Ansök om utbetalning och rapportera

Här kan du läsa vilka frågor vi ställer i ansökan om utbetalning och vilka underlag du behöver förbereda för att bifoga till din ansökan.

Ansök om utbetalning

Du får pengarna genom att göra en ansökan om utbetalning efter att kostnaderna har uppstått. Utbetalningen uppgår till maximalt 25 procent av de stödberättigande kostnaderna som har uppstått och som du rapporterar. Du når ansökningsformuläret genom att logga in på Min ansökan, gå till ditt ärende och klicka på "Ansök om utbetalning". I utlysningen anges när du senast kan göra en ansökan om utbetalning.

Du anger dina kostnader fördelat på kostnadsslagen löner, köp av tjänster och köp av varor i Min ansökan. Där kan du även se återstående kostnader att upparbeta. Beloppen baseras på det som beviljades i din ansökan minus tidigare upparbetade kostnader.

Om det har skett förändringar jämfört mot beviljad budget i ett enskilt kostnadsslag med mer än 20 procent (och minst 50 000 kronor) så ska du kontakta oss för att omfördela mellan kostnadsslagen.

Om det skett en mindre omfördelning mellan kostnadsslagen så kan du rapportera det direkt i tabellen ovan.

Det är först i samband med Tillväxtverkets beslut om utbetalning som stödbeloppet blir slutgiltigt. Om de stödberättigande kostnaderna blir lägre än vad du angav i ansökan, kommer det slutliga stödbeloppet att minska i motsvarande mån. Om stödberättigande kostnader blir lägre än 4 miljoner kronor kommer inget stöd betalas ut.

Notera att datumen du anger i ansökan om stöd avser när du planerar att skicka in ansökan om utbetalning. Själva utbetalningen sker efter granskning och godkännande av rapporterade stödberättigande kostnader.

Senast uppdaterad 24 januari 2024

Krav på redovisade kostnader

För att en redovisad kostnad ska vara stödberättigande ska den, såvida annat inte framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd,

 • ha uppkommit hos stödmottagaren
 • ha uppkommit under produktionstiden som framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd
 • vara förenlig med unionsrättsliga och nationella bestämmelser, samt med villkoren i Tillväxtverkets beslut om stöd
 • vara skälig
 • vara nödvändig för att genomföra produktionen i Sverige
 • ha uppkommit för att genomföra produktionen i Sverige
 • vara betald inom beslutad tidsperiod enligt beslut om stöd
 • kunna styrkas av stödmottagaren genom kopior av fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed.

Kostnader som är stödberättigande ska vara särredovisade från övriga kostnader i produktionen.

En kostnad får aldrig täckas två gånger genom offentligt stöd.

Senast uppdaterad 24 januari 2024

Underlag till ansökan om utbetalning

Du ska bifoga

1. Utdrag ur huvudboken som styrker, särredovisar och tydligt visar de stödberättigande kostnader som du har fått beviljat stöd för. Utdraget ska bifogas både som en utskrift av huvudboken direkt från bokföringssystemet i PDF-format samt en verifikationslista i Excel-format. Verifikationslistan i Excel-format ska visa:

 • kostnadsposter och summor i svenska kronor
 • stödberättigande kostnader uppdelat i varor, tjänster och löner, till exempel genom färgkodning och separat summering som stämmer överens med sökt summa
 • vilket land en kostnad avser om kostnadsposter eller delar av kostnadsposter avser produktion utomlands.

2. Personalkostnadssammanställning (enligt mall), lönespecifikation och eventuellt kopia av A-skattsedel för tillfällig arbetskraft.

Du ska på begäran kunna tillhandahålla underlag som till exempel avtal, fakturor eller kvitton, för att kontrollera att

 • köp av varor/tjänster har skett av företag som är skattskyldiga i Sverige
 • löner är utbetalade till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige
 • kostnadsposten är kopplad till produktionens svenska del.

Observera att inköp över totalt 4 000 kronor (inklusive moms) kräver faktura, enligt Skatteverkets definition av en fullständig faktura. Kravet på faktura vid inköp över totalt 4000 kronor (inklusive moms) innebär inte att dessa köp måste faktureras, utan att vissa uppgifter måste framgå av underlaget för köpet. Om du genomför ett köp i butik kan du be säljaren om en fullständig faktura i efterhand. Fakturor ska vara utställda till dig som stödmottagare, och det ska framgå av fakturan att köpet är kopplat till produktionen i fråga, till exempel genom produktionens namn eller ett referens/projektnummer.

Frågor och svar gällande särskilda redovisningsposter

Hur redovisar jag ersättning för OB och övertid?

 • Ersättning för OB och övertid tar du upp på den faktiska månadslönen den aktuella månaden i personalkostnadssammanställningen (se mall).

Hur redovisar jag semesterersättning?

 • Semesterersättningen kan du endast ta upp om den är utbetalad, och då tar du upp den som faktiskt månadskostnad för den aktuella månaden ihop med lönekostnaden i personalkostnadssammanställningen (se mall).

Vad räknas som lönebikostnader?

 • Lagstadgade arbetsgivaravgifter samt kollektivavtalade eller på motsvarande sätt fastställda sociala avgifter (exempelvis pensionskostnader, löneskatt, försäkringskostnader, etcetera)

Senast uppdaterad 24 januari 2024

Signering av ansökan om utbetalning och signeringsunderlag

När du skickar in ansökan om utbetalning måste den signeras av behörig firmatecknare. Om du som fyllt i ansökan om utbetalning är behörig firmatecknare och har loggat in på Min ansökan med BankID kan du också signera ansökan med BankID i samband med att den skickas in.

Om du som hanterar ansökan om utbetalning inte är behörig firmatecknare skickar du in ansökan som vanligt, antingen med BankID eller utan BankID. Efter att du skickat in ansökan om utbetalning måste du komplettera med ett signeringsunderlag. Signeringsunderlaget blir tillgängligt efter att du skickat in ansökan om utbetalning.

Du kan ladda ner signeringsunderlaget genom att klicka på ”Visa ansökan om utbetalning” under Mina sidor, följt av ”Skriv ut signeringsunderlag” uppe till höger. Signeringsunderlaget ska sen skrivas ut och signeras av behörig firmatecknare, och sen skannas in och skickas till oss. Du kan skicka in signeringsunderlaget genom att gå till ditt ärende i Min ansökan. Under ”Behöver du komplettera ditt ärende” hittar du en länk till kompletteringsformuläret där du kan bifoga underlaget. Du kan också maila det till oss på avi@tillvaxtverket.se.

Senast uppdaterad 24 januari 2024

Revision och uppföljning av ärendet

Stödmottagaren ska samarbeta med och bistå Tillväxtverket vid eventuella uppföljningar och revisioner som Tillväxtverket kan komma att göra. Stödmottagaren ska ge Tillväxtverket eller den som Tillväxtverket utser möjlighet att på plats kontrollera produktionen.

Följande organ har rätt att utföra revisioner och följa upp produktionen:

 • Tillväxtverket
 • nationella revisionsorgan
 • nationella kontrollorgan
 • Europeiska revisionsrätten
 • EU-kommissionen
 • en person som är utsedd av dessa organ.

Stödmottagare ska spara alla handlingar som rör produktionen i tio år efter dagen för Tillväxtverkets beslut om sista utbetalning. Stödmottagaren ska på egen bekostnad tillhandahålla allt material, och alla uppgifter i övrigt, i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar och förfrågningar.

Senast uppdaterad 14 februari 2024