Ansök

Utlysning av medel sker två gånger per år och totalt fördelas 100 miljoner kronor per år. Du kan endast söka medel från Tillväxtverket när det finns en öppen utlysning.

Utlysningarna annonseras på Tillväxtverkets hemsida och du gör ansökan via verktyget Min ansökan. Du lämnar in en ansökan per produktion som du söker stöd för. Du kan antingen logga in via BankID eller genom att skapa ett konto med användarnamn. På Min ansökan hittar du även information om hur du skapar konto och andra funktioner som att dela ansökan med andra användare.

Ansökningar som du har gjort i tidigare ansökningsomgångar kan du komma åt via ditt konto på Min ansökan, men du behöver alltid göra en ny ansökan för en aktuell ansökningsomgång.

Ansökan är uppdelad i ett ansökningsformulär med frågor om din produktion och bilagor som du behöver bifoga.

När ansökan är inskickad

Signering av ansökan och signeringsunderlag

När du skickar in ansökan måste den signeras av behörig firmatecknare. Om du som fyllt i ansökan är behörig firmatecknare och har loggat in på Min ansökan med BankID kan du också signera ansökan med BankID i samband med att den skickas in.

Om du som hanterar ansökan inte är behörig firmatecknare skickar du in ansökan som vanligt, antingen med BankID eller utan BankID. Efter att du skickat in ansökan måste du komplettera med ett signeringsunderlag. Signeringsunderlaget blir tillgängligt efter att du skickat in ansökan.

Om du som skickat in ansökan har behörighet att företräda sökande företag genom fullmakt så kan du signera ansökan med BankID, eller genom det separata signeringsunderlaget.

Du kan ladda ner formuläret genom att klicka på ”Visa ansökan” under Mina sidor, följt av ”Skriv ut signeringsunderlag” uppe till höger. Signeringsunderlaget ska sen skrivas ut och signeras av behörig firmatecknare, och sen skannas in och skickas till oss. Du kan skicka in signeringsunderlaget genom att gå till ditt ärende i Min ansökan. Under ”Behöver du komplettera ditt ärende” hittar du en länk till kompletteringsformuläret där du kan bifoga underlaget. Du kan också maila det till oss på avi@tillvaxtverket.se.

Senast uppdaterad 26 augusti 2023

Så handläggs och beslutas din ansökan

När du skickar in ansökan får den en tidsstämpel. Ansökningarna behandlas utifrån den ordning de kommer in till Tillväxtverket. Det är reglerat i den förordning som styr stödet. Om du vill veta din köplats kan du mejla avi@tillvaxtverket.se efter du har skickat in din ansökan.

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan uppfyller kraven för stödet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som myndigheten behöver för att pröva ansökan annars kan den komma att avvisas.

Tillväxtverket gör ingen kvalitativ bedömning av en produktions innehåll.

Tillväxtverket fattar ett beslut om ansökan, antingen avslag eller bifall. Normal handläggningstid är 4-6 veckor.

Bifall av ansökan

I ett bifallsbeslut framgår det vad det maximala stödbeloppet är. Stöd kommer att beviljas i mån av budget.

En ansökan kan få delvis bifall om till exempel vissa kostnader inte är stödberättigande och stryks från ansökan.

I ett bifallsbeslut framgår det vad det maximala stödbeloppet är. Stöd kommer att beviljas i mån av budget. Alla bifallsbeslut lämnas samtidigt.

När produktionen beviljats stöd ska du, inom 14 dagar efter erhållet beslut om stöd, underteckna formuläret "Bekräftelse av åtaganden" och skicka det till Tillväxtverket.

Avslag av ansökan

En ansökan kan få avslag när den inte uppfyller kraven för stödet eller när budgeten för stödet är slut.

Avvisning av ansökan

En ansökan kan avvisas när den inte uppfyller formella krav, det vill säga om

 • ansökan inte kommit in via ansökningsverktyget Min ansökan.
 • ansökan inte har kommit in i tid
 • personen som sökt inte är behörig
 • ansökan är så pass bristfällig att den inte kan ligga till grund för en bedömning.

