Villkor och verklighet 2020

Fördjupande texter om resultaten från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2020 samt Coronaundersökningen.

 • Ökad digitalisering och mer distans­arbete under pandemin

  Många företag ställde om under pandemin. Satsningar på digitalisering, nya kundgrupper och försäljningskanaler har varit vanliga åtgärder för att hantera krisen. Samtidigt rapporterar vartannat företag en minskad omsättning och lönsamhet senaste året.

 • Exportföretagen stod emot pandemin

  Trots stora nedgångar för exporten under coronapandemin har de små och medelstora företagen uppvisat en stor motståndskraft. De exporterande företagen påverkades förvisso mer än andra företag i Sverige, men andelen exporterande företag förblev i stort sett oförändrad jämfört med innan krisen.

 • Fler använder digitalisering för affärsutveckling

  Andelen företag som i stor utsträckning använder digitalisering för affärsutveckling har ökat de senaste åren och är nu 17 procent. Företag använder främst digitalisering inom administration – 6 av 10 företag använder i stor utsträckning IT/digitalisering till detta. Ju större företagen är desto mer digitaliserade är de generellt. De branscher som redan hade en relativt hög digitaliseringsgrad har satsat än mer på digitalisering under coronapandemin.

 • Olika regionala förutsättningar att driva företag

  Förutsättningarna för att driva företag skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Tillväxtverkets undersökning visar bland annat att viljan att växa är stor hos företag i mycket glesa landsbygder men att det även finns en rad hinder som försvårar denna tillväxt. Flera av dessa hinder upplevs dessutom som allra störst i mycket glesa landsbygder.

 • Regler som tillväxthinder kan kopplas till bransch

  Krångliga lagar och regler är ett tillväxthinder för många mindre företag. Men hur problematiskt ett företag upplever lagar och regler verkar främst bero på vilken bransch företaget är verksamt inom. Därför föreslår Tillväxtverket ett större branschfokus vid satsningar på små och medelstora företag.

 • Regler tynger företag

  Ett av fyra små och medelstora företag upplever lagar och regler som ett stort tillväxthinder. Mest betungande att hantera är reglerna kring att ha anställda. Mängden uppgifter som företagen ska lämna till myndigheter upplevs också som problematisk.

 • Ökat miljöarbete under coronakrisen

  Drygt vart femte av de små och medelstora företagen har ökat sitt miljöarbete under coronakrisen. Ännu fler uppger att det är troligt att de kommer att öka detta arbete framöver. Mikroföretagen riskerar dock att komma på efterkälken. Totalt sett är det cirka 4 av 10 företag som har ett aktivt miljöarbete utöver vad lagstiftningen kräver.