Nulägesanalys

Gör en nulägesanalys för att få en bild av vad som redan är gjort och vad ni behöver göra.

Fyll i checklistan för att få en överblick av ert nuläge för de sex stegen i guiden. Senare kan ni använda checklistan igen, när ni vill följa upp ert arbete. För att fördjupa nulägesanalysen kan ni använda mallarna för gap-analys respektive EFQM.

Checklistan bygger på processen för hållbarhetsarbete, men konkretiserar vad som faktiskt behöver göras praktiskt. Den kan också användas för att kvalitetssäkra ett arbete eller utvärdera ansökningar och projekt. 

Fyll i checklistan

Diskutera varje fråga och svara ja, delvis, nej eller vet ej. Skriv en motivering till varje svar. Hänvisa gärna till dokument där det finns mer skrivet.

Där ni kan svara ja eller delvis: Bra, ni är på god väg att bidra till en hållbar utveckling.

Där svaret är nej, kan ni förbättra ert hållbarhetsarbete.

Utveckla med en gap-analys

För att fördjupa nulägesanalysen, och formulera grunden till en handlingsplan, kan ni ställa följdfrågor för varje del i checklistan, i form av en gap-analys (från engelskans gap, avstånd):

  • Vad är nuläget?
  • Vilken är vår önskade position?
  • Vad behövs för att vi ska komma dit?
  • Vilka åtgärder behöver vi genomföra?

Fördjupa analysen med EFQM

Ni kan också komplettera checklistans ja-/nej-frågor genom att skriva svar på hur-frågor med stöd av EFQM-modellen (European foundation for quality management). I mallen finns förslag på frågor för olika hållbarhetsområden, för varje del i strategikartan i EFQM.

Mallar och länkar