Lagar och regler fortsatt utmanande trots förbättringar

Lagar och myndighetsregler är fortfarande ett stort hinder för företagen men problemen har minskat sedan 2020. Mängden uppgifter som ska lämnas in till myndigheter är inte längre ett lika stort problem. Mest betungande att hantera är reglerna kring att ha anställda. Även långa handläggningstider hos myndigheter upplevs fortsatt som ett stort problem.

Det visar resultat från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023, vilket är en enkätundersökning som riktar sig till små och medelstora företag.

Lagar och regler är nödvändiga för att uppfylla särskilda syften, som ofta är önskvärda utifrån såväl samhällets som företagens perspektiv. Men lagar och regler påverkar också företagens tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft. I denna artikel beskrivs hur små och medelstora företag upplever regler och myndighetskontakter.

Ett av fyra företag upplever lagar och regler som ett tillväxthinder

Enligt undersökningen upplever företag lagar och myndighetsregler som det näst största hindret för tillväxt. Det största hindret är tillgången till lämplig arbetskraft, vilket 31 procent av företagarna upplever som ett stort hinder för tillväxt. I den senaste undersökningen har andelen företag som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder minskat något, från 28 procent till 26 procent. Fler företag upplever också att regler inte utgör något hinder alls. 39 procent uppger detta i den senaste mätningen, jämfört med 2020 års undersökning där 36 procent av företagen uppgav att regler inte utgjorde något hinder. Förändringen kan bland annat bero på att servicen har förbättrats hos myndigheter, något vi beskriver mer nedan.

Andra förklaringar till att andelen som upplever lagar och regler som ett tillväxthinder varierar över tid kan till exempel vara att nya eller ändrade regler träder i kraft varje år. En del av de nya eller ändrade reglerna kan hämma eller främja tillväxten i olika grad och kan antingen vara branschövergripande eller branschspecifika. Särskilda händelser i samhället i övrigt kan också påverka. 2020 års undersökning genomfördes precis innan pandemin och sedan dess har mycket förändrats. 2023 års undersökning genomfördes under en tid med hög inflation, höga elpriser och höga räntor.

Stora skillnader mellan branscher

Det är framför allt branschtillhörighet som avgör om företaget ser regler som ett hinder eller inte. Faktorer som till exempel hur länge företaget varit verksamt eller var i landet det är lokaliserat spelar mindre roll. Inte heller företagsledarens ålder, kön eller bakgrund påverkar resultatet nämnvärt. Det kunde Tillväxtverket konstatera efter att ha genomfört en statistisk analys av 2020 års data. Även i 2023 års mätning är skillnaderna mellan olika branscher stora. Jordbruk, skogsbruk och fiske och Energi och vatten har högst andel företag, 45 procent, som upplever att lagar och myndighetsregler är ett stort hinder för tillväxt. Den tredje största andelen, 38 procent, finns inom Hotell och restaurang.

Andel i procent

Andelen små och medelstora företag i olika branscher som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för tillväxt
 201720202023
Byggverksamhet30,526,827,3
Energi och vatten34,240,145,3
Fastighetsservice och uthyrning21,026,423,7
Handel25,230,227,4
Hotell och restaurang27,731,338,2
Information och kommunikation14,911,716,6
Jordbruk, skogsbruk och fiske45,154,745,3
Juridik, ekonomi och vetenskap17,618,515,6
Kultur och nöje 21,219,719,1
Tillverkning26,131,126,7
Transport och magasinering38,636,832,0
Utbildning20,422,120,0
Vård och omsorg34,429,328,5
Samtliga branscher27,927,725,6

