Krav, villkor och styrande dokument

Vilka krav och styrande dokument gäller när du ska söka stöd för audiovisuella verk?

Krav

Följande krav gäller för att en produktion ska vara stödberättigad:
 1. Att produktion av audiovisuella verk är företagets huvudsakliga verksamhet.
 2. Att produktionen genomförs helt eller delvis i Sverige.
 3. Att inspelningen inte är påbörjad innan ansökan om stöd skickas in.
 4. Att produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie.
 5. Att de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor.
 6. Att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för.
 7. Att produktionen klassas som en kulturprodukt utifrån Tillväxtverkets definition.

1. Huvudsaklig verksamhet

Stöd kan sökas av företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet. Både nationella och internationella företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Företaget som söker ska antingen ha ett produktionsansvar för hela produktionen, det vill säga ansvar för planering, inspelning, postproduktion, slutprodukt samt budget- och arbetsgivaransvar, eller ha rätten att företräda företaget med produktionsansvar genom fullmakt.

2. Helt eller delvis i Sverige

Produktionen ska genomföras helt eller delvis i Sverige för att vara stödberättigad. Stöd kan gå till kostnader som avser produktions- samt postproduktionsfasen förutsatt att de genomförs i Sverige. Stöd kan också gå till en avgränsad del av produktionen, exempelvis en särskild del av postproduktion, om den genomförs i Sverige.

3. Inspelningen får ej vara påbörjad

Inspelningen får ej vara påbörjad innan ansökan om stöd skickas in. Om inspelningen påbörjats innan ansökan om stöd skickas in så är produktionen ej stödberättigad. Det gäller även om stöd enbart söks för senare delar av produktionen. Observera att kostnader som uppstår innan inspelningsstart kan vara stödberättigande. Till exempel kostnader relaterade till förproduktion som är direkt kopplad till produktionen.

Regeln ovan grundar sig i EU:s statsstödsregler, artikel 6 Kommissionens förordning (EU) 651/2014 av den 17 juni 2014 (GBER). Enligt förordningen får stöd ej lämnas till projekt som påbörjats innan en ansökan om stöd lämnats in, då ett stöd som lämnas för redan påbörjade projekt förlorar sin karaktär av att vara ett incitament.

4. Totalbudget

Totalbudgeten för hela produktionen ska uppgå till

 • minst 30 miljoner kronor för spelfilm
 • minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm
 • minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller
 • minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie.

Totalbudgeten för hela produktionen innefattar samtliga kostnader (inklusive icke-stödberättigande kostnader) som produktionsbolaget har för produktionen. Från tidig utveckling, förproduktion, inspelning, postproduktion till leverans.

5. Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är kostnader som är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige och som avser produktions- och postproduktionsfasen. För att kostnader ska vara stödberättigande måste de ha uppstått hos dig som stödmottagare.

Produktionsfasen innefattar kostnader för inspelning och animering, till exempel skådespelare, catering, resor, boende, samt förproduktion som är direkt kopplad till produktionen, anställning av filmteam, bilhyror, studiohyra och stunts.

Postproduktionsfasen innefattar kostnader som uppstår efter att råmaterialet till en film är inspelat till färdig leverans av film eller serie, till exempel klippning, visuella effekter, musik, ljudeffekter och laboratoriearbeten.

De stödberättigande kostnaderna för produktionen ska

 • uppgå till minst 4 miljoner kronor
 • vara nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige.

Du kan högst få ersättning för 25 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Du får pengarna genom att göra en ansökan om utbetalning efter att kostnaderna har uppstått.

Stödberättigande kostnader är

Köp av varor från affärsverksamhet som beskattas i Sverige

 • Stöd kan gå till köp av varor från affärsverksamhet som beskattas i Sverige och som är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige. Exempel: Köp av utrustning, rekvisita eller bensin.

Köp av tjänster från affärsverksamhet som beskattas i Sverige

 • Stöd kan gå till köp av tjänster från affärsverksamhet som beskattas i Sverige och som är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige. Exempel: Arvoden för skådespelare eller annan inhyrd personal, boende, catering, transport, hyra av lokaler/inspelningsplatser, hyra av utrustning, postproduktion (till exempel klipp, VFX, grading), advokat- och revisorskostnader.

Löner till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige

 • Stöd kan gå till löner för arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige, som är anställda av det stödsökande företaget, och som avser tid för den del av produktionen som genomförs i Sverige.

Stöd kan också gå till kostnader som krävs för att göra produktionen tillgänglig för personer med funktionshinder.

Detta kan du inte få stöd för

Stöd kan inte lämnas för kostnader som har uppstått innan ansökan kommit in till Tillväxtverket.