Överklagande

Avvisnings- och avslagsbeslut kan överklagas. Av 40 § förvaltningslagen (2017:900) framgår bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Senast uppdaterad 14 februari 2024

Kompletteringar

Kompletteringar sker enligt service- och utredningsskyldigheten i 20 och 23 §§ förvaltningslagen (2017:900) som innebär att sökande ska ges möjlighet att komplettera ofullständiga uppgifter i ansökan. Det kan till exempel handla om att vi behöver be om förtydliganden eller kompletterande information till den inskickade ansökan.

Senast uppdaterad 26 augusti 2023

Bekräftelse av åtaganden

När produktionen beviljats stöd ska du, inom 14 dagar efter erhållet beslut om stöd, underteckna formuläret "Bekräftelse av åtaganden" och skicka det till Tillväxtverket. I och med undertecknandet bekräftar du ert åtagande att genomföra produktionen i enlighet med Tillväxtverkets beslut om stöd inklusive de allmänna villkoren för stödet. De allmänna villkoren bifogas ert beslut om stöd och finns att läsa nedan under rubriken allmänna villkor.

Du kan skicka in bekräftelsen genom att gå till ditt ärende i Min ansökan. Under ”Behöver du komplettera ditt ärende” hittar du en länk till kompletteringsformuläret där du kan bifoga underlaget. Du kan också maila det till oss på avi@tillvaxtverket.se.

Det är först i samband med Tillväxtverkets beslut om utbetalning som stödbeloppet blir slutgiltigt. Om de stödgrundande kostnaderna blir lägre än vad du angav i ansökan, kommer det slutliga stödbeloppet att minska i motsvarande mån.

Senast uppdaterad 26 augusti 2023

Vilka dokument ska sparas under produktionens gång?

Avtal, kvitton och fakturor avseende kostnaderna för produktionen ska sparas, då de kan komma att begäras in som underlag vid ansökan om utbetalning. För att kostnader ska vara stödberättigande måste de ha uppstått hos dig som stödsökande. Läs mer under Ansöka om utbetalning och rapportera.

Du ska spara alla handlingar som rör produktionen i tio år efter dagen för Tillväxtverkets beslut om sista utbetalning, vilket finns reglerat i punkt 6.1 i de allmänna villkoren. Handlingarna ska sparas då de kan bli föremål för revision eller annan uppföljning. Läs mer under ”Revision och uppföljning” i Ansök om utbetalning och rapportera.

Senast uppdaterad 14 februari 2024

Förändringar under produktionens gång

Stödmottagare ska genast underrätta Tillväxtverket om ändringar som kräver ett skriftligt godkännande från Tillväxtverket eller ändring av beslut om stöd, som:

 • byte av stödmottagare, samt om stödmottagarens verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person
 • direkt eller indirekt ändring i äganderätten till stödmottagarens verksamhet
 • ändring av stödmottagarens företagsnamn, firmatecknare eller adress
 • ändring av plusgiro, bankgiro eller annat utbetalningskonto
 • byte av kontaktperson
 • väsentliga ändringar i beskrivningen av produktionen
 • väsentliga ändringar i produktionens budget
 • det uppkommer tekniska, ekonomiska eller andra omständigheter som har väsentlig inverkan på produktionens genomförande, till exempel om produktionen försenas eller riskerar att försenas, sådant som kan påverka produktionens finansiering eller vid eget obestånd.

Se punkt 3 i de allmänna villkoren för mer information om ändringar.

Om det sker ändringar i produktionen som innebär att de grundläggande kraven för stödet inte längre uppfylls kan Tillväxtverket besluta att inte betala ut ytterligare stöd, samt fatta beslut om återkrav av redan utbetalt stöd.

Kontakta oss ifall ni har frågor eller funderingar gällande en ändring av produktionen. Du kan skicka in information om ändringar i produktionen genom att gå till ditt ärende i Min ansökan. Under ”Behöver du komplettera ditt ärende” hittar du en länk till kompletteringsformuläret där du kan bifoga underlaget. Du kan också maila det till oss på avi@tillvaxtverket.se.

Senast uppdaterad 14 februari 2024

Allmänna villkor