Andelen företag inom Jordbruk, skogsbruk och fiske som ser lagar och myndighetsregler som ett stort hinder har minskat sedan 2020 och är nu tillbaka på 2017 års nivå. Trots minskningen är det fortsatt en mycket stor andel inom näringarna som ser regler som tillväxthinder. Tidpunkten för 2023 års undersökning var utmanande i och med kriget i Ukraina, dyra gödsel- och elpriser samt höga räntor. Det är tänkbart att regler fått mindre fokus hos företagen givet att andra utmaningar krävt mer fokus. Under den tid då 2020 års undersökning genomfördes var handläggningstiderna för utbetalning av jordbruksstöd långa, något som Jordbruksverket fick kritik för. Nu är handläggningstiderna för jordbruksstöden kortare och Jordbruksverket har också arbetat med att förbättrat sin service vilket kan ha bidragit till det förbättrade resultatet. Det är något som vi också kan se i Tillväxtverkets undersökning, där andelen jordbruksföretag som ser långa handläggningstider som ett stort problem har minskat sedan 2020. Jordbruksföretagen omfattas av mycket tillsyn och kontroller av myndigheter och sättet som det görs på kan ha förändrats i och med pandemins krav på nya lösningar. Det är också något som kan ha påverkat resultatet.

Andelen företag inom branscherna Energi och vatten samt Hotell och restaurang som ser lagar och myndighetsregler som ett stort hinder har ökat under perioden 2017–2023. En möjlig förklaring är att det har varit stort fokus på energifrågor de senaste åren, vilket har resulterat i ett flertal nya och ändrade regler inom området. Det visar Tillväxtverkets uppföljning av kostnader till följd av regler. Även om de nya och ändrade reglerna i första hand berör stora företag kan det finnas en indirekt påverkan på små och medelstora företag inom energibranschen. En annan förklaring är att det finns en generell oro inom branschen till följd av att vattenkraftverkens miljötillstånd behöver omprövas, vilket innebär betydande påverkan på berörda företagens kostnader och verksamhet i stort.

Vad gäller Hotell och restaurang är en tänkbar förklaring att det senaste årens ekonomiska läge har medfört stora utmaningar för branschen. Detta i kombination med exempelvis slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar kan möjligen haft en särskilt negativ påverkan på personalintensiva branscher som Hotell och restaurang. Värt att notera är att denna bransch, i linje med andra branscher, upplever att servicen hos myndigheter blivit bättre.

Regler kring anställda och skatt mest betungande

Företag omfattas av ett stort antal regler som alla tar tid i anspråk. En del regelverk upplevs som särskilt betungande att hantera. Med hantering menas inläsning, administration och myndighetskontakter kopplat till regelområdet. Det kan bland annat handla om att det tar mycket tid för företagen att sätta sig in i regelverket och förstå vad det innebär för den egna verksamheten. Ibland krävs det att företagen skickar in ett stort antal uppgifter till olika myndigheter, till exempel i samband med en anmälan eller ansökan om tillstånd. Företaget kan också behöva dokumentera saker löpande i sin verksamhet.

Andel i procent

Andel små och medelstora företag som upplever hanteringen av olika regelområden som mycket betungande
 Regler kring att ha anställdaSkatte och momsreglerRegler kring offentlig upphandlingRegler om dataskydd och informationssäkerhetMiljöreglerRegler kring fakturering, bokföring, redovisningPlan- och byggreglerBranschspecifika reglerRegler kring handel med andra länder
202020,418,815,217,212,412,510,09,04,6
202316,114,213,712,211,710,99,88,84,6

Det är framför allt hanteringen av regler kring att ha anställda och skatte- och momsregler som upplevs som mycket betungande. 16 procent respektive 14 procent av företagen upplever regelområdena som mycket betungande. En förklaring kan vara att dessa regelområden berör många företag, oaktat vilken bransch företaget är verksamt inom, medan andra regelområden endast påverkar specifika branscher.

Andelen företag som upplever olika regelområden som mycket betungande har minskat jämfört med föregående undersökning. Detta gäller särskilt regler avseende dataskydd och informationssäkerhet. En möjlig förklaring är att kunskapen i företagen ökat gällande exempelvis dataskyddsförordningen (GDPR). Även avseende skatte- och momsregler och regler kring att ha anställda är det en lägre andel företag som upplever dessa områden som mycket betungande 2023. En potentiell förklaring till detta är att flera myndigheter har jobbat med att utveckla sin service, till exempel genom digitala tjänster och tydlig information.

