Version 3.4

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 3.4

Avsnittet Planera

  • Nytt stycke på sidan Indikatorer, för att mäta och följa upp

Mer om enskilda aktivitetsindikatorer

För mer information om de enskilda aktivitetsindikatorerna med definitioner och mätmetoder hittar ni i dokumentet Riktlinjer för indikatorer på sidan Blanketter och mallar.

Avsnittet Genomföra

  • Uppdaterad text på sidan Stödberättigande kostnader/Personal

Första stycket:
Kostnader för löner är stödberättigande om de har uppstått genom arbete i projektet, (och skulle alltså inte ha funnits annars)

Stycken under punktlistan:
Observera att ni bara ska redovisa lönekostnader under kostnadsstället Personal. Lönebikostnader som till exempel sociala avgifter, arbetsmarknadsförsäkringar och pension beräknas utifrån ett schablonpåslag och redovisas därför under schablonkostnader.

När ni ansöker om utbetalning ska ni sammanställa alla lönekostnader i en mall, som ni skickar med själva ansökan. I mallen finns även anvisningar om hur ni fyller i den. 

Ni hittar mallen för sammanställning av personalkostnader på sidan Blanketter och mallar i Kunskapsbanken. 

Första stycket under rubriken Personal med månadslön som arbetar heltid eller fast del i projektet:

Om projektet har personal med projektanställning eller anställda som avsätter hela- eller en fast del av sin arbetstid varje månad ska ni beräkna lönekostnaden på följande sätt:

Samtliga avsnitt

En text har lagts till på sidor som inleder ett underavsnitt.

Version 3.4 i pdf-format

Ladda ner version 3.4 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.