Ansökningsformulär och mallar

Här kan du läsa vilka frågor vi ställer i ansökan om stöd och hitta mallarna som du behöver för att ansöka om stöd och utbetalning.

Information om ansökningsformulär

Dina uppgifter

Här anger du uppgifter om sökande organisation som exempelvis företagets namn, organisationsnummer, men även ett namn för ansökan.

Företagets namn

Organisationsnummer eller motsvarande

Adress

Ange postadress, postnummer och postort.

Namn på ansökan

Ett unikt namn ger snabb information om vilket audiovisuellt verk som ansökan avser och förenklar för er och för oss att hitta rätt ansökan om ni har flera ansökningar.

Ange storlekskategori för företaget

Välj mellan stort, medelstort eller litet.

I vår rapportering till EU måste vi ange om de företag som beviljas stöd tillhör kategorin små, medelstora eller stora företag. Storleken avgörs av antalet anställda, omsättningen samt balansomslutning i det stödsökande företaget samt eventuellt relaterade företag.

Vilket land har företaget säte i?

Säte avser landet där styrelsen för ett aktiebolag eller annan juridisk person har sin registrerade hemhörighet. Vi behöver information om företagets säte för uppföljning av stödet.

Vilket är VD:ns juridiska kön?

Vi behöver information om det juridiska könet för företagets VD för vår nationella statistik. För alla företagsstöd vi beviljar rapporterar vi könsuppdelad statistik.

Är produktion av audiovisuella verk bolagets huvudsakliga verksamhet?

Kontakter

Ange de personer som är relevanta för oss att kontakta i samband med hanteringen av din ansökan. Ange minst en kontakt.

Offentliggörande av stöd enligt EU:s statsstödsregler

Här samtycker du till att uppgifter om det stöd som företaget beviljas och grundläggande information om företaget offentliggörs.

Allt offentligt stöd över vissa nivåer som beviljas till företag måste offentliggöras enligt EU. Se information om nivåer i informationsrutan.

Offentliggörandet sker i EU-kommissionens rapporteringssystem TAM. Följande information om beviljat stöd ska rapporteras:

 • Stödmottagarens namn
 • Stödmottagarens referens
 • Typ av företag (små, medelstora eller stora)
 • Region där stödmottagaren är belägen
 • Verksamhetsområde på Nace-gruppnivå (SNI-kod)
 • Stödinslag, angivet i heltal i nationell valuta
 • Datum för beviljande
 • Stödets syfte
 • Beviljande myndighet
 • Förordning för stödet

Samtycke om kommunikation av stöd

Här kan du samtycka till att följande uppgifter kan komma att publiceras på Tillväxtverkets webbplats och pressmeddelanden:

 • företagets namn
 • datum/tid för ansökan
 • Tillväxtverkets beslut (bifall/avslag) samt
 • vilket stödbelopp vi eventuellt beviljats.

Senast uppdaterad 11 oktober 2023

Frågor kopplade till produktion

Här besvarar du frågor om själva produktionen som exempelvis start- och slutdatum och vilken typ av verk som produktionen avser.

Vilken typ av produktion söker du stöd för?

Ange ett av valen spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie i en rullista.

Planerat antal avsnitt / Längd på film i minuter

Beroende på valet i föregående fråga får du en fråga om planerat antal avsnitt för produktionen (för serier) alt redovisa planerat antal minuter för produktionen (för film). Vi behöver uppgiften för bedömning och uppföljande statistik.

Överstiger den totala budgeten x miljoner svenska kronor (för serier: per avsnitt)?

Beroende på valet av produktion får du en fråga om totalbudgeten för produktionen uppgår till respektive budgetnivåer som finns reglerade i den förordning som ligger till grund för stödet

Vilket originalspråk talas i film/serien?

Genre

Ange vilken fas av produktionen som ni söker stöd för.

Ange produktion, postproduktion eller båda faser i en rullista. Vi behöver uppgiften för uppföljande statistik.

Ange vilka delar av produktionen som kommer att genomföras i Sverige och som ni söker stöd för.

Beskriv typ av aktiviteter som till exempel, klippning, inspelning, vfx, etc.

Bifoga beskrivning av produktionen (obligatorisk)

I vilken/vilka kommuner kommer produktionen att ske?

Vi behöver uppgiften för uppföljande statistik.

Har ni nödvändiga rättigheter och tillstånd för att producera verket?

(Det finns möjlighet att lämna kommentarer i samband med frågan.)

När beräknas den svenska delen av produktionen som du söker stöd för att starta?

När beräknas den svenska delen av produktionen som du söker stöd för att vara avslutad?

Utgör produktionen en kulturprodukt enligt Tillväxtverkets definition?

Senast uppdaterad 11 oktober 2023

Finansiering

Här fyller du i en finansieringsplan samt besvarar frågor angående de ekonomiska förhållandena i produktionen.

Vad är den totala budgeten i svenska kronor (exkl moms)?

Totalbudgeten för hela produktionen innefattar samtliga kostnader (inklusive icke-stödberättigande kostnader) som produktionsbolaget har för produktionen. Från tidig utveckling, förproduktion, inspelning, postproduktion till leverans.

Hur stor är den svenska delen av totalbudgeten (svensk spend) i svenska kronor (exkl moms)?

Med den svenska delen av totalbudgeten (svensk spend) menar vi den delen av totalbudgeten som innefattar de kostnader som produktionsbolaget har för produktionen och som förläggs i Sverige (inkl icke-stödberättigande kostnader). Från tidig utveckling, förproduktion, inspelning, postproduktion till leverans.

