Stark tillväxttro i norra Norrland

Företagen i de två nordligaste länen har generellt en mer positiv framtidssyn än företag i övriga Sverige. En möjlig förklaring för denna optimism kan vara den industrialiseringsvåg som pågår. Denna expansion kan således ha gett upphov till oavsiktliga positiva bieffekter för det övriga regionala näringslivet.

Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Denna artikel bygger på enkätsvar från små och medelstora företag. Artikeln har företagande i norra Norrland (Västerbottens och Norrbottens län) som huvudsaklig fokus. För att analysera resultaten jämförs svar mellan tre olika geografiska områden: norra Norrland, hela Norrland, samt resten av Sverige (samtliga län utom Västerbottens och Norrbottens län).

Företag i Norra Norrland tror på en positiv utveckling

Resultaten visar att 45 procent av företagen i Västerbottens- och Norrbottens län tror på en positiv utveckling gällande verksamhetens omsättning och lönsamhet. Denna positiva framtidssyn avviker från företag från övriga Sverige, där tillväxttron är något lägre. Även gällande förändringar i antalet anställda antyder svaren att expansionsviljan är något större i norra Norrland än på andra platser. Emellertid förväntar sig en majoritet av företagen att personalstyrkan ska vara oförändrad på kort sikt. Denna föreställning är oberoende av geografisk hemvist.

Andel

Hur tror du företaget kommer att utvecklas på tre års sikt vad gäller omsättning, lönsamhet och antal anställda?
 Ökad omsättningÖkat antal anställdaÖkad lönsamhet
Norra Norrland45,5 %25,3 %44,5 %
Hela Norrland40,6 %19,0 %40,2 %
Resten av Sverige41,1 %20,0 %35,6 %

Den relativa optimism som redovisas för företagem i norra Norrland har inte funnits sedan 2011. De tre efterföljande undersökningarna (2014, 2017 och 2020) var framtidstron med avseende på omsättning och lönsamhet i stället lägre i norra Norrland än i övriga Sverige. Sedan 2011 har en majoritet av svenska företagare förväntat sig att antalet anställda inte ska förändras på kort sikt. Denna trend har varit densamma i hela Sverige. Dock har företagare i norra Norrland generellt haft en något positivare syn gällande utsikten för att öka antalet anställda.

Men hur vill företagen växa?

De geografiska skillnaderna i hur företagen önskar växa blir ännu tydligare i diagrammet nedan. Företag i norra Norrland visar, i en större utsträckning än på andra platser, en önskan om att växa både i omsättning och antal anställda. Samtidigt antyder enkätsvaren att företagen i norra Norrland har en något lägre vilja att växa genom effektiviseringar med befintlig personal. Denna trend, med avseende på enkätsvarens geografiska dimension, har varit någorlunda jämn sedan 2011.

Andel

Andel företag som vill växa om möjlighet finns
 Ja, omsättning och anställdaJa, men utan att öka antalet anställdaNej
Norra Norrland42,8 %32,7 %24,5 %
Hela Norrland34,7 %38,0 %27,3 %
Resten av Sverige37,3 %35,3 %27,4 %

Det finns även vissa geografiska skillnader i företagens tillväxtvilja. Av tio möjliga utvecklingsalternativ i enkäten visade fem på marginella variationer i svarsandelar mellan områdena.Dessa utvecklingsalternativ är; Etablering av nya försäljningskanaler; Satsa på intern kompetensutveckling; Ökat arbete med miljö- och klimatfrågor; Implementera nya digitala lösningar; samt, Automatisering av arbetsmoment.

De fem övriga åtgärderna visar på något större avvikelser; dessa visas i figuren nedan. Noterbart är att norrländska små och medelstora företag inte vill expandera internationellt i samma utsträckning som företag i resten av Sverige. Samtidigt identifierar företag i norra Norrland human- och fysiskt kapital som viktiga faktorer för att växa. Dessa anges i något lägre utsträckning som viktiga i övriga områden.

Andel

Åtgärder som företagen identifierat som mycket viktiga för att kunna växa
 Investera i utrustning, lokaler och markAnställa personalUtveckla nya varor och tjänsterExpandera internationellt
Norra Norrland43,8 %40,5 %55,0 %8,4 %
Hela Norrland42,2 %35,2 %47,3 %8,1 %
Resten av Sverige33,1 %34,8 %48,3 %13,9 %

Även branschtillhörighet och företagsstorlek spelar roll

En granskning av den regionala branschstrukturen för de företag som deltagit i undersökningen visar på relativt små variationer. Det vill säga, företagens branschtillhörighet är någorlunda jämn mellan de geografiska områdena, med vissa undantag. Branschen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik avviker mest, och är mer vanligt förekommande i resten av Sverige. Samtidigt är branschen Utvinning av mineral samt Tillverkning något vanligare förekommande i norra Norrland.

En genomgång av branschtillhörighet för företag med positiv framtidstro visar att den generella trenden håller i sig. Det vill säga, företag i norra Norrland har relativt sett en positivare framtidsutsikt även på branschnivå; även om det i vissa fall endast är marginella skillnader. Med avseende på ökad omsättning är svarsandelen högre för nio av 13 branscher vid en jämförelse mellan norra Norrland och resten av Sverige. I frågan om att öka antalet anställda är svarsandelen högre för åtta av 13 branscher. Samma resultat återfinns även beträffande utvecklingen av företagens lönsamhet, åtta av 13 branscher. Resultaten tyder således på att framtidsutsikterna inte är begränsade till ett fåtal verksamhetsområden.

Ett allmänt mönster i enkätsvaren är att företag med mer än en anställd har en ljusare framtidstro än soloföretagare. Detta gäller oavsett geografisk tillhörighet. Dock har soloföretag i norra Norrland en marginellt positivare syn med avseende på ökad omsättning och lönsamhet, jämfört med soloföretagare i andra områden. För småföretag (1–9 samt 10–49 anställda) är trenden densamma. Det vill säga, en positivare framtidstro med avseende på omsättning, lönsamhet och personalstyrka än vad som är fallet i övriga Sverige. För medelstora företag (50–249 anställda) är trenden emellertid omvänd då den relativa svarsandelen är större för företag i resten av Sverige. Det vill säga, medelstora företag i södra Norrland, Svealand och Götaland har en relativt sett starkare framtidstro. Dock visar svaren att medelstora företag i norra Norrland har en något positivare uppfattning om den kortsiktiga utvecklingen än vad fallet är för hela Norrland.

Andel i procent

Andel företag som tror på positiv utveckling av omsättning och lönsamhet på tre års sikt, fördelad efter företagsstorlek och geografisk hemvist
 0 anställda1-9 anställda10-49 anställda50-249 anställda
Ökad omsättning Norra Norrland35,949,366,364,0
Ökad lönsamhet Norra Norrland33,351,956,744,2
Ökad omsättning Hela Norrland30,445,457,462,2
Ökad lönsamhet Hela Norrland28,948,143,943,0
Ökad omsättning Resten av Sverige32,243,963,171,7
Ökad lönsamhet Resten av Sverige27,939,147,850,8

Företagens storlek påverkar även deras tillväxtvilja. Exempelvis visar resultaten på att många soloföretag generellt är ovilliga att växa i storlek, samt att de vill att tillväxt ska ske utan nyanställningar. Detta är ett resultat som gäller för hela Sverige. Samtidigt visar mikroföretag (1–9 anställda) i norra Norrland på en större önskan att växa än vad som är fallet i de andra områdena. För företag med mer än 10 anställda vill dock en majoritet växa, och gäller oberoende av geografisk hemvist. I figuren nedan redovisas relativ expansionsvilja med avseende på geografi och företagens storlek.

Andel

Företagens vilja att växa i omsättning och anställda med avseende på företagsstorlek
 0 anställda1-9 anställda10-49 anställda50-249 anställda
Norra Norrland25,0 %53,2 %65,9 %75,7 %
Hela Norrland21,6 %39,8 %62,0 %76,4 %
Resten av Sverige23,4 %42,7 %66,1 %76,0 %

Skillnader i marknader och konkurrens

En genomgång av företagens huvudsakliga marknad visar att handel framför allt sker lokalt. Det vill säga, en majoritet av svenska företag säljer varor och tjänster på den lokala marknaden. Denna utveckling har inte förändrats nämnvärt över tid. För företag i norra Norrland har emellertid betydelsen av den nationella marknaden ökat vid den senaste undersökningen, där drygt 20 procent av företagen identifierar den som sin huvudsakliga marknad. Detta kan jämföras med de fyra föregående undersökningarna, då drygt 13 procent av företagen i norra Norrland i snitt haft den nationella marknaden som sin primära marknadsplats.

Den ökade betydelsen av nationella marknader för norra Norrland kan eventuellt förklaras av att svarsalternativen ”Regional marknad” och ”Lokal marknad” sammanslagits till ”Lokal/regional marknad” vid den senaste undersökningen. Den relativa storleken av svarsförekomsten ”Nationell marknad” har dock ökat för norra Norrland. För svarsalternativ ”Lokal marknad” är den relativa svarsförekomsten samtidigt oförändrad jämfört med tidigare undersökningar.

Företagens upplevda konkurrenssituation är dessutom relativt oförändrad över tid. En viss skillnad mellan de norrländska länen och resten av Sverige återfinns dock i den senaste undersökningen. Det är framför allt skillnader i grad av utländsk konkurrens som skiljer sig åt mellan de olika områdena. En majoritet av företagen i norr anger att de endast har inhemsk konkurrens, samtidigt som en större del av företagen i resten av Sverige utsätts för utländsk konkurrens. Företag i resten av Sverige rapporterar även att de, i högre utsträckning än övriga områden är utsatta för utomeuropeisk konkurrens. Dock finns det en viss skillnad mellan norra Norrland och hela Norrland, där den förstnämnda visar på en något högre grad av utomeuropeisk konkurrens.

Andel

Företagens utländska konkurrens
 Inte haft någonFrån företag i EuropaFrån företag utanför Europa
Norra Norrland51,7 %88,5 %26,3 %
Hela Norrland51,7 %92,5 %20,6 %
Resten av Sverige46,1 %85,8 %34,3 %

Slutsatser: En historisk utveckling

Många svenska företag vill växa, och detta gäller inte minst för företag i norra Norrland där tillväxttron just nu är stark. Det är emellertid svårt att avgöra om utvecklingen endast är en positiv bieffekt av den gröna nyindustrialiseringen. Detta då det kan finnas flera orsaker till att svaren avviker mellan de olika geografiska områdena. Bland annat kan efterdyningarna av Coronapandemin, samt vinterns varierande elpriser påverkat företagens uppfattning om sina tillväxtmöjligheter.

Resultaten visar dock att det på många områden går att notera en skillnad i svarsandelar mellan områdena norra Norrland, hela Norrland och resten av Sverige. Vad som är säkert är att den positiva framtidstro som företagen i norra Norrland nu visar inte observerats sedan 2011, och det är viktigt att ta till vara på denna positivitet.

Fakta om Företagens villkor och verklighet 2023

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.
  • Tidigare undersökningar har genomförts vart tredje år med start 2002.

Kontakt

Elias Olofsson

Tel. 08-681 9513
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se