Regionalfonden

Genom Regionalfonden kan aktörer genomföra projekt som berör miljö, klimat, företagande, kompetens, spjutspetsforskning eller bredbandsinfrastruktur. Allt med målet att främja hållbar utveckling och sysselsättning.

 • Övre Norrland

  Här finns etablerade lärosäten, naturresurser och god tillgång till energi. Samtidigt saknas viss yrkesmässig kompetens och riskvilligt kapital och det finns brister i digital infrastruktur och i innovationsverksamhet.

 • Mellersta Norrland

  Programmets insatser ska främja förnybar energi, övergången till cirkulär ekonomi, utveckla ett hållbart resande och förbättra digital förbindelser.

 • Norra Mellansverige

  I Norra Mellansverige finns goda förutsättningar för att skapa hållbar regional utveckling. Regionen är rik på naturresurser, en stark industri och besöksnäring. Samtidigt saknas kompetens och riskvilligt kapital.

 • Östra Mellansverige

  I Östra Mellansverige finns stora innovationsföretag, universitet och ett relativt utvecklat stödsystem som hjälper företag. Samtidigt finns här utmaningar inom vård, industri, energieffektiva lösningar och transport.

 • Stockholm

  Stockholm har en stark näringslivsstruktur och många internationellt ledande aktörer inom forskning och innovation. Samtidigt finns utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, bostadsbyggande, transport och utbildning.

 • Västsverige

  Vi riktar våra satsningar på innovationskraft, strukturomvandling och entreprenörskap. Vi fokuserar också på att utveckla färdigheter för smart specialisering och en cirkulär och hållbar ekonomi.

 • Småland och Öarna

  Ett smartare grönare och konkurrenskraftigare Småland och öarna. Det är visionen för programperioden 2021-2027.

 • Skåne-Blekinge

  Programmet ska bidra till att stärka den regionala kapaciteten genom att öka produktivitet och innovation och genom att fokusera ännu mer på hållbarhet.

 • Nationella regionalfonds­programmet

  Programmet utgår från Agenda 2030 för att adressera samhällets utmaningar och stödja de globala målen. Dess syfte är att främja hållbar utveckling och näringslivets konkurrenskraft i hela landet.