I Företagarnas mätning Myndighetsranking 2023 visar Skatteverket och Bolagsverket de högsta betygen för bemötande och service som uppmäts i myndighetsrankingen sedan 2004. Skatteverkets generaldirektör uppger i intervju med Företagarna att de har ett långsiktigt arbete med bemötande och teknikutveckling med ledorden att det ska vara lätt att göra rätt för företagen. Även Försäkringskassan visar bättre resultat och är den myndighet som har förbättrat sig mest i myndighetsrankingen för service och bemötande jämfört med föregående mätning.

Myndigheternas arbete ligger i linje med Tillväxtverkets uppdrag att följa upp mål om handläggningstider samt bemötande och service som visar att många av de nationella myndigheterna arbetar aktivt med att förenkla för företagen genom att arbeta för kortare handläggningstider och med att förbättra service och bemötande.

Långa handläggningstider vanligaste problemet

Det finns flera typer av problem kopplat till regler. Långa handläggningstider, mängden uppgifter som ska lämnas till olika myndigheter, avgifter och kostnader som regler ger upphov till samt olika tolkningar av regler är de områden som flest företag upplever som problematiska.

Andel i procent

Andelen små och medelstora företag som upplever olika områden som ett stort problem för att driva företag
 Långa handläggningstiderMängden uppgifter att lämna till myndigheterAvgift/kostnad att följa reglerOlika tolkning av regler inom och mellan myndigheterSvårt att hitta/förstå info om reglerSträngare regler jämfört med andra EU-länderTid att följa reglerSaknas enkla digitala tjänster att utföra ärendenBemötande hos myndigheter
202021,226,020,921,318,015,618,110,410,2
202320,920,218,418,217,316,515,59,59,0

Inom vissa områden upplever företagen en positiv utveckling år 2023 jämfört med 2020. Största förbättringen har skett gällande mängden uppgifter att lämna till myndigheter, men trots det är uppgiftslämnande fortsatt ett av de största problemen för företagen. Andelen företag som upplever att det är ett stort problem har minskat från 26 procent 2020 till 20 procent 2023. Den genomgående förbättringen vi ser kring myndigheters service har också fångats upp i Sveriges Kommuner och Regioners mätning Företagsklimat 2022 där deras Nöjd-Kund-Index-mätning visar att företagen blir allt nöjdare med kommunernas myndighetsutövning. Positiva resultat syns också i Svenskt näringslivs mätning av lokalt företagsklimat som visar att kommunernas service och bemötande blir bättre över tid. Även Företagarnas myndighetsranking visar en positiv utveckling av företagens upplevelse av service och bemötande från de nationella myndigheterna.

I Företagens villkor och verklighet 2020 var mängden uppgifter att lämna till myndigheter det område som företagen i högst utsträckning såg som ett stort problem. I 2023 års undersökning är långa handläggningstider hos myndigheter det vanligaste problemet företagen lyfter. 21 procent av företagen upplever långa handläggningstider som ett stort problem. Inom Energi och vatten är det hela 36 procent av företagen som upplever långa handläggningstider som ett stort problem och nästan lika stor andel företag inom näringarna Jordbruk, skogsbruk och fiske, 35 procent.

Långa handläggningstider kan till exempel försena start av nya företag eller leda till att introduktionen av nya varor eller tjänster på marknaden försenas. Under tiden kan företagen behöva bekosta löner och lokalhyra samtidigt som intäkter uteblir I en del fall har långa handläggningstider också lett till att företag beslutar att förlägga sin verksamhet utanför Sverige.

