättigande kostnader.

Vad gäller för kontors- eller produktionslokaler som är specifika för produktionen?

 • Kostnader för kontors- eller produktionslokaler som hyrs specifikt för produktionen i fråga och är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige är stödberättigande kostnader. Kostnader för kontors- eller produktionslokaler som hänför sig till företagets ordinarie drift är ej stödberättigande kostnader.

Vad gäller för köp inom koncernen?

 • Köp inom koncernen är stödberättigande kostnader, förutsatt att ni följer reglerna för inköp. Enligt de allmänna villkoren ska inköp genomföras på ett affärsmässigt sätt, se Affärsmässighet och konkurrensutsättning.

Vad gäller för resekostnader, milersättning och traktamente?

 • Resekostnader, milersättning och traktamente räknas som en typ av tjänst, och ska läggas under kostnadsslaget Köp av tjänster.

Vad gäller för royalties som betalas i samband med produktionen?

 • Royalties som betalas i samband med produktionen (innan produktionen är avslutad) och som avser den svenska delen av produktionen är stödberättigade kostnader. Kostnaden ska anges under köp av tjänster.

Vad gäller för kostnader för produktionsförsäkring?

 • Köp av produktionsförsäkring för den del som avser produktionen i Sverige är stödberättigande kostnader, förutsatt att försäkringen köps av ett företag som har en skyldighet att betala skatt i Sverige. Kostnaden ska anges under köp av tjänster.

Vad gäller för avgift till Teaterförbundet/Producentföreningen/Yrkesnämnden för Film & TV?

 • Avgifter till diverse förbund, föreningar eller nämnder som produktionsbolaget har åtagit sig att betala är stödberättigande kostnader. Kostnaden ska anges under köp av tjänster.

Vad gäller för köp av varor och tjänster från privatpersoner?

 • Köp av varor och tjänster från privatpersoner är ej stödberättigande kostnader.

Vad gäller för semesterersättning?

 • Stöd kan gå till semesterersättning som är utbetald när ansökan om utbetalning lämnas in. Stöd kan inte lämnas för bokförd men ej utbetald semesterersättning.

Senast uppdaterad 14 februari 2024

6. Säkerställd finansiering

En förutsättning för att få stöd är att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för. Det innebär att du i ansökan ska kunna intyga att all annan finansiering för produktionen är säkerställd och kunna styrka samtliga finansieringsposter, genom till exempel avtal eller letter of commitment (LOC).

Finansiering som lämnas under förutsättningen att produktionen får stöd från Tillväxtverket, så kallad villkorad finansiering, kan godtas. Det ska tydligt framgå av LOC eller avtal att finansieringen är säkrad, givet att Tillväxtverket fattar ett beslut om att bevilja stöd.

Senast uppdaterad 6 september 2023

7. Kulturprodukt

Stöd för produktion av audiovisuella verk kan endast ges till film eller tv-serie som utgör en kulturprodukt. Som kulturprodukt räknas film eller tv-serie som dramatiserar eller iscensätter en historia, verklig eller fiktiv, oavsett genre eller teknik för genomförande.

Som kulturprodukt räknas också dokumentärfilm eller dokumentärserie som avhandlar ett visst ämne, person eller händelse, oavsett genre eller teknik för genomförande.

Följande typ av verk räknas inte som en kulturprodukt, enligt Tillväxtverkets definition:

 • Reklamfilm
 • Realityserie
 • Talkshow
 • Musikvideo
 • Sport eller nyhetsprogram
 • Gameshow
 • Instruktionsfilm
 • Inspelning av teaterframförande
 • Pornografisk film

Senast uppdaterad 6 september 2023

Villkor

Övrigt offentligt stöd

Vi måste ta hänsyn till den sammanlagda nivån av offentligt stöd från svenska stödgivare, och kan behöva justera stödnivån om det sammanlagda svenska stödet överstiger 50 procent av produktionens totala budget. Svenskt offentligt stöd är pengar som lämnas av svenska stödgivare och som finansieras av offentliga medel. Exempel på övriga svenska stödgivare är Svenska Filminstitutet.

Om du är osäker på om viss finansiering räknas som offentligt stöd, be finansiären i fråga om förtydligande.

För mer information om maximal offentlig finansiering se artikel 54 Kommissionens förordning (EU) 651/2014 av den 17 juni 2014 (GBER).

Senast uppdaterad 6 september 2023

Återkommande ansökningar för samma produktion

En sökande som har fått avslag får söka igen för samma produktion i framtida utlysningar, om ansökan möter kraven för stöd.