Stöd kan inte lämnas för kostnader som avser utveckling (till exempel finansiering, manusskrivning och manusutveckling, underliggande rättigheter), distribution eller marknadsföring.

Följande kostnader är exempel på sådant som inte är stödberättigande:

 • Räntekostnader
 • Kostnader för böter, sanktionsavgifter och rättegångskostnader
 • Lagfartskostnader
 • Kostnader för företagsinteckning
 • Kostnader för reklam eller marknadsföring
 • Representationskostnader
 • Kostnader för stödmottagarens ordinarie drift som inte hänför sig till produktionen (till exempel administrationskostnader eller hyra av företagets ordinarie kontors- eller produktionslokaler)
 • Investeringar i filminfrastruktur, till exempel investeringar i filmstudio eller annan byggnation som bevaras permanent och kan återanvändas för andra produktioner
 • Avskrivningskostnader
 • Moms

Frågor och svar gällande särskilda kostnadsposter

Vad gäller för löner som går till svenska arbetstagare om lönen avser produktion utomlands?

 • Du kan inte få stöd för lönekostnader som går till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige, om lönen avser tid för produktionen utomlands, eftersom denna del av produktionen inte genomförts i Sverige.

Vilka anställda kan man söka stöd för?

 • Stöd kan lämnas till löner för anställda som jobbar inom produktionen i fråga, för den tid de lägger på produktionen. Personerna ska vara anställda hos dig som stödmottagare. Du kan inte få stöd för lönekostnader som avser arbete inom företagets ordinarie verksamhet.

Exempel på anställda man kan söka stöd för:

 • Personer som anställts specifikt för produktionen
 • Fast anställda med vissa produktionsspecifika arbetsuppgifter, till exempel producent, som viker all tid till produktionen
 • Fast anställda med vissa produktionsspecifika arbetsuppgifter, till exempel ekonom, som lägger viss tid på produktionen. I detta fall kan stöd sökas för den tid den anställda lägger på produktionen.

Exempel på anställda man inte kan söka stöd för:

 • Fast anställda med arbetsuppgifter som inte kopplas till produktionen, till exempel receptionist
 • Anställda i andra bolag inom den egna koncernen, för tid som lagts på produktionen. Lönekostnader som uppstått i bolag inom koncernen avseende tid spenderat på produktionen går under köp av tjänst. Observera att dess inköp ska följa reglerna för koncerninterna inköp.

Vad gäller för löner som går till utländska arbetstagare om lönen avser produktion i Sverige?

 • Lön som går till utländska arbetstagare och som avser produktion i Sverige är stödberättigande, förutsatt att arbetstagarna är skattskyldiga i Sverige. Detta gäller oavsett om arbetstagarna är begränsat eller obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Vad gäller för kostnadspost för oförutsedda kostnader (contingency) i budgeten?

 • Den del av oförutsedda kostnader som avser den svenska delen av produktionen är stödberättigade kostnader. I ansökan ska du fördela den svenska delen av oförutsedda kostnader i kategorierna löner, köp av varor och köp av tjänster utifrån uppskattad fördelning.

Vad gäller för arvode till regissör och producent?

 • Arvode till regissör och producent för den svenska delen av produktionen är stödberättigande kostnader.

Vad gäller kostnader för casting och location-scouting?

 • Kostnader för casting eller location-scouting som sker i utvecklingsfasen av produktionen är ej stödberättigande kostnader. Kostnader för casting eller location-scouting som sker i produktionsfasen är stödberättigande kostnader. Det måste tydligt framgå i budgeten vilka delar av casting och location-scouting som avser vilken del av produktionen.

Vad gäller för OH- eller administrationskostnader som är specifika för produktionen?

 • OH- och administrationskostnader som är specifika för produktionen och som är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige är stödberättigande kostnader, förutsatt att de i övrigt uppfyller kraven för stödberättigande kostnader. OH- eller administrationskostnader som hänför sig till företagets ordinarie drift är ej stödberättigande kostnader.

Vad gäller för kontors- eller produktionslokaler som är specifika för produktionen?

 • Kostnader för kontors- eller produktionslokaler som hyrs specifikt för produktionen i fråga och är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige är stödberättigande kostnader. Kostnader för kontors- eller produktionslokaler som hänför sig till företagets ordinarie drift är ej stödberättigande kostnader.

Vad gäller för köp inom koncernen?

