Tillväxtverket
eu-logotyp
Man och kvinna står och pratar.

Nationella regionalfonds­programmet

Det nationella regionalfondsprogrammet tar sin utgångspunkt i stora samhällsutmaningar, som demografi, tekniska och miljömässiga förändringar och i klimatomställning. Programmet ska bidra i omställningen till en hållbar utveckling och stärka näringslivets konkurrenskraft i hela landet.

Program i tre delar

Samarbete mellan nationell, och regional nivå i alla delar av landet

För att kraftsamla och förstärka prioriterade områden i Sverige är samverkan mellan olika delar av landet central. Arbetet går ut på att effektivare nyttja avancerad teknik, digitalisering och artificiell Intelligens.

Sök stöd inom politiskt mål 1 - Ett smartare Europa och specifikt mål 1.1 Forskning och utveckling Se exempel nedan

Fond för klimatomställning

Fonden är ett nationellt finansieringsinstrument i form av riskkapital. Den ska finansiera små och medelstora företag med väsentliga bidrag och i linje med målet om nettonollutsläpp 2045.

Sök stöd inom politiskt mål 1- Ett smartare Europa och specifikt mål 1.1 - Stärk små och medelstora företags tillvxät och konkurrenskraft. Se exempel nedan

Hållbar urban utveckling

 • Stärk innovations och utvecklingskapaciteten samt lärandet i och mellan städer:
  I städer möts en mängd frågor vilket resulterar i en hög grad av komplexitet. Det finns därför stort behov av att samordna processer och skapa förutsättningar för integrerade arbetssätt som bemöter samtliga utmaningar med att uppnå rättvisa och gröna och produktiva städer.

  Innovation, digitalisering och näringslivets entreprenörsförmåga är viktiga verktyg för att hantera dessa utmaningar. Att hantera komplexiteten i omställningen till hållbara städer kräver ökad lokal kapacitet och samverkan mellan aktörer för att driva utvecklingsarbete och innovation.

  Sök stöd för insatser av den här typen inom politiskt mål 1 - ”Ett smartare Europa”. Se exempel nedan
 • Öka takten i omställningen genom att implementera och skala upp hållbara lösningar i städer:
  Det finns många satsningar och initiativ för hållbar stadsutveckling som innefattar både utveckling genom forskning och innovation och pilot- och testsatsningar. Vi behöver ta var på dessa lärdomar och goda resultat och demonstrera dem i större skala, samt kopiera och implementera dem i högre takt. Detta för att nå hållbarhetsmålen och hantera utmaningarna med att uppnå rättvisa, gröna och produktiva städer.

  Sök stöd för insatser inom politisk mål 2 - ”Ett grönare Europa”. Se exempel nedan

Inom de här områdena behöver vi insatser

Programmet behöver insatser som går i linje med två av EU:s politiska mål:

 1. Ett smartare Europa
 2. Ett grönare Europa.

Varje politiskt mål är indelat i specifika mål. Nedan ser du vilka av dessa som det Nationella regionalfondsprogrammet fokuserar på. För att ge en bättre överblick har vi även slagit ihop de specifika målen till några övergripande områden. Det Nationella programmet investerar i Forskning & innovation, Digitalisering & bredband, Företag & Näringsliv, samt Miljö & Klimat.

Mer om målen

1. Ett smartare Europa

Forskning och utveckling

1.1 Forskning & utveckling

Exempel på insatser inom "Samarbete mellan nationell, och regional nivå i alla delar av landet"

 • Stötta samverkan mellan befintliga ”hubbar” och innovationsmiljöer i olika delar av landet som, oavsett sektor eller bransch, arbetar med områden som automation digitalisering och
 • Bidra till insatser som bygger internationella relationer bland annat inom Horisont Europa och DIGITAL.
 • Bidra till att effektivare nyttja kompetens och resurser i hela landet genom samverkan mellan nationell och regional nivå, och mellan olika delar av landet

Exempel på insatser inom "Hållbar urban utveckling":

 • Utveckla metoder och arbetssätt för samverkan och möjliggöra för bredare medverkan och inflytande i städernas hållbara omställning.
 • Utveckla stödstrukturer där kunskaper och innovationer utbyts mellan det offentliga, forskningscentrum och företag och optimerar lösningar i demonstrationsmiljöer.
 • Utveckla miljöer och infrastruktur för att kunna genomföra demonstrationer i virtuella- eller fysiska miljöer.
 • Möjliggöra samordning och synergier med andra program och initiativ i Sverige och Europa.

Digitalisering & Bredband

1.2 Säkra nyttan av digitalseringen

Exempel på insatser inom "Hållbar urban utveckling":

 • Utveckla stödstrukturer och miljöer och infrastruktur där nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och myndigheter kan testas och experimenteras med.
 • Bidra till att digitaliseringens potential används i planeringsprocessen i syfte att samla in, sortera, visualisera och analysera information om den byggda miljöns form och funktion.
 • Möjliggöra närmare kontakt med stadens invånare och ökat engagemang för att påverka utformningen av miljöer där människor bor och verkar.
 • Stödja Europas digitala initiativ och komplettera insatser inom programmet för ett digitalt Europa.