En sökande som har fått bifall får söka igen för samma produktion, och kan beviljas stöd under förutsättning att

 • inspelningen ännu inte har påbörjats (se förordning SFS 2022/1386 12 § samt artikel 6 GBER (EU) 651/2014)
 • en kostnad inte har täckts tidigare genom offentligt stöd (se Allmänna villkor punkt 4.2)
 • tidigare beviljat stöd inte uppgått till 25 procent av de stödberättigande kostnader (se förordning SFS 2022/1386 7 §).

Senast uppdaterad 6 september 2023

Offentliggörande av uppgifter vid bifall

Allt offentligt stöd över 100 000 euro som beviljas till företag måste offentliggöras enligt EU. Tillväxtverket är därför skyldig att rapportera in vissa uppgifter om beviljade stöd till kommissionen för offentliggörande enligt artikel 9 Kommissionens förordning (EU) 651/2014 av den 17 juni 2014 (GBER). Offentliggörandet sker i EU-kommissionens rapporteringssystem TAM.

Följande information om beviljat stöd ska rapporteras till TAM:

 • Stödmottagarens namn
 • Stödmottagarens referens
 • Typ av företag (små, medelstora eller stora)
 • Region där stödmottagaren är belägen
 • Verksamhetsområde på Nace-gruppnivå (SNI-kod)
 • Stödinslag, angivet i heltal i nationell valuta
 • Datum för beviljande
 • Stödets syfte
 • Beviljande myndighet
 • Förordning för stödet

Senast uppdaterad 6 september 2023

Tillväxtverkets kommunikation

Följande uppgifter kan komma att publiceras på Tillväxtverkets webbplats och pressmeddelanden:

 • företagets namn
 • datum/tid för ansökan
 • Tillväxtverkets beslut (bifall/avslag) samt
 • vilket stödbelopp du eventuellt beviljats.

Du kan samtycka till publicering i samband med din ansökan. Läs mer under Ansökningsformulär och mallar.

Senast uppdaterad 6 september 2023

Personuppgiftsbehandling

Tillväxtverket behandlar personuppgifter för att kunna hantera stödet till produktion av audivisuella verk. Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Vi behandlar personuppgifter om sökande och personer nämnda i ansökan som medverkar i produktionen. Vi sparar och behandlar följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, mejladress och eventuella andra personuppgifter som skickas med i ansökan. För statistikändamål behandlar vi uppgift om juridiskt kön för bolagets VD.

Vi behandlar personuppgifterna för att kunna handlägga, bedöma och administrera ansökningar om stöd. Personuppgifterna används också för statistik samt för uppföljning, utvärdering och analys och slutligen för arkivändamål. Om stöd beviljas kan personuppgifter bli publika på webbplatser eller i andra elektroniska sammanställningar.

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Personuppgifter i allmänna handlingar lagras enligt gällande arkivregler.

Senast uppdaterad 6 september 2023

Sekretess

Ansökningar som kommer in till Tillväxtverket behandlas på ett säkert sätt, och kan endast läsas av handläggare med särskild behörighet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte skyddas av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling. Sekretess gäller för sådan information som rör affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Det kan till exempel röra sig om information om produktionens innehåll eller ekonomiska uppgifter.

Senast uppdaterad 6 september 2023

Allmänna villkor

De krav som gäller för alla beviljade ansökningar finns reglerade i Tillväxtverkets allmänna villkor för stöd till produktion av audiovisuella verk. De allmänna villkoren innehåller regler gällande genomförandet av projektet, vad som gäller vid ändringar i produktionen, vilka kostnader som är stödberättigande, vad som gäller vid utbetalning samt skyldigheter att medverka vid rapportering, revision och uppföljningsarbete. Där anges också vad som gäller vid eventuell återbetalning av stöd. Om villkoren inte följs kan det bland annat leda till att beslutet om stöd upphävs, helt eller delvis.

Senast uppdaterad 6 september 2023

Affärsmässighet vid inköp

Stödmottagare ska genomföra köp på ett affärsmässigt sätt (2.3 i Allmänna villkor). Inköp på ett affärsmässigt sätt innebär att

 • konkurrensmöjligheter ska utnyttjas
 • anbud och anbudsgivare ska behandlas objektivt så att konkurrens sker på lika villkor.

Att inköp ska göras på ett affärsmässigt sätt gäller för samtliga inköp men kraven som måste följas skiljer sig åt beroende på om beloppet är under eller över direktupphandlingsgränsen, se nedan. Från och med 1 februari 2022 är direktupphandlingsgränsen i LOU 700 000 kronor. Ett köp får inte delas upp i flera mindre köp i syfte att kringgå reglerna nedan.