 • Köp inom koncernen är stödberättigande kostnader, förutsatt att ni följer reglerna för inköp. Enligt de allmänna villkoren ska inköp genomföras på ett affärsmässigt sätt, vilket innebär att konkurrensmöjligheter ska utnyttjas samt att anbud och anbudsgivare ska behandlas på lika villkor.
 • Notera att de allmänna villkoren säger att inköp inom koncern eller från närstående inte är stödberättigande kostnader. Det kommer att uppdateras vid nästa revision av de allmänna villkoren. I bifallsbeslut för ansökningar gjorda 2023 kommer det att regleras genom ett särskilt villkor.

Vad gäller för royalties som betalas i samband med produktionen?

 • Royalties som betalas i samband med produktionen (innan produktionen är avslutad) och som avser den svenska delen av produktionen är stödberättigade kostnader. Kostnaden ska anges under köp av tjänster.

Vad gäller för kostnader för produktionsförsäkring?

 • Köp av produktionsförsäkring för den del som avser produktionen i Sverige är stödberättigande kostnader, förutsatt att försäkringen köps av ett företag som har en skyldighet att betala skatt i Sverige. Kostnaden ska anges under köp av tjänster.

Vad gäller för avgift till Teaterförbundet/Producentföreningen/Yrkesnämnden för Film & TV?

 • Avgifter till diverse förbund, föreningar eller nämnder som produktionsbolaget har åtagit sig att betala är stödberättigande kostnader. Kostnaden ska anges under köp av tjänster.

Vad gäller för köp av varor och tjänster från privatpersoner?

 • Köp av varor och tjänster från privatpersoner är ej stödberättigande kostnader.

Vad gäller för semesterersättning?

 • Stöd kan gå till semesterersättning som är utbetald när ansökan om utbetalning lämnas in. Stöd kan inte lämnas för bokförd men ej utbetald semesterersättning.

6. Säkerställd finansiering

En förutsättning för att få stöd är att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för. Det innebär att du i ansökan ska kunna intyga att all annan finansiering för produktionen är säkerställd och kunna styrka samtliga finansieringsposter, genom till exempel avtal eller letter of commitment (LOC).

Finansiering som lämnas under förutsättningen att produktionen får stöd från Tillväxtverket, så kallad villkorad finansiering, kan godtas. Det ska tydligt framgå av LOC eller avtal att finansieringen är säkrad, givet att Tillväxtverket fattar ett beslut om att bevilja stöd.

7. Kulturprodukt

Stöd för produktion av audiovisuella verk kan endast ges till film eller tv-serie som utgör en kulturprodukt. Som kulturprodukt räknas film eller tv-serie som dramatiserar eller iscensätter en historia, verklig eller fiktiv, oavsett genre eller teknik för genomförande.

Som kulturprodukt räknas också dokumentärfilm eller dokumentärserie som avhandlar ett visst ämne, person eller händelse, oavsett genre eller teknik för genomförande.

Följande typ av verk räknas inte som en kulturprodukt, enligt Tillväxtverkets definition:

 • Reklamfilm
 • Realityserie
 • Talkshow
 • Musikvideo
 • Sport eller nyhetsprogram
 • Gameshow
 • Instruktionsfilm
 • Inspelning av teaterframförande
 • Pornografisk film

Villkor

Övrigt offentligt stöd

Vi måste ta hänsyn till den sammanlagda nivån av offentligt stöd från svenska stödgivare, och kan behöva justera stödnivån om det sammanlagda svenska stödet överstiger 50 procent av produktionens totala budget. Svenskt offentligt stöd är pengar som lämnas av svenska stödgivare och som finansieras av offentliga medel. Exempel på övriga svenska stödgivare är Svenska Filminstitutet.

Om du är osäker på om viss finansiering räknas som offentligt stöd, be finansiären i fråga om förtydligande.

För mer information om maximal offentlig finansiering se artikel 54 Kommissionens förordning (EU) 651/2014 av den 17 juni 2014 (GBER).

Återkommande ansökningar för samma produktion

En sökande som har fått avslag får söka igen för samma produktion i framtida utlysningar, om ansökan möter kraven för stöd.

En sökande som har fått bifall får söka igen för samma produktion, och kan beviljas stöd under förutsättning att

 • inspelningen ännu inte har påbörjats (se förordning SFS 2022/1386 12 § samt artikel 6 GBER (EU) 651/2014)
 • en kostnad inte har täckts tidigare genom offentligt stöd (se Allmänna villkor 3.1 §)
 • tidigare beviljat stöd inte uppgått till 25 procent av de stödberättigande kostnader (se förordning SFS 2022/1386 7 §).

Offentliggörande av uppgifter vid bifall

Allt offentligt stöd över 100 000 euro som beviljas till företag måste offentliggöras enligt EU. Tillväxtverket är därför skyldig att rapportera in vissa uppgifter om beviljade stöd till kommissionen för offentliggörande enligt artikel 9 Kommissionens förordning (EU) 651/2014 av den 17 juni 2014 (GBER). Offentliggörandet sker i EU-kommissionens rapporteringssystem TAM.

