Tillväxtverket

Livskraftiga landsbygder

Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder. Det är inget vi gör på egen hand. Företag och människor på landsbygderna är beroende av att alla nivåer bidrar – tillsammans skapar vi förutsättningar för en livskraftig utveckling.

En trädgårdsmästare bär plantor genom ett växthus.

Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att skapa utveckling och tillväxt i Sveriges landsbygder. Karaktären på insatserna skiftar, men alla har samma ursprung i propositionen En sammanhållen utveckling för Sveriges landsbygder, som i sin tur bygger på den parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande från 2017. Uppdragen som helhet gavs i juli 2018, med finansiering först från juli 2019 i och med den utdragna regeringsbildningen efter valet i september 2018.

Näringslivsinsatser för att stärka företagandet

Tillväxtverket fick sommaren 2019 i uppdrag att genomföra olika näringslivsinsatser för att stärka företagandet - genom att ta till vara digitaliseringens möjligheter - i små och medelstora företag på våra landsbygder. I vårt uppdrag ingår även att genomföra insatser inom besöksnäringen för att främja strategisk utveckling av samverkan mellan aktörer inom naturturism.

Som en del i vårt genomförande av uppdraget har Tillväxtverket ingått ett samarbetsavtal med Almi Företagspartner AB (Almi). Näringslivsuppdraget omfattar totalt 57 miljoner kronor.

Kvinna skriver på Ipad vid kassan i en affär.

Utveckla företag genom digitalisering

Flera projekt får stöd som gör små och medelstora företag på landsbygderna mer digitala. Det kan skapa nya affärsmöjligheter.

Man som jobbar med dator och telefon.

Utveckla vandrings- och cykelleder 

Flera projekt ska skapa hållbara vandrings- och cykelleder. Det utvecklar besöksnäringen, skapar jobb och hållbara turistupplevelser.

Insatser med flera myndigheter för att utveckla landsbygder

Tillväxtverket ska genom ökad samverkan med flera myndigheter verka för ett samordnat nationellt agerande och ett mer effektivt genomförande av landsbygdspolitiken. Tillväxtverket ska också i nära samarbete med myndigheterna utveckla en arbetsmetodik som bidrar till att stärka landsbygdsperspektivet i verksamheten hos myndigheterna.

Insatser för att utveckla uppföljning och analys

Tillväxtverket utvecklar indikatorer och modell för uppföljning av den nya politiken och utvecklingen på landsbygderna. Vi ska årligen i samband med årsredovisningen göra en uppföljning och analys av arbetet med en sammanhållen landsbygdspolitik och vart fjärde år en fördjupad analys. Arbetet genomför vi i dialog med berörda myndigheter.

Synergier och samordning som bärande idé

En bärande idé i Tillväxtverkets insatser för Sveriges landsbygder är att de ska genomföras på ett sådant sätt att möjligheter till synergier och samordning med annan verksamhet tas till vara. Vi etablerar därför samverkansformer med aktörer som på olika sätt har betydelse för utvecklingen på landsbygderna.

Det sker inom ramen för de insatser som beskrivs ovan. Men det sker också utifrån en övergripande roll där vi ser till helheten – hur vi tillsammans på bästa sätt kan bidra till att stärka utvecklingen på landsbygderna.

Landsbygdsuppdraget verkar i ett större sammanhang

Vid sidan av uppdragen inom ramen för En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, genomför Tillväxtverket och andra offentliga aktörer omfattande insatser där effekterna till stor del landar i landsbygderna, men som har sin hemvist inom andra politikområden.

Tillväxtverket arbetar till exempel också med:

 • Insatser för att utveckla kommersiell service på landsbygderna.
 • Finansiering av landsbygdskommuner för att de ska kunna utveckla sitt näringslivsklimat.
 • Hantering av transportbidrag.
 • Insatser kopplat till regeringens livsmedelsstrategi 2030.
 • Insatser inom besöksnäring.
 • Omfattande projektverksamhet inom ramen för regionalfonden.

Inom ramen för den europeiska jordbrukspolitiken sker också omfattande insatser med bäring på landsbygdernas utveckling. Läs mer om detta på Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allra störst betydelse för i vilken utsträckning det offentliga kan påverka utvecklingen på landsbygderna följer sannolikt av offentliga aktörers löpande arbete. Vilka skolor lägger kommunen ned? I vilken kommundel byggs ett nytt badhus, var blir en skidbacke ett nytt dragplåster? Hur prioriterar regionen sin kollektivtrafik eller besparingar inom primärvården? Hur värderar Trafikverket investeringar i transportinfrastrukturen? Står Post- och telestyrelsen upp för bredband i hela landet, de nya 5G-licenserna? Hur fördelar Tillväxtverket sina projektmedel?

Målet är livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter

Tillväxtverket insatser syftar på en övergripande nivå till att stärka utvecklingen mot de landsbygdspolitiska målen, som enligt regeringen ska ses som en plattform för beslut och åtgärder. Det övergripande målet är livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Till detta kommer tre delmål: 

 • Landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås. Landsbygderna bidrar till en positiv utveckling av Sveriges ekonomi.
 • Landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls.
 • Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.