Företag & Näringsliv

1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskaft

Insatser inom "Fond för klimatomställning":

 • Fonden ska finansiera små och medelstora företag med väsentliga bidrag och i linje med målet om nettonollutsläpp 2045. Prioriteringen kan bidra till flera miljö- och klimatrelaterade mål samt till inkludering och jämställdhet inom Agenda 2030.

Exempel på insatser inom "Hållbar urban utveckling":

 • Utveckla stödstrukturer för att utveckla praxis och kravställning som en nyckel till att öka efterfrågan på nya hållbara lösningar och innovationer.
 • Insatser till företagen för affärsutveckling, innovation och för att dra nytta av forskning och innovation kring cirkulära affärsmodeller.
 • Stärka offentlig sektors förmåga att agera kund och efterfråga hållbara lösningar genom exempelvis offentlig upphandling.
 • Bidra till klimatneutrala och cirkulära affärsmodeller och värdekedjor i bland annat bygg- och anläggningssektorn och i offentlig infrastruktur.
 • Främja övergången till en cirkulär ekonomi och minska nyttjandet av resurser. Arbetet kan bestå i att främja innovationer, nya affärsmodeller och delandetjänster kopplade till exempelvis transporter och bostäder.

2. Ett grönare Europa

Miljö

2.1 Främja energieffektivitet

Insatser inom "Hållbar urban utveckling"

 • Utveckla stödstrukturer så att demonstrationsprojekt och stödåtgärder omsätter innovationer. Detta sker i samband med att renoveringar och upprustningar genomförs i befintligt bostadsbestånd och i offentlig infrastruktur.
 • Bidra till att renovering- och upprustning av bostäder främjar energieffektivitet, men även utförs med varsamhet och med hänsyn till miljö och kulturmiljövärden och till dem som bor i och använder en byggnad.
 • Säkerställa att en socialt hållbar stadsutveckling och förnyelse av områden främjas genom en helhetssyn. Fysiska åtgärder kombineras då med sociala åtgärder.
 • Bidra till att skapa förutsättningar för energieffektivisering genom insatser för samhällsplanering kring offentlig infrastruktur.
 • Stödåtgärder för samordnade varutransporter, underlag och strategier för stadsstrukturer som främjar energieffektiv hållbar mobilitet och minskar utsläpp av växthusgaser

2.6 Främja cirkulär ekonomi

Insatser inom "Hållbar urban utveckling"

 • Stödja implementering av innovativa tekniska lösningar för ett förändrat beteende för förebyggande och effektivitetssåtgärder.
 • Bidra till att dagens ohållbara resursanvändning förändras och att uttaget av ny råvara och deponering av avfall minskar. Bland annat att steg tas mot en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn.
 • Främja övergången till cirkulär ekonomi genom att bland annat anpassa och bevara befintliga byggnader för nya funktioner. Det främjar delande och återanvändning av material.
 • Kunskapshöjande och beteendepåverkande insatser där både privata konsumenter och den offentliga inköpssidan kan vara starkt drivande i utvecklingen mot en cirkulär och resurseffektiv ekonomi.

2.8 Främja hållbar mobilitet i städerna

Klimat

2. 4 Anpassa till klimatförändringarna

Insatser inom "Hållbar urban utveckling"

 • Stärka förmågan till att identifiera och hantera klimatrelaterade utmaningar.
 • Skala upp innovationer och processer och implementera dessa i bebyggd miljö för att skapa attraktiva miljöer och infrastruktur som är bättre anpassade till klimatförändringen.
 • Insatser för klimat- och sårbarhetsanalyser, strategier, planeringsunderlag, stödåtgärder för att öka medvetenhet kring risker och katastrofhantering.
 • Bidra till att planering, byggande, skötsel och förvaltning främjar ekosystemtjänster både i den byggda miljön och i landskapet i stort.
 • Främja naturbaserade lösningar i städer och stadsområden som använder naturens egen förmåga att leverera ekosystemtjänster och är centrala för en hållbar stadsutveckling.

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i Nationella regionalfondsprogrammet. Filtrera resultatet genom att ange område Nationella regionalfondsprogrammet i Projektbanken

Fakta om Nationella programmet

Geografiskt område

Det nationella regionalfondsprogrammet omfattar hela Sverige.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

122 miljoner euro.

40 procents finansiering

Nationella regionalfondsprogrammet finansierar max 40 procent av kostnaderna i projekten. Medfinansiering kan vara både offentlig och privat.

Kontakt

Telefon: 08-681 91 00

Mejladress: nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se