Västsverige

Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige är visionen för progamperioden 2021-2027. För att att nå visionen riktar vi våra satsningar på innovationskraft, strukturomvandling och entreprenörskap. Vi fokuserar också på att utveckla färdigheter för smart specialsering och bidra till en cirkulär och hållbar ekonomi.

Fyra personer arbetar vid ett bord. Färgglada stolar och gardiner.

Grunden är att vi finansierar innovativa projekt som möter regionala utmaningar. Små och medelstora företag är målgruppen men vi måste även jobba med det företagsfrämjande systemet och med test- och innovationsmiljöer för att lyfta näringslivet. Det innebär att många olika aktörer behöver samverka, utvecklas och hitta sina regionala roller.

Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige

Visionen går i linje med utvecklingsstrategierna i regionerna Västra Götaland och Halland . Strategierna visar på att en hållbar omställning är nödvändig för att regionerna ska fortsätta vara attraktiva och konkurrenskraftiga.

Utmaningar

Västsvenska företag behöver arbeta på nya sätt för att möta regionala samhällsutmaningar. Klimatförändringar, ökande elbehov och minskande biologisk mångfald ställer nya krav på näringslivet. Forskningsaktörer har stora kunskaper som inte når ut på marknaden. Globalisering skapar möjligheter med ökar också konkurrensen. I Västsverige står vi också för regionala ojämlikheter. Det är svårt att attrahera och matcha kompetens med efterfrågan. Stora ekonomiska skillnader och variationer i socioekonomisk bakgrund inom regionen påverkar i hög grad människors möjligheter.

Vi behöver använda vår regionala potential bättre, bygga på de styrkor som finns för att minska ojämlikheter och marknadsmisslyckanden.

Inom de här områdena behöver vi insatser

Fokus ligger på innovationskraft, med grund i små och medelstora företags behov och vilja att utvecklas. Vi fokuserar på områden där just Västsverige är extra starka, det är det vi kallar för Smart specialisering. Grön omställning är också ett viktigt område, för att hitta nya lösningar med förnybar energi och cirkulära värdekedjor. 

Mål

1 - Ett smartare Europa

Forskning och innovation

1.1 Stärk forskning och innovation​

Stärka samverkan mellan näringsliv och forskning. Öka kommersialiseringen av forskningsresultat, och göra gemensamma insatser för att aktörer ska närma sig varandra till exempel inom Life Science och informationsdriven vård. Digital och grön omställning är viktiga perspektiv. Vi fokuserar också på investeringar i test och demonstrationsmiljöer.

1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Bredare, fokus på affärsutveckling och entreprenörskap. Satsningar på exportkapacitet och på innovationsmiljöer, erfarenhetsutbyten, inspiration och rådgivning. Grön och digital omställning, förnyelse, omställning och artificiell intelligens är viktiga perspektiv.

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Regionerna behöver arbeta med kompetensförsörjning. kompetensutveckling, livslångt lärande, utbildning och entreprenöriellt lärande på ett strategiskt sätt. Universitet och högskolor, yrkeshögskola, gymnasieskola, näringsliv och samhälle centralt, behöver samverka. Utgångspunkten är de små och medelstora företagen. Vilka är deras behov och hur kan de hitta eller utveckla den kompetens de behöver.

2 - Ett grönare Europa

Klimat

2.2 Främja förnybar energi​

Öka investeringarna i förnybar energi och skynda på omställningen. Lönsamma produkter och ökad produktion. Energieffektivisering är en viktig del.

2.6 Främja cirkulär ekonomi

Ta fram nya affärsmodeller och påverka attityder. Viktigt med samarbete mellan offentlig sektor och universitet och högskolor. Regionerna behöver systemlösningar för giftfria och cirkulära kretslopp samt kompetens och teknikutveckling. Arbeta med akrivningar i offentlig upphandling.

Områden för smart specialisering

Alla programområden identifierar och prioriterar särskilda områden som har en stor potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och om nya områden där det finns potential att utveckla nya styrkor. De områden som Västsverige pekar ut är:

  • Intelligent och hållbar industri
  • Life science och informationsdriven vård
  • Hållbara material och energisystem
  • Framtidens transporter och mobilitet
  • Kreativ affärs- och produktionsutveckling
  • Food tech och maritim utveckling

Finansierade projekt

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Västsverige. Filtrera resultatet genom att ange område Västsverige i Projektbanken.

Utlysningar i programmet

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Västsverige ingår Västra Götalands och Hallands län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

462 miljoner kronor

40 procents finansiering

Programmet i Västsverige finansierar max 40 procent av kostnaderna i projekten. Medfinansiering kan vara både offentlig och privat.