Västerbotten Experience hjälper
företag och besökare

I Västerbotten har hållbarhet blivit ett nav för besöksnäringen. Västerbotten Experience är ett samarbete mellan regionen, destinationsbolagen, kommunerna och näringslivet och en metod för att jobba med hållbar besöksnäring i praktiken. Ett speciellt VX-sigill visar att företagen arbetar klimatsmart, tar hänsyn till miljön och ansvarar för lokalsamhället. Det har lett till nya samarbeten, men också till att turisterna hittar till Västerbotten.

Annika Sandström

Fram till för några år sedan kämpade besöksnäringen i Västerbotten med att hitta gemensamma nämnare. Den stora geografisk ytan med kust, fjäll, älvar, småstäder och glesbygd gjorde det spretigt. Det var svårt att peka på likheter som kunde ge besökare en tydlig bild av landskapet som besöksmål. Det var innan Västerbotten Experience. En ökande miljömedvetenhet och efterfrågan på hållbara upplevelser väckte idén att samlas kring just detta.

-Västerbotten är inte jättekänt om man jämför med andra besöksmål i norra Sverige. Att ha något som förenar oss är avgörande. Hållbarhet är något man pratar mycket om i Sverige och vi såg att vi kunde stärka Västerbotten genom en hållbarhetsprofil, säger Annika Sandström regionturismchef på Region Västerbotten och initiativtagare till Västerbotten Experience.

-Runt 70 procent av våra besökare är just svenska gäster, samtidigt som våra grannar från Norge och Finland står för hälften av de utländska gästnätterna. Vi har heller inga direkta flygförbindelser, vilket också stärker hållbarhetstänket.

Annika Sandström menar att besöksnäringen i Västerbotten klarat pandemin ganska bra och att återhämtningen varit starkare än väntat. 2021 hade Västerbotten 36 procent fler gästnätter än året innan. Jämfört med före pandemin 2019 handlar det om ett tapp på bara tio procent. Samtidigt ser bokningsläget för sommaren 2022 mycket bra ut.

-Det har varit en gynnsam utveckling. Om Västerbotten Experience varit avgörande är svårt att veta, men jag är övertygad om att det haft betydelse, säger hon.

Vägvisare för besökare

Västerbotten Experience handlar om att erbjuda natur- och kulturupplevelser som är genuina, enkla och hållbara. Alla företag får en analys av sin hållbarhetsstatus och ett speciellt VX-sigill som följs upp vartannat år. Den visar att företaget jobbar klimatsmart, tar hänsyn till miljön och tar lokalt ansvar. Det kan exempelvis handla om att värna biologisk mångfald, använda lokala råvaror och samarbeta med lokalbefolkningen.

-Det är ingen certifiering eller märkning utan en arbetsmetod och en kvalitetsstämpel. Vi ser det som en vägvisare för besökare så att de ska kunna välja från ett smörgåsbord av hållbara upplevelser. Samtidigt ger det företagen möjlighet att hitta nya samarbetspartners, säger Annika Sandström.

Idag är snart hundra företag, nästan samtliga kommuner och alla tre destinationsbolag plus regionen engagerade i det gemensamma arbetet. Och fler tillkommer.

- När vi började gå ut till företagen med hållbarhetsanalyser tyckte många att det var jättebra. De tyckte att det var enkelt, tydligt och lätt att ta till sig. Projektet spred sig som ringar på vattnet och fler hörde av sig och ville vara med. Samverkan är viktigast och det vi är mest stolta över. Engagemanget är enormt, utan det hade vi inte kunnat göra detta, säger Sandström.

I början finansierades arbetet med projektmedel men numera drivs det helt av ordinarie medel. En viktig signal om långsiktighet och trovärdighet menar Annika Sandström.

Ökat intresse för hållbarhet

Hon tror att intresset för hållbart resande kommer att öka. Fler och fler destinationer i Europa jobbar aktivt med frågan.

-Många människor vill resa mer hållbart, man vill göra rätt och ta ansvar. Även om det tyvärr är en faktor som kanske halkar ner lite när man väl fattar sitt beslut om resmål, säger Annika Sandström.

Hon berättar att det också finns en efterfrågan från externa aktörer som vill lyfta fram Västerbottens hållbarhetsprofil i sina paket.

Utmaningen för framtiden ligger i att hitta ett arbetssätt som kan driva utvecklingen framåt med marknadsföring och försäljning av Västerbotten Experience. Det behövs också politiska beslut för att finansiera en sådan satsning.

-Som region kan vi kratta manegen och vara aktiva i bakgrunden, men vi kan inte paketera och sälja varor och tjänster. Där är min förhoppning att vi ska hitta en lösning med en aktör som kan driva dialogen nu när Västerbotten Experience blivit den lägereld som företagen, kommunerna och destinationsbolagen i Västerbotten kunnat samlas kring och verkligen tagit till sig som sin egen, säger hon.

Artikeln är framtagen inom ramen för rapporten Fakta om svensk turism 2021