Det område som företagen upplever som näst mest problematiskt är mängden uppgifter som ska lämnas till myndigheter. 20 procent av företagen upplever detta som ett stort problem. Motsvarande siffra inom Jordbruk, skogsbruk och fiske är 39 procent. En förklaring till detta kan vara att företag inom dessa näringar träffas av många olika regler, särskilt företag med flera verksamhetsområden som en kombination mellan djurhållning och växtodling. Många av jordbruksföretagen behöver också anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hos kommunen eller länsstyrelsen. Det är ett förfarande som upplevs som svårt och krångligt av företagen, bland annat eftersom det innebär att många uppgifter ska lämnas in. Mer om det kan man läsa i Tillväxtverkets rapport Delrapport 2024: Förenkla för företag i tillstånds-och anmälningsprocessen för miljöfarlig verksamhet.

18 procent av företagen upplever att olika tolkningar av regler inom och mellan myndigheter är ett stort problem. Jordbruk, skogsbruk och fiske samt Energi och vatten är de branscher som i högst utsträckning upplever olika tolkningar av regler inom och mellan myndigheter som ett stort problem. Detta pekar på vikten av att exempelvis kontroller behöver samordnas bättre och kalibreras så att kontrollerna utförs på samma sätt, oavsett i vilken kommun eller län verksamheten är belägen. Det är också viktigt att se över regelverk för att säkerställa att de inte motsäger varandra och att handläggare från olika myndigheter ger motstridiga besked.

Arbete pågår för att förenkla för företag

Det pågår insatser lokalt, nationellt och på EU-nivå för att främja företagens konkurrenskraft och minska negativa effekter av regler. Arbetet med att förenkla för företag handlar dels om att skapa mer träffsäkra regler som uppnår sina syften och minimerar negativa effekter, dels om att stärka företagens möjligheter att följa befintliga regelverk. Tillväxtverket främjar detta arbete genom att:

 • ge samlad myndighetsinformation om bland annat regler via verksamt.se som har omkring sju miljoner besök årligen.
 • utveckla digitala verktyg på verksamt.se, som till exempel tillståndsguider för branscher med många tillstånd.
 • bemanna Förenklingsrådet och därigenom verka för att minska företagens regelbörda och administrera kostnader och andra fullgörandekostnader som företagen har till följd av regler.
 • bidra till minskat uppgiftslämnande och lika tillämpning av regler på kommunal nivå genom samverkan mellan nationella myndigheter och kommuner. Ett exempel är projektet FörRätt som syftar till att skapa enklare riskklassning av livsmedel.
 • tillsammans med andra myndigheter driva innovationsenheten One stop myndighetsshop som syftar till att hantera innovationer inom livsmedelsområdet där det inte finns några befintliga regler.
 • ta fram tjänster för att effektivisera och förenkla för företag inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och på det sättet ge förutsättningar för en effektiv och snabb ärendehandläggning.
 • följa upp företagens kostnader till följd av nya eller ändrade regler, till exempel nya eller ändrade krav på uppgiftslämnande.
 • sprida kunskap om företagens upplevelser av regler och myndighetskontakter samt följa upp myndigheters arbete för att förenkla för företag, exempelvis genom regeringsuppdraget att följa upp mål för förenklingsarbetet på 30 statliga myndigheter.
 • stödja Förenklingsrådets arbete med att ta fram konkreta förslag på hur befintliga svenska regelverk kan förenklas för företag och hur det kan bli enklare att följa reglerna.
 • tillsammans med andra myndigheter driva innovationsenheten One stop myndighetsshop som syftar till att hjälpa företag med innovationer inom livsmedelsområdet där det inte finns några befintliga regler eller osäkerhet om hur reglerna ska tillämpas på deras verksamhet.

Fakta om Företagens villkor och verklighet 2023

 • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent.
 • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
 • Undersökning har genomförts sedan 2002 men näringarna Jordbruk, skogsbruk och fiske inkluderades först 2017. Därför presenteras tidsserier endast för perioden då samtliga branscher är inkluderade.
 • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
 • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
 • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.
 • Tidigare undersökningar har genomförts vart tredje år med start 2002.

Kontakt

Amanda Skog

Tel. 08-681 9657
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se