Allmänna villkor

Villkoren gäller såvida inte annat följer av förordningen (2022:1386) om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk, eller utlysningstext. Villkoren gäller för beviljade stöd som beslutas under 2024.

1. Definitioner

Stöd
Tillväxtverkets finansiering av stödberättigande kostnader i produktionen.

Stödet utgörs av en angiven stödnivå (%) av de stödberättigande kostnaderna, dock maximalt det i beslutet angivna stödbeloppet.

Statligt stöd
Offentligt stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som omfattas av artikel 107.1 i EU-fördraget¹

¹ Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, se vidare Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2016/C 262/01).

Produktionen
Den produktion som avser framtagandet av ett audiovisuellt verk från början till färdig produkt.

Beskrivning av produktionen
Beskrivning av produktionen och dess genomförande, inklusive tidsplan och synopsis, som har bifogats ansökan.

Stödmottagaren
Den organisation som beviljats stöd enligt beslutet om stöd.

Bekräftelse av åtagande
Stödmottagarens bekräftelse av sitt åtagande att genomföra produktionen enligt beslutet om stöd.

Stödnivå
Den i beslutet angivna procentandel av de stödberättigande kostnaderna som utgör stödet. Stödet uppgår dock maximalt till det i beslutet angivna stödbeloppet.

Senast uppdaterad 16 februari 2024

2. Genomförande

Stödmottagaren ska genomföra produktionen enligt beslutet om stöd inklusive beskrivning av produktionen.

2.1 Lagar och regler

Stödmottagare ska vid genomförande av produktionen följa tillämpliga författningar, lagar och regler.

Det är stödmottagarens skyldighet att ansöka om nödvändiga tillstånd för att genomföra produktionen och att säkerställa att dessa beviljas.

2.2 Bekräftelse av åtagande

Stödmottagaren ska underteckna formuläret ”Bekräftelse av åtaganden”, som tillhandahålls av Tillväxtverket. Stödmottagaren ska inom 14 dagar från beslutet om stöd skicka den undertecknade bekräftelsen till Tillväxtverket.

2.3 Inköp

Stödmottagaren ska genomföra köp på ett affärsmässigt sätt.

Inköp på ett affärsmässigt sätt innebär att

 • konkurrensmöjligheter ska utnyttjas
 • anbud och anbudsgivare ska behandlas objektivt så att konkurrens sker på lika villkor.

Uppgift om leverantörens organisationsnummer eller motsvarande, ska framgå av inköpskontrakt eller faktura.

Senast uppdaterad 16 februari 2024

3 Ändringar

3.1 Byte av stödmottagare

Rätten till stödet får inte överlåtas utan Tillväxtverkets skriftliga godkännande. Detsamma gäller om stödmottagarens verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person.

Stödmottagaren ska genast underrätta Tillväxtverket om

 • direkt eller indirekt ändring i äganderätten till stödmottagarens verksamhet
 • ändring av stödmottagarens företagsnamn, firmatecknare eller adress
 • ändring av plusgiro, bankgiro eller annat utbetalningskonto
 • byte av kontaktperson.

3.2 Ändringar och tillägg gällande produktionen

Stödmottagaren ska genast underrätta Tillväxtverket om väsentliga ändringar i beskrivningen av produktionen eller i produktionens budget. Sådana ändringar förutsätter godkännande genom ändring av beslutet om stöd.

Stödmottagaren ska även meddela Tillväxtverket om andra ändringar i beskrivningen av produktionen i samband med att ändringen genomförs.

3.3 Ändrade förutsättningar för genomförandet

Stödmottagaren ska genast underrätta Tillväxtverket om det uppkommer tekniska, ekonomiska eller andra omständigheter som har väsentlig inverkan på produktionens genomförande, till exempel

 • om produktionen försenas eller riskerar att försenas
 • sådant som kan påverka produktionens finansiering
 • vid eget obestånd².

²Obestånd (även kallat insolvens) innebär att en aktör inte kan betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och att det inte heller handlar om endast tillfälliga betalningssvårigheter.

Om den ekonomiska, administrativa eller operativa förmågan att genomföra produktionen har försämrats hos stödmottagaren får stödmottagaren inte fortsätta driva produktionen utan att Tillväxtverket skriftligen godkänner det.

Senast uppdaterad 16 februari 2024

4 Finansiella bestämmelser

4.1 Beviljat stöd

Stödmottagaren är ansvarig för att stödet endast används för att täcka kostnader för produktionen.

4.2 Stödberättigande kostnader

De stödberättigande kostnaderna är de kostnader som beräkningen av stödet baseras på. Av beslutet om stöd framgår vilken stödnivå som gäller för stödmottagaren, det vill säga vilken procent av de stödberättigande kostnaderna som stödmottagaren har rätt till.

För att en redovisad kostnad ska vara stödberättigande ska den, såvida inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd

 • ha uppkommit hos stödmottagaren
 • ha uppkommit under den produktionstid som anges i beslutet om stöd,
 • vara förenlig med unionsrättsliga och nationella bestämmelser, samt med villkoren i beslutet om stöd
 • vara skälig
 • vara nödvändig för att genomföra produktionen i Sverige
 • ha uppkommit enbart för att genomföra produktionen i Sverige
 • vara betald
 • kunna styrkas av stödmottagaren genom kopior av fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts enligt god redovisningssed.