Är finansiering säkerställd?

Intyga att all annan finansiering utöver sökt stödbelopp är säkerställd.

En förutsättning för stödet är att produktionens finansiering behöver vara säkerställd i den del som du inte söker stöd för.

Du behöver bifoga avtal eller letter of commitment (LOC) som styrker samtliga finansieringsposter under ”Bifoga filer”.

Bifoga avtal, beslut eller letter of commitment (obligatorisk)

Finansieras produktionen i övrigt med hjälp av svenskt offentligt stöd? Om Ja, ange i svenska kronor (exkl moms) hur mycket som finansieras med offentliga medel (utöver stöd från Tillväxtverket).

Är företaget föremål för ett betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen?

Senast uppdaterad 11 oktober 2023

Stödberättigande kostnader

Här fyller du i en översiktlig budget med dina stödberättigande kostnader som du söker stöd för.

Ange stödberättigande kostnader som uppstår i Sverige i svenska kronor (exkl moms)

Använd en rad per kostnadsslag (varor, tjänster och löner), och ange de totala stödberättigande kostnaderna för det kostnadsslaget.

Bifoga specificerad budget (obligatorisk)

När tänker du ansöka om utbetalning?

Ange datum och uppskattad del av sökt belopp i svenska kronor (exkl moms), max tre utbetalningstillfällen. Du kan endast göra ansökan om utbetalning på upparbetade kostnader.

Senast uppdaterad 11 oktober 2023

Bifoga filer

Till ansökan ska du bifoga tre obligatoriska typer av bilagor. Varje typ av bilaga har en egen uppladdningsfunktion i ansökningsformuläret och du behöver lägga till minst en fil för varje för att kunna gå vidare med din ansökan.

Här kan du bifoga fullmakt i det fall du ansöker som ombud för annat företag och även de övriga filer som du anser behövs för vår handläggning av ansökan. I listan över filer ser du även de obligatoriska bilagor som du har laddat upp i ansökningsformuläret.

OBS! Bilagor är begränsade till 100 Mb per fil. Om du vill bifoga filer som är större än 100 Mb, kontakta oss på avi@tillvaxtverket.se

Senast uppdaterad 11 oktober 2023

Ladda ner ansökningsformulärets layout i pdf-format

Observera att du skickar in ansökan via Min ansökan. Det här är endast ett dokument som visar hur ansökningsformuläret är uppbyggt. Med förbehåll för ändringar.  

Senast uppdaterad 11 oktober 2023

Bilagor

Till ansökan ska du bifoga tre obligatoriska typer av bilagor. Varje typ av bilaga har en egen uppladdningsfunktion i ansökningsformuläret och du behöver lägga till minst en fil för varje för att kunna gå vidare med din ansökan.

OBS! Bilagor är begränsade till 100 Mb per fil. Om du vill bifoga filer som är större än 100 Mb, kontakta oss på avi@tillvaxtverket.se

Specificerad budget (obligatorisk)

Specificerad budget för hela produktionen exempelvis från Movie Magic Budgeting sparad som en pdf eller Excel-fil.

Specificerad budget ska visa

 • kostnadsposter och summor i svenska kronor.
 • stödberättigande kostnader uppdelat i varor, tjänster och löner, till exempel genom färgkodning och separat summering.
 • vilket land en kostnad avser om kostnadsposter eller delar av kostnadsposter avser produktion utomlands.

Du bifogar filen under Stödberättigande kostnader i ansökningsformuläret. OBS! Du behöver lägga till minst en fil.

Senast uppdaterad 11 oktober 2023

Avtal, beslut och letter of commitment (obligatorisk)

Du behöver bifoga en sammanställning av produktionens finansiering. Du behöver också bifoga avtal, beslut eller letter of commitment (LOC) som styrker samtliga finansieringsposter och stämmer ihop med sammanställningen av finansieringen.

Ett letter of commitment (LOC) ska visa

 • vilka parterna är (namn och personnummer/organisationsnummer)
 • information om finansieringsstorlek och giltighetstid
 • underskrifter och datum.

Du bifogar filerna under Finansiering i ansökningsformuläret. Du kan med fördel sammanfoga sammanställningen samt övrigt underlag till ett gemensamt dokument. Observera att du behöver lägga till minst en fil.

Senast uppdaterad 11 oktober 2023

Beskrivning av produktion (obligatorisk)

Du ska bifoga beskrivning av produktion enligt mall, som innehåller

 • tidsplan
 • beskrivning av genomförande och
 • synopsis.

Du bifogar filen under Frågor kopplade till produktionen i ansökningsformuläret. OBS! Du behöver lägga till minst en fil.

Senast uppdaterad 11 oktober 2023

Fullmakt

Du behöver bifoga underskriven fullmakt i det fall du ansöker som ombud för annat företag. Fullmakten ska vara underskriven av för fullmaktsgivaren behörig firmatecknare. En fullmakt ska visa:

 • vem som är fullmaktsgivare och fullmäktig (namn och personnummer)
 • information om fullmaktens omfattning och giltighetstid samt
 • underskrifter och datum.

Du bifogar filen under Bifoga filer i ansökningsformuläret.

Senast uppdaterad 11 oktober 2023

Mallar

Mallar och formulär för att ansöka om stöd

Mallar och formulär för att ansöka om utbetalning och rapportera