Version 3.1

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 3.1.

Versionen publicerades på eu.tillvaxtverket.se 2015-07-09

Avsnittet Planera

Förstudier

Uppdateringar har gjorts i det inledande stycket samt den första punkten i punktlistan på sidan Förstudier (nu kallad Särskilda krav för vissa typer av projekt).

Det inledande stycket lyder:

En förstudie är ett mindre, förberedande projekt där ni kan undersöka om och hur ni skulle kunna genomföra ett projekt i det regionala strukturfondsprogrammet.

Resultatet av förstudien kan bli att ni väljer att gå vidare och ansöka om ett genomförandeprojekt. Förstudien kan också resultera i att projektet inte kan eller bör genomföras inom strukturfondsprogrammet.

Den första punkten i punktlistan lyder:

En förstudie får inte pågå i mer än 9 månader inklusive avslutsarbete.

Kapacitet att genomföra projektet

Uppdateringar har gjorts på sidan Kapacitet att genomföra projektet

Ett nytt stycke som gäller bredbandsinvesteringar har tillkommit under rubriken 5. För investeringsprojekt (endast) gäller att

Det nya stycket lyder:

För bredbandsprojekt gäller att

  • Förprojektering ska vara genomförd.
  • Risk och sårbarhetsanalys ska vara klar och ligga till grund för den karta som beskriver på detaljnivå var bredbandet är tänkt att dras, denna karta ska bifogas ansökan. Risk och sårbarhetsanalysen ska även användas som underlag för kostnadsberäkning av varje delsträcka, vilket ska specificeras och bifogas ansökan.
  • Ledningsrätter och andra tillstånd ska vara klara
  • Komplettering med specifikation över materialval och förläggningsteknik ska ske inom två månader efter att ansökan lämnats in.

Principer för projekturval

Sidan Principer för projekturval

En ny rubrik, Principer som gäller ert projekt, har lagts till över text som länkar vidare till programmens sidor.

Avsnittet Genomföra

Informationsansvar

Sidan "Om logotypen" har kompletterats med bilder på EU-logotypens två färger.

Sidan "Affisch i A3-format" har uppdaterats med information om hur affischen distribueras och om möjlighet att beställa affischer hos tryckeriet. Se rubriken Så får ni affischen.

En bild av affischen har också publicerats på sidan.

En ny sida, "Skyltar och plaketter", om information om skyltat och plaketter publicerades den 30 juni 2015.

Numera finns informationen under sidan "Informera om att projektet fått EU-stöd".

Kostnadseffektivitet

Sidan Grundläggande krav för Stödberättigandekostnader

Texten har ändrats under rubriken Kostnadseffektivitet

Alla kostnader i ett EU-projekt ska präglas av kostnadseffektivitet. Det innebär att alla kostnader ska utgå från principerna om sund ekonomisk förvaltning, som bygger på begreppen sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

  • I praktiken betyder det att kostnader som framstår som oskäliga inte är stödberättigande, varken helt eller delvis(Fet text är borttagen)

Grundläggande krav för Stödberättigandekostnader finns numera på sidan "Följ reglerna för kostnader".

Stödberättigande kostnader

Det har gjorts förtydliganden av texten under rubriken Indirekta kostnader på sidan Schablonkostnader

Texten har också förtydligats på sidan Investeringar, materiel och externa lokaler

Informationen finns numera under sidan "Följ reglerna för kostnader".

Version 3.1 i pdf-format

Ladda ner version 3.1 av de fyra avsnitten som utgör den digitala handboken.