Kostnader för produktionen ska särredovisas från övriga kostnader hos stödmottagaren.

Kostnader som är stödberättigande ska särredovisas från övriga kostnader i produktionen.

En kostnad får aldrig täckas två gånger genom offentligt stöd.

Vilka kostnadsslag som är stödberättigande framgår av utlysningen.

Följande kostnader är inte stödberättigande såvida inte annat framgår av beslutet om stöd

 • räntekostnader
 • böter, sanktionsavgifter eller rättegångskostnader
 • lagfartskostnader
 • kostnader för företagsinteckning
 • kostnader för reklam och marknadsföring
 • representationskostnader
 • kostnader för stödmottagarens ordinarie drift som inte hänför sig till produktionen
 • investeringar i filminfrastruktur
 • avskrivningskostnader.

4.3 Utbetalning av stöd

För att stödet ska betalas ut ska stödmottagaren ansöka om utbetalning. Ansökan ska ske via www.minansokan.se och vara signerad av behörig företrädare för stödmottagaren. Krav på innehåll i ansökan om utbetalning av stöd framgår av ansökningsformuläret på www.minansokan.se och i ”Handbok för produktionsstöd för audiovisuella verk" på Tillväxtverkets hemsida.

För att stödet ska betalas ut krävs

 • att ansökan om utbetalning har lämnats in till Tillväxtverket i tid
 • att produktionen har genomförts i enlighet med beslutet om stöd, inklusive dess villkor och beskrivningen av produktionen
 • att kostnaderna som rapporterats i ansökan om utbetalning är stödberättigande
 • att Tillväxtverket har fått eventuella kompletteringar som begärts.

Tillväxtverket kan besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut

 • om stödmottagaren genom att lämna oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift, eller på annat sätt har förorsakat att stödet beslutats felaktigt eller med för högt belopp
 • om stödet av andra skäl beslutats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha förstått det
 • om stödet inte har utnyttjats eller använts eller det finns anledning att anta att stödet inte kommer att utnyttjas eller användas för det ändamål som det har beviljats
 • om stödmottagare inte har följt villkoren för stödet.

Tillväxtverket kan besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut

 • om stödmottagaren genom att lämna oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift, eller på annat sätt har förorsakat att stödet beslutats felaktigt eller med för högt belopp
 • om stödet av andra skäl beslutats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha förstått det
 • om stödet inte har utnyttjats eller använts eller det finns anledning att anta att stödet inte kommer att utnyttjas eller användas för det ändamål som det har beviljats
 • om stödmottagare inte har följt villkoren för stödet.

Senast uppdaterad 16 februari 2024

5 Information om Tillväxtverket som finansiär

Stödmottagaren ska informera om att produktionen har finansierats med hjälp av stöd från Tillväxtverket i produktionens öppnings- och/eller slutkrediter. Se Tillväxtverkets handbok för produktionsstöd för audiovisuella verk för närmare instruktioner.

Senast uppdaterad 16 februari 2024

6 Revision, uppföljning och utvärdering

6.1 Handlingars tillgänglighet och kontroll på plats

Under produktionens genomförande och en period om tio (10) år efter beslutet om slututbetalning, har följande organ rätt att granska, följa upp och utvärdera produktionen

 • Tillväxtverket
 • nationella revisionsorgan
 • nationella kontrollorgan
 • Europeiska revisionsrätten
 • EU-kommissionen
 • en person som är utsedd av dessa organ.

Ovanstående har rätt att få alla handlingar som kan ge upplysningar om förhållandena i produktionen, till exempel ekonomiska förhållanden. Stödmottagaren ska därför spara alla handlingar som rör produktionen.

Stödmottagaren ska även ge Tillväxtverket eller den som Tillväxtverket utser möjlighet att på plats kontrollera produktionen.

Stödmottagaren ska på egen bekostnad tillhandahålla allt material, och alla uppgifter i övrigt, i enlighet med anvisningar och förfrågningar.

6.2 Revisorsintyg

Om Tillväxtverket begär det, ska ett revisorsintyg ges in till Tillväxtverket. I intyget ska revisorn intyga att de uppgifter som lämnas in är riktiga. Intyget ska i övrigt utformas enligt Tillväxtverkets anvisningar.

Intyget ska utfärdas av en godkänd eller auktoriserad revisor.

Senast uppdaterad 16 februari 2024

7 Återbetalning och återkrav

Stödmottagaren är helt eller delvis återbetalningsskyldig om någon av grunderna som framgår av 4.3 femte stycket ovan föreligger. Därutöver är stödmottagaren återbetalningsskyldig om denne fått mer pengar än den har rätt till enligt Tillväxtverkets beslut om stöd. Stödmottagaren är i så fall skyldig att återbetala det överskjutande beloppet.

Om återbetalningsskyldighet föreligger kommer Tillväxtverket fatta beslut om återkrav. Ränta kommer att utgå från och med 30 dagar efter beslutet om återkrav med en räntesats som motsvarar statens utlåningsränta plus två procentenheter, såvida inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om återkrav.

Om stödet visar sig utgöra ett olagligt statligt stöd kommer Tillväxtverket att kräva tillbaka beloppet och ränta i enlighet med lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Senast uppdaterad 16 februari 2024

Ladda ner allmänna villkor i pdf-format

Senast uppdaterad 16 februari 2024