Utveckling av statistik

Tillväxtverket utvecklar en mer jämförbar, tillförlitlig och användbar turismstatistik. Här kan du läsa om vårt löpande arbete och de särskilda insatser som vi genomför under 2022-2023.

För att bibehålla kvalitet och relevans i turismstatistiken så genomför Tillväxtverket ett löpande kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi har fått i uppdrag av regeringen att utveckla metoder för att ta fram, bearbeta, analysera och tillgängliggöra statistik om turism och besöksnäring. Tillväxtverkets uppdrag ingår i regeringens särskilda satsning på turism och besöksnäring under 2021-2022. Metoderna vi tar fram ska vara långsiktiga, effektiva och kvalitetssäkrade. Målet är en mer jämförbar och tillförlitlig statistik samt att statistik och analyser blir mer användbara.

Från och med 2021 har Tillväxtverket därför gjort en kraftsamling för att säkerställa kvalitet i befintliga undersökningar. Vi lägger grunden för en statistikinfrastruktur som är långsiktigt hållbar. Arbetet möjliggör även en mer kvalitetssäkrad statistikproduktion och ett mer effektivt tillgängliggörande av statistik.

Andra insatser som Tillväxtverket genomför inom ramen för regerings­uppdraget kommer att utgöra grunden för vidare statistikutveckling. Till exempel genomför vi projekt för att utveckla regionala turism­räkenskaper och mobilpositionerings­data för produktion av turismstatistik. Tillväxtverket vidareutvecklar också samman­länkningen av turism- och miljöräkenskaper för att få tillgång till bättre data om turismens klimatpåverkan.

Särskilda insatser 2022-2023

 • Inkvarteringsstatistik - Ett av fokusområdena för inkvarteringsstatistiken berör insamlingen som ligger till grund för statistiken. Det är viktigt att arbetsbördan för uppgiftslämnarna är så liten som möjligt och att uppgifterna som samlas in fortsatt är aktuella. Under 2022 har Tillväxtverket haft cirka 25 workshops med boendeanläggningar i syfte att få synpunkter och information om insamlingen. Steg två är att förbättra undersökningen och insamlings­processen till nytta för uppgiftslämnare och användare av statistiken. Parallellt med detta pågår också ett arbete för att se över problematiken med "land okänt". Där ser Tillväxtverket tillsammans med Statistikmyndigheten SCB över hur boknings­plattformar och bokningssystem påverkar anläggningarnas inrapporterade uppgifter.
 • Turismsatellitkontot (TSA) - Under 2019 genomfördes en genomlysning av turismsatellitkontot där källor för indata, beräkningssteg och utdatatabeller sågs över. Resultatet implementerades i TSA-beräkningarna våren 2020. Då genomfördes också en allmän översyn av nationalräkenskaperna, med mer omfattande revideringar av års- och kvartalsdata tillbaka i tiden (tidsserien). Under 2021 utvecklades turismräkenskaperna (TSA) genom att bland annat komplettera tidsserien med fler år bakåt i tiden. TSA började även ta fram data för både turismexport och import samt bättre beskriva handelns bidrag till turismkonsumtionen i Sverige.

  Under 2022 införs uppgifter i TSA om företagens kostnader för arbetskraft, uppgifter om betalade produktionsskatter och erhållna produktions­subventioner. Två exempel på produktionskatter är fordonsskatt och fastighetsskatt. Produktionssubventioner är till exempel de stöd för korttidsarbete som beviljades under coronapandemin. Även företagens så kallade driftöverskott tas numera fram i TSA.
 • Kommunalfördelade turismräkenskaper - Under 2022 och 2023 driver Tillväxtverket ett nordiskt projekt för att skapa kommunalfördelade turismräkenskaper i Sverige och olika nordiska länder. Detta görs med stöd av Nordiska ministerrådet. Tillväxtverket deltar även i ett delprojekt inom samma projekt för att skatta turismens miljöeffekter. Detta delprojekt driver Danmark.
 • Svenskars Resande (befolkningens turismresor i Sverige och utomlands) - Under satsningen 2022-2023 kvalitetsgranskar Tillväxtverket data från undersökningsåren 2017–2021. Vi sätter även upp en intern databas som möjliggör ett effektivare arbete med att tillgängliggöra och analysera statistiken. Detta arbete lägger grunden för det långsiktiga målet att kunna arbeta med undersökningen effektivt och kvalitetssäkrat. Tillväxtverket ser även över undersökningens utformning då den har metodologiska utmaningar och en låg svarsfrekvens. Målet är att undersökningen ska kunna leva upp till de kvalitetskriterier som gäller för Sveriges officiella statistik.
 • Inkommande Besökare I Sverige (IBIS) - Den nya undersökningen startade 2019 (på flygplatser, hamnar, tåg, samt en pilotundersökning på bensinstationer och gästhamnar). Vi fick sedan pausa undersökningen i mars 2020 på grund av coronapandemin eftersom det inte längre var möjligt att genomföra intervjuer. Undersökningen återstartade i juni 2022 och planen är att den pågår i 12 månader. Under året har vi upprättat en struktur för långsiktig hantering och bearbetning av insamlad data för att effektivt kunna tillgängliggöra statistiken när undersökningen kommer igång igen.
 • Miljö- och turismräkenskaper - Tillväxtverket kommer tillsammans med Statistikmyndigheten SCB inom ramen för regeringsuppdraget att genomföra ett fortsättningsprojekt på ett tidigare metodutvecklingsprojekt från 2018. Metoden länkar samman turismräkenskaper och miljöräkenskaper. Syftet med fortsättningsprojektet är att förfina och förbättra metoden med avsikt att få bättre kunskap om turismens klimatpåverkan i Sverige. Inom ramen för uppdraget kommer vi bland annat göra en förfinad och förbättrad fördelning av utsläpp per produktgrupp samt bättre beräkningar av växthusgasutsläpp från import.
 • Big Data - Tillväxtverket ser över användandet av nya källor för insamling av statistik. Vi kommer inom ramen för regeringsuppdraget att utvärdera möjligheterna att använda mobilpositioneringsdata respektive betalkortsdata för statistikproduktion. Det pågår även ett projekt med flertalet nordiska länder där betalkortsdata ger helt nya möjligheter för insamling av statistik på regional nivå.
 • Statistikportal - En viktig leverans inom regeringsuppdraget har varit lanseringen av den nya statistikportalen på webben. Där kan användarna enkelt ta del av, ladda ner och jämföra resultat från inkvarteringsstatistiken. Tanken är att Svenskars Resande, IBIS-undersökningarna och turism­räkenskaperna också kommer att publiceras i statistikportalen. Vi lanserade statistikportalen i februari 2022 och vidareutvecklar portalen under året.
 • Öppna data - Tillväxtverket arbetar för att lägga ut data från turiststatistikprodukterna som öppna data, något som inte varit möjligt tidigare.
 • Rapport: Fakta om svensk turism 2021 - Vi kommer inom ramen för regeringsuppdraget att publicera rapporten med ett utökat och kvalitetssäkrat innehåll från våra tre ordinarie statistikprodukter: turismräkenskaper, inkvarteringsstatistik och Svenskars Resande. Rapporten kommer även innehålla en utökad analys av resultaten jämfört med tidigare publicerade rapporter. Vi planerar att publicera rapporten i september 2022.
 • Publicering: Ekonomiska läget – Hur går det för Sveriges besöksnäring? - Tillväxtverket gör en särskild djupdykning av den ekonomiska utvecklingen för de branscher som ingår i turismräkenskaperna. Det gör vi i form av en webbartikel. Första webbartikeln publicerade vi i juni och nu följer en ny publicering varje kvartal. I publiceringen redovisar vi omsättningens utveckling för branscher med anknytning till turism.

Tillväxtverkets undersökningar

Tillväxtverket har idag formellt ansvar för en statistikprodukt:

 • Inkvarteringsstatistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken (Statistikförordningen).

Utöver inkvarteringsstatistiken så genomför Tillväxtverket på eget initiativ följande undersökningar:

 • Svenskars resande. Undersökningen regleras via Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism.
 • Gränsundersökningen IBIS som mäter inkommande besökare i Sverige.
 • Turismräkenskaper som mäter turismkonsumtion, förädlingsvärde, export, import och sysselsättning.
 • Enkätundersökningen Företagens Villkor och Verklighet som kartlägger förutsättningar och hinder för tillväxt för företag i besöksnäringen.

Löpande kvalitets- och utvecklingsarbete

Tillväxtverket genomför löpande kvalitetsarbete för att utveckla och förbättra statistiken. Det handlar bland annat om att hantera och delta i:

 • Utmaningar vad gäller metodval och datakvalitet.
 • Digitaliseringens effekter på konsumentbeteende och statistikinsamling.
 • Internationellt samarbete med Eurostat, Världsturismorganisationen UNWTO och OECD för metodutveckling, internationella krav och rekommendationer.

Turismstatistiken bygger på internationellt uppsatta metoder och definitioner för ökad jämförbarhet mellan länder. Andra länder uttrycker samma utmaningar för framtiden. I takt med en minskad vilja att svara på undersökningar ökar osäkerheten i statistiken. Behovet av att utveckla nya sätt att mäta och kombinera statistik från olika källor bedöms vara en viktig väg framåt.

Kontakt

Fredrik Junkka

Tel. 08-681 9252

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se