Om turismräkenskaperna

Turismräkenskaperna är en metod för att beräkna turismens ekonomiska effekter. Detta görs efter samma ramverk som nationalräkenskaperna. Här samlas konsumtionen i olika branscher som kommer från turism. Redovisningen av statistiken sker på nationell nivå och på årsbasis.

Turismens årsbokslut bygger på data från turismsatelliträkenskaper, vilket också brukar benämnas turismräkenskaper eller TSA, som den engelska benämningen brukar förkortas (Tourism Satellite Accounts). Att det heter satelliträkenskaper beror på att räkenskaperna upprättas i samma system, men på sidan om, som en satellit till nationalräkenskaperna. Både nationalräkenskaperna och turismräkenskaperna är framtagna enligt den internationella standard som finns för båda räkenskaperna. SCB:s enhet för nationalräkenskaper tar fram turismräkenskaperna på uppdrag av Tillväxtverket.

Indata i turismräkenskaperna

Indata i turismräkenskaperna kan delas upp i två delar.

  • Data på total produktion per bransch/produktgrupp
  • Data som mäter turismkonsumtionen i respektive produktgrupp.

Data avseende total produktion som omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning, är motsvarande data som används i nationalräkenskaperna.

Data till turismräkenskaperna på turismkonsumtionen kommer huvudsakligen från tre källor:

  • Undersökningen Svenskars resande mäter svenskars turismkonsumtion per varugrupp i Sverige av personer boende i Sverige.
  • IBIS-undersökningen mäter turismkonsumtionen i Sverige som kommer från personer som bor i annat land. Data kompletteras med uppgifter från betalningsbalansen.
  • Inkvarteringsstatistiken mäter kommersiella boendeutlägg för både personer som bor i Sverige och i andra länder. Tillväxtverket är ansvarig för Inkvarteringsstatistiken, Svenskars resande och IBIS (Inkommande Besök I Sverige).

Revideringar i Turismräkenskaperna

Den normala revideringscykeln

Turismräkenskaperna publiceras en gång per år, oftast i september. Vid varje publicering läggs ett nytt år till den existerande tidsserien. Vid publiceringen i september 2022 skattas till exempel turismräkenskaper för 2021 för första gången. Samtidigt revideras föregående år eftersom SCB:s Nationalräkenskaper då skattas med mer definitiva indata. I september 2022 kommer därför de tidigare publicerade värdena för år 2020 att revideras.

Övriga revideringar

Ibland kan det hända att turismräkenskaperna revideras av andra orsaker. Det kan till exempel bero på att SCB:s Nationalräkenskaper inför nya skattningar eller metoder, det vill säga en så kallad Allmän översyn görs av tidsserierna. Detta görs ungefär vart femte år och då revideras oftast alla år i tidsserierna. Då påverkas ofta även turismräkenskaperna och flera år revideras även där.

En annan orsak till revideringar i Turismräkenskaperna kan vara att skattningsmetoder eller indata till Turismräkenskaperna revideras. Även då revideras ofta hela tidsserien.

Revideringar och förändringar i de senaste publiceringarna

September 2020

När turismräkenskaperna publicerades för första gången för år 2019 i september 2020 så hade SCB:s Nationalräkenskaper publicerat två stora förändringar i tidsserierna under det senaste året. Dessa förändringar publicerades i september 2019 och i maj 2020. Förändringarna gjordes bland annat för att öka samstämmigheten gentemot statistiken över Betalningsbalansen. Exporten reviderades, bland annat avseende researrangörstjänster och utländsk konsumtion i Sverige. Samtliga förändringar gjordes i syfte att förbättra statistiken men ledde till att de nya värdena inte är helt jämförbara med tidigare publicerade. Förändringarna i Nationalräkenskaperna ledde även till förändringar i Turismsatelliträkenskaperna och gav upphov till reviderade tidsserier i dessa.

Under år 2020 beslutade Nationalräkenskaperna också att publicera detaljerade Nationalräkenskaper redan i maj istället för som tidigare i september. Det medförde att vid publiceringar av Turismräkenskaper så bygger endast senaste året nu på preliminära Nationalräkenskaper istället för som tidigare då två år byggde på preliminära Nationalräkenskaper.

Vid denna publicering av Turismräkenskaperna så genomfördes även flera förändringar i skattningsmetoderna och redovisningen av själva Turismräkenskaperna. En tydligare anpassning gjordes till de 10 tabeller som rekommenderas i UNWTO:s manual för Turismräkenskaper.

Förändringarna ovan innebar också att tidsserien för Turismräkenskaperna var tvungen att förkortas till att endast innehålla åren 2017-2019. Värden för tidigare år blev inte jämförbara med de för 2017 och framåt.

Tillväxtverket har även successivt övergått till att publicera i fasta priser snarare än i löpande priser.

September 2021

Tidsserien förlängdes till att innehålla åren 2015-2020. År 2017 reviderades något på grund av revideringar i Betalningsbalansen. Värden för svenskars turismkonsumtion utomlands skattades för första gången (TSA-tabell 3).

September 2022

Uppgifter om företagens kostnader för arbetskraft samt uppgifter om betalade produktionsskatter och erhållna produktionssubventioner redovisas. Exempel på produktionsskatter är till exempel fordonsskatt och fastighetsskatt och exempel på produktionssubventioner är till exempel de stöd för korttidsarbete som beviljades under coronapandemin.

Mer detaljerade uppgifter om företagens handelsmarginaler har skattats. Detta gäller främst handelsbranschen.

Kontakt

Fredrik Junkka

Tel. 08-681 9252

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se