Följande information om beviljat stöd ska rapporteras till TAM:

 • Stödmottagarens namn
 • Stödmottagarens referens
 • Typ av företag (små, medelstora eller stora)
 • Region där stödmottagaren är belägen
 • Verksamhetsområde på Nace-gruppnivå (SNI-kod)
 • Stödinslag, angivet i heltal i nationell valuta
 • Datum för beviljande
 • Stödets syfte
 • Beviljande myndighet
 • Förordning för stödet

Tillväxtverkets kommunikation

Följande uppgifter kan komma att publiceras på Tillväxtverkets webbplats och pressmeddelanden:

 • företagets namn
 • datum/tid för ansökan
 • Tillväxtverkets beslut (bifall/avslag) samt
 • vilket stödbelopp du eventuellt beviljats.

Du kan samtycka till publicering i samband med din ansökan. Läs mer under Ansökningsformulär och mallar.

Personuppgiftsbehandling

Tillväxtverket behandlar personuppgifter för att kunna hantera stödet till produktion av audivisuella verk. Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Vi behandlar personuppgifter om sökande och personer nämnda i ansökan som medverkar i produktionen. Vi sparar och behandlar följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, mejladress och eventuella andra personuppgifter som skickas med i ansökan. För statistikändamål behandlar vi uppgift om juridiskt kön för bolagets VD.

Vi behandlar personuppgifterna för att kunna handlägga, bedöma och administrera ansökningar om stöd. Personuppgifterna används också för statistik samt för uppföljning, utvärdering och analys och slutligen för arkivändamål. Om stöd beviljas kan personuppgifter bli publika på webbplatser eller i andra elektroniska sammanställningar.

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Personuppgifter i allmänna handlingar lagras enligt gällande arkivregler.

Sekretess

Ansökningar som kommer in till Tillväxtverket behandlas på ett säkert sätt, och kan endast läsas av handläggare med särskild behörighet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte skyddas av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling. Sekretess gäller för sådan information som rör affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Det kan till exempel röra sig om information om produktionens innehåll eller ekonomiska uppgifter.

Allmänna villkor

De krav som gäller för alla beviljade ansökningar finns reglerade i Tillväxtverkets allmänna villkor för stöd till produktion av audiovisuella verk. De allmänna villkoren innehåller regler gällande genomförandet av projektet, vad som gäller vid ändringar i produktionen, vilka kostnader som är stödberättigande, vad som gäller vid utbetalning samt skyldigheter att medverka vid rapportering, revision och uppföljningsarbete. Där anges också vad som gäller vid eventuell återbetalning av stöd. Om villkoren inte följs kan det bland annat leda till att beslutet om stöd upphävs, helt eller delvis.

Affärsmässighet och konkurrensutsättning

Stödmottagare ska genomföra köp på ett affärsmässigt sätt (1.3 § Allmänna villkor). Inköp på ett affärsmässigt sätt innebär att

 • konkurrensmöjligheter ska utnyttjas där de finns
 • anbud och anbudsgivare ska behandlas objektivt så att konkurrens sker på lika villkor, genom konkurrensutsättning av inköp.

Under direktupphandlingsgränsen:

 • För köp under beloppet för direktupphandlingsgränsen krävs ingen konkurrensutsättning. Direktupphandlingsgränsen ligger på 700 000 kronor från och med 1 februari 2022.
 • Vid köp som överstiger 100 000 kronor ska ni som stödmottagare skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av mejl, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans. Saknas dokumentation så kan det finnas grund för att underkänna kostnaden.

Över direktupphandlingsgränsen:

 • Köp över beloppet för direktupphandling ska konkurrensutsättas.

Ni som stödmottagare ska ställa en skriftlig förfrågan till minst två potentiella leverantörer och samma underlag ska skickas till samtliga leverantörer. Förfrågan och svar från potentiella leverantörer ska vara skriftliga. Ni som stödmottagare ska skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av mejl, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans. Saknas dokumentation kring detta så finns det grund för att underkänna kostnaden.

Undantag från konkurrensutsättning

Du behöver inte konkurrensutsätta inköp som avser en unik konstnärlig prestation om denna inte kan ersättas av någon eller något annat. Exempel på unika konstnärliga prestationer kan vara de som ges av skådespelare, regissör, klippare eller VFX-artister. Du som stödmottagare ska vid behov kunna motivera varför ett visst inköp är att anse som en unik konstnärlig prestation.