Så har den nationella landsbygdspolitiken vuxit fram

2015 Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté

Kommittédirektiv (2015:73) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från regeringen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag till en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.

2016 Delbetänkande som analyserar landsbygdernas utveckling

Delbetänkande från den parlamentariska kommittén Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som fokuserar på att kartlägga och analysera hur Sveriges landsbygder utvecklas under de senaste 40 åren och vilka effekter och vilken betydelse den förda politiken har haft för landsbygdernas utveckling.

2017 Slutbetänkande med 75 förslag för långsiktig utveckling av landsbygderna

Slutbetänkande med 75 förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ska bidra till en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Kommittén har också formulerat ett övergripande mål för landsbygdernas utveckling – som senare antogs politiskt.

2018 Regeringen lägger fast en långsiktig inriktning

Genom propositionen En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lägger regeringen fast den långsiktiga inriktningen för landsbygdspolitiken. Inriktningen och målen ska ses som en plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för livskraftiga landsbygder ska utformas. Innehållsmässigt bygger propositionen i hög grad på arbetet som genomförts inom ramen för landsbygdskommittén.

2018 Tillväxtverket får en sammanhållande roll i landsbygdsuppdraget

I juli 2018 ges Tillväxtverket en sammanhållande roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för den nya politiken och i uppdrag att genomföra en rad insatser inom ramen för regeringens proposition. I det brett hållna uppdraget finns insatser riktade mot 15 särskilt utpekade myndigheter, insatser för uppföljning och analys av den nya politiken samt inte minst – ett så kallad näringslivspaket med en indikativ budget på cirka 860 miljoner kronor för 2019-2020. Beslut om att tillföra resurser för genomförandet skulle tas av regeringen i november samma år, men den utdragna regeringsbildningen leder till att detta skjuts på framtiden.

2019 Tillväxtverket får resurser att genomföra uppdraget

I juni 2019 ges Tillväxtverket resurser att genomföra de uppdrag som först aviserades i juli 2018 (se ovan). Dock är nivåerna på det så kallade näringslivspaketet, betydligt lägre än i det ursprungliga uppdraget – för andra halvåret 2019 totalt 57 miljoner kronor med tyngdpunkt på digitalisering och besöksnäring. I övrigt ligger uppdraget från juli 2018 fast i alla viktiga avseenden.

Aktuellt just nu

Metoder som ska göra landsbygder mer synliga

Tillväxtverket ska tillsammans med andra nationella myndigheter utveckla ett så kallat metodstöd för landsbygdsbedömning. Regeringen har givit oss uppdraget för att myndigheter ska bli bättre på att synliggöra, beakta och integrera landsbygdsperspektiv inom sina verksamheter. För att utveckla bra metoder som kan fungera för alla, har vi ordnat ett Landsbygdslabb med 16 myndig­heter. Labbet har tagit fram ett 20-tal idéer som vi ska välja och testa utifrån med användarens behov i centrum, så att landsbygders perspektiv finns med i fortsatt arbete.

Metodstöd för landsbygdsbedömning

Landsbygdslabbet ska ge myndigheter bättre geografiska glasögon

Myndigheter ska bli bättre på att synliggöra, beakta och integrera ett landsbygdsperspektiv i sina verksamheter för att på ett medvetet sätt nå målen med den nationella landsbygdspolitiken. Därför har Tillväxtverket under våren bjudit in till ett Landsbygdslabb. Representanter från ett 15-tal myndigheter har regelbundet träffats för att ta fram och testa idéer. Hur kan myndigheter arbeta praktiskt med att få in ett landsbygdsperspektiv i sin verksamhet? Det ska ett framtida metodstöd hjälpa till att svara på.

De olika labbspåren har handlat om:

 • planering och beslutsprocesser
 • uppföljning och analys
 • kommunikation och media

Ny rapport: Städer och landsbygder - forskning, fakta och analys

Sverige beskrivs ofta i termer av stad och land och beskrivningarna sker ofta i motsatspar som vinnare – förlorare, centrum – periferi, och framtid – dåtid. Men stämmer den bilden? Vilka andra perspektiv finns på relationen mellan städer och landsbygder? Den nya rapporten Städer och landsbygder - forskning, fakta och analys presenterar nya perspektiv och fakta om likheter, synergier och skillnader mellan stad och land.

Bristen på lämplig arbetskraft är större i landsbygdskommuner

Landsbygderna har problem med kompetensförsörjningen inom bland annat vård, skola och tekniska yrken. Matchningen fungerar också sämre i landsbygderna, det vill säga att en mindre andel personer har ett yrke som matchar deras utbildning. Det visar Tillväxtverkets rapport Landsbygders kompetensförsörjning.

Kontakt

Klas Fritzon, landbyggsuppdraget i stort, telefon 08-681 96 21 

Per-Olof Remmare, näringslivsinsatser, telefon 08-681- 94 92

Gunnar Lindberg, indikatorer och uppföljning, telefon 08-681 93 17

Peter Malmsten, analys, telefon 08-681 91 58

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se