Hållbarhets­­guide för besöksnäringen

Utveckla ert arbete för hållbarhet. I denna guide finns råd, verktyg och checklistor som stöd för en systematisk process.

Processen kan användas av många typer av verksamheter även om den fokuserar på turism och besöksnäring; den togs fram som stöd för detta arbete inom destinationer, större besöksföretag, kommuner och regioner. Innan ni sätter igång, läs gärna om nyttan med hållbarhetsarbete inom turism och besöksnäring.

Följ guidens sex steg för att få en tydlig process för ert arbete för hållbarhet. Som underlag gör ni först en nulägesanalys och en omvärldsanalys.

Nulägesanalys

Vad gör ni redan bra? Vad har ni inte gjort än? Gör nulägesanalysen för att ha underlag till mål och handlingsplan i kommande steg.

Nulägesanalys

Checklista

Mall för GAP-analys

Hållbar utveckling och EFQM

Omvärldsanalys

Vilka krav och ramar finns för ert hållbarhetsarbete? Vad är redan gjort av andra? Gör en omvärldsanalys ur flera perspektiv, för att få en bild av ”spelplanen”.

Globalt perspektiv

Nationella perspektiv

1. Identifiera hållbarhets­områden

Vad är viktigast för er att arbeta med? Vilka är era intressenter, och vad är viktigast för dem?

Väsentlighetsanalys

Intressentanalys

Intressentdialog

2. Bestäm ambitionsnivån

Vilken ambitionsnