Svenskars resande

Tillväxtverket genomför tillsammans med SCB från och med år 2017 en årlig undersökning om svenska befolkningens turismresor i Sverige och utomlands. Resultaten från undersökningen publiceras i SCB:s statistikdatabas.

Tillväxtverket har det nationella ansvaret för att ta fram statistik om turismresandet. Tillväxtverket genomför därför årligen undersökning om den svenska befolkningens turismresor i Sverige och utomlands.

Undersökningen samlar in uppgifter om både dagresor och övernattningsresor som den svenska befolkningen gör inom Sverige och utomlands. Både affärsresor och privatresor ingår i undersökningen. I undersökningen ingår även frågor om resans syfte, aktiviteter, färdsätt, boendeform, utgifter med mera. Undersökningen samlar månadsvis in uppgifter om resor från 5 000 nya slumpvis utvalda personer i åldern 15–74 år, totalt 60 000 individer per år. Insamlingen sker via webb- och pappersenkät. Undersökningen är frivillig att svara på.

Resultaten

Resultaten från undersökningen återfinns i Sveriges Statistiska Databaser (SSD) Tillväxtverket tillhandahåller också undersökningsresultat både till forskning och andra aktörer för vidarebearbetning av datamaterialet. Du hittar även statistik i vår statistikportal.

Resultaten för 2020–2021 är inte jämförbara med tidigare år. Dels gjordes större enkätförändringar mellan 2019 och 2020, dels startade Coronapandemin i början av 2020. Resultaten och förändringarna beskrivs i Tillväxtverkets rapport Svenskars resande 2020-2021.

Jämförbarhet

Statistiken sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 samt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1681. Då statistiken svarar upp mot EU-kraven skapar det bra förutsättningar för internationell jämförbarhet. Undersökningen har också i möjligaste mån harmoniserats med tidigare undersökningar för att skapa jämförbarhet över tid. Tillväxtverket arbetar kontinuerligt med kvalitén i undersökningen vilket kan leda till justeringar över tid.

Jämförelse med tidigare undersökningar

Svenskars resande är en undersökning som tidigare gjorts av olika privata företag och där Tillväxtverket varit en viktig användare. Sedan 2017 är SCB producent av undersökningen. Innan beslutet om att flytta undersökningen till SCB valde Tillväxtverket att göra en parallell undersökning i jämförande syfte för att belysa befolkningens turismresor över tid. Detta gjordes för att öka förståelsen av hur de olika mätmetoder som historiskt har använts för undersökningen haft för betydelse för resultaten, samt för att underlätta en överflyttning av undersökningen till SCB. En jämförelse av resultaten från de olika undersökningarna har gjorts och sammanställts i nedanstående rapport i syfte att underlätta jämförelser bakåt i tiden.

Kontakt

Fredrik Junkka

Tel. 08-681 9252

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se