Krav att följa efter projektets slut

Efter ni avslutat ert projekt finns det några krav ni behöver följa. Dokumenterings- och arkiveringskraven gäller för alla projekt. Om ni berörs av kraven kring information och hur länge investeringar ska finnas kvar beror på vilken typ av projekt ni haft.

Följ reglerna för information efter projektavslut

Senast tre månader efter att projektet avslutats ska ni som stödmottagare sätta upp en permanent skylt eller plakett av betydande storlek om projektet uppfyller följande kriterier:

  • Det totala offentliga stödet till projektet överstiger 500 000 EUR.
  • Projektet finansierar infrastruktur eller byggverksamhet eller inköp av fysiska föremål.

Skylten eller plaketten ska:

  • Innehålla projektets namn och huvudsakliga mål samt EU-logotypen - namn, mål och logotyp ska utgöra minst 25 procent av ytan. EU-logotypen måste vara minst lika stor, i höjd eller bredd, som den största av eventuella övriga logotyper.
  • Placeras där projektet genomfördes och där den är tydligt synlig för allmänheten.

Detta framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013, bilaga XII art 2.2 punkt 5.

Dokumentera och arkivera

Även efter att ni avslutat ert projekt finns det krav om dokumentation och arkivering av ert projekt. 

Tillväxtverket har rätt att ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive information om räkenskaper, hos stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer.

Hur länge ni ska spara era handlingar framgår av ert beslut om stöd. Läs mer om dokumentation och arkivering på sidan "Dokumentera projektet och arkivera handlingarna".

Om er verksamhet omorganiseras eller ändras ska det framgå av arkiv- och dokumentationsplaner var originalverifikationer finns sparade.

Projektinsatserna ska vara varaktiga

Om ert projekt innehållit investeringar behöver de vara kvar en viss tid efter projektets avslut.

Bestämmelsen om insatsernas varaktighet gäller för investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.