Belopp och krav

Belopp

Krav

Under 100 000 kronor

Inköpet ska hanteras i enlighet med det som står under rubrik ”Under direktupphandlingsgränsen” och inköpet behöver inte dokumenteras skriftligen.

100 001 – 700 000 kronor

Inköpet ska hanteras i enlighet med det som står under rubrik ”Under direktupphandlingsgränsen” och inköpet ska dokumenteras skriftligen.

Över 700 000 kronor

Inköpet ska hanteras i enlighet med det som står under rubrik ”Över direktupphandlingsgränsen” och inköpet ska dokumenteras skriftligen.

Under direktupphandlingsgränsen

För köp under beloppet för direktupphandlingsgränsen krävs ingen konkurrensutsättning. Däremot behöver konkurrensmöjligheter utnyttjas, vilket innebär att ni behöver se över vilka alternativ som finns på marknaden och ni ska kunna motivera varför ni valt en viss leverantör.

Anbud och anbudsgivare måste också behandlas objektivt, vilket innebär att när det finns risk för en potentiell jävssituation eller intressekonflikt kan det ändå krävas en konkurrensutsättning, se avsnittet ”Koppling mellan stödmottagare och leverantör” nedan. Tips på hur konkurrensutsättning kan ske finns i avsnittet ”Konkurrensutsättning av köp” nedan.

Vid köp som överstiger 100 000 kronor ska ni som stödmottagare skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av mejl, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans. Saknas dokumentation kan det finnas grund för att underkänna kostnaden.

Över direktupphandlingsgränsen

Köp över beloppet för direktupphandling ska konkurrensutsättas. Under avsnittet "Konkurrensutsättning av köp" nedan finns exempel på hur detta kan göras.

Hur konkurrensutsättning genomförts behöver dokumenteras skriftligt och det ska också finnas skriftlig dokumentation som innehåller parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans. Saknas dokumentation kring detta finns det grund för att underkänna kostnaden.

Undantag från konkurrensutsättning

Ni behöver inte konkurrensutsätta inköp som avser en unik konstnärlig prestation om denna inte kan ersättas av någon eller något annat. Exempel på unika konstnärliga prestationer kan vara de som ges av skådespelare, regissör, klippare eller VFX-artister. Ni som stödmottagare ska vid behov kunna motivera varför ett visst inköp är att anse som en unik konstnärlig prestation.

Koppling mellan stödmottagare och leverantör

Oavsett om beloppet är under eller över direktupphandlingsgränsen behöver anbud och anbudsgivare behandlas objektivt. Tänk på att en koppling mellan er som stödmottagare och en leverantör kan innebära att det uppstår en jävssituation eller en intressekonflikt. I sådana situationer kan det vara svårt att visa att ni gjort en konkurrensutsättning på lika villkor för alla leverantörer. Det ställer därmed krav på er som stödmottagare att aktivt agera för att få till en konkurrensutsättning på lika villkor. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag.

Exempel på potentiella jävssituationer eller intressekonflikter:

 • En leverantör har varit anställd hos stödmottagaren.
 • En leverantör sitter i stödmottagarens styrelse eller projektets styrgrupp.
 • En anställd hos stödmottagaren sitter i leverantörens styrelse.
 • En anställd hos stödmottagaren har en anhörig som företräder leverantören.
 • Stödmottagaren och leverantören är nära vänner.
 • Beskrivningen av vad som ska köpas är utformad för att passa en viss leverantör.

Konkurrensutsättning av köp

Ett köp blir nästan alltid bättre om fler än en leverantör får möjlighet att lämna anbud. Att genomföra en konkurrensutsättning kan vara enkelt. Tänk på att alltid dokumentera köpet och att Tillväxtverket kan komma att begära in underlag som stärker att konkurrensutsättning har genomförts.

Konkurrensutsättning kan till exempel ske genom:

 • Via e-post.
 • Via upphandlingsverktyg.
 • Via en annons på er organisations webbplats.
 • Via en offentlig annonsdatabas.

Kreditering (credits) och information om Tillväxtverket som finansiär

Stödmottagaren ska informera om att produktionen har finansierats med hjälp av stöd från Tillväxtverket i produktionens öppnings- och/eller slutkrediter.

Det ska antingen ske genom att skriva ”Med finansiering från Tillväxtverket” eller genom att använda en av logotyperna under Logotyp vid finansiellt stöd.