Villkor och verklighet 2023

Resultaten från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023

 • Bristen på kompetens fortfarande största tillväxthindret

  Trots nedgången i svensk ekonomi är tillgången på lämplig arbetskraft det största tillväxthindret för små och medelstora företag. Hela 31 procent av företagen ser detta som ett stort tillväxthinder. Kompetensbristen är störst i vissa branscher som Tillverkning och Transport och magasinering. Företag i Norrlandslänen upplever också större problem än i övriga Sverige.

 • Företagens tillväxtvilja ökar trots svårt ekonomiskt läge

  Trots ökad osäkerhet, hög inflation och ekonomisk inbromsning är det fler små och medelstora företag som vill växa. Tre av fyra företag vill växa genom att öka omsättning och anställda. Samtidigt som tillväxtviljan ökar tror företagen på lägre lönsamhet och vinst.

 • Kompetensbrist största hindret för tillväxt i norra Norrland

  I norra Norrland uppger 42 procent av de små och medelstora företagen att bristande tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder. Det är en betydligt större andel än i resten av Sverige. Företagen i norra Norrland upplever även i högre grad bristande tillgång till transportsystem samt lån och krediter som ett stort tillväxthinder.

 • Livsmedelssektorn har hög tillväxtvilja - men även stora tillväxthinder

  Tillväxtviljan är hög bland små och medelstora företag inom Livsmedelssektorn. Samtidigt upplever företagen inom Livsmedelssektorn större tillväxthinder än övriga företag. Största hindret för tillväxt är lagar och myndighetsregler, följt av bristande kompetensförsörjning samt bristande kapacitet i nuvarande lokaler.

 • Nio av tio företag har digitaliserat sin administration

  Företagen använder IT/digitalisering främst till administration, inköp och marknadsföring. 9 av 10 företag använder digitalisering till administration. Endast 16 procent av företagen använder IT/digitalisering i stor utsträckning till affärsutveckling, vilket tenderar vara ett återkommande mönster.

 • Stark tillväxttro i norra Norrland

  Företagen i de två nordligaste länen har generellt en mer positiv framtidssyn än företag i övriga Sverige. En möjlig förklaring för denna optimism kan vara den industrialiseringsvåg som pågår. Denna expansion kan således ha gett upphov till oavsiktliga positiva bieffekter för det övriga regionala näringslivet.