Version 3.2

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 3.2.

Avsnittet Ansöka

Att skriva en ansökan

Sidan 9. Budget

Felmeddelande angående Min ansökan har tagits bort. Felet är åtgärdat.

Avsnittet Genomföra

Ansöka om utbetalning

Uppdateringar har gjorts på sidan Ansöka om utbetalning

 • Länktext under rubriken, En ansökan om utbetalning
  ska alltid innehålla, har uppdaterats. Se ändringarna i fet stil. 
  förenklad lägesrapport, fördjupad lägesrapport eller slutrapport
  ekonomisk redovisning
  (Samma ändring har gjorts på sidan Information om att ansöka om utbetalning)
 • Text under rubriken, Ansökan ska vara undertecknad av en behörig person, har omformulerats: Om ni inte använder er av e-legitimation ska ni skicka in ett missiv med namnunderskrift till Tillväxtverket. Missivet ska skickas i original per post.
 • Text under rubriken, så lång ska perioden för ansökan vara, har omformulerats: Om inte något annat anges i beslutet om stöd så ska en ansökan om utbetalning omfatta en period om minst en och högst sex månader. Perioden ska vara inom samma kalenderår. 

Ansökan om förskott

Sidan har uppdaterats med länk till blankett för ansökan om förskott

(Samma uppdatering har också gjorts på sidan Likviditet)

Lägesrapport

Uppdateringar har gjorts på sidan Lägesrapport

 • Sidans ingress har uppdaterats: Det är ett krav att ni som stödmottagare ska fylla i och skicka in lägesrapporter kontinuerligt under hela projektperioden. Detta ska ni göra i samband med ansökan om utbetalning.
 • Ett nytt stycke har tillkommit: Så lämnar ni in rapporterna. Tillsvidare ska läges- och slutrapporten lämnas på en  mall som finns utanför systemet Min ansökan.
  Mallarna för rapporterna finns här
  Aktuell rapport fylls i och skrivs under av behörig företrädare för stödmottagaren. Rapporten ska sedan skannas och bifogas som elektroniskt dokument i Min ansökan eller skickas in separat per post.
  Längre fram kommer det att vara möjligt att lämna läges- och slutrapporter elektroniskt direkt i Min ansökan.

Ekonomisk redovisning

Ett nytt avsnitt om ekonomisk redovisningar har publicerats med följande delavsnitt, Specifikation av kostnader och intäkter, Specifikation av medfinansiering och Lathund för sammanställning.

Gå till avsnittet Ekonomisk redovisning

Rapportering av utvärderingsinsatser

Texten har uppdaterats på sidan Rapportering av utvärderingsinsatser.

Ordet fördjupad lägesrapport har lagts till på ett flertal ställen i texten.

Information om att ansöka om utbetalning

Texten har uppdaterats på sidan Information om att ansöka om utbetalning

Under rubriken, Så lång ska perioden för ansökan vara, har texten ändrats och lyder nu: Om inte något annat anges i beslutet om stöd så ska en ansökan om utbetalning omfatta en period om minst en och högst sex månader. Perioden ska vara inom samma kalenderår.

Version 3.2 i pdf-format

Ladda ner version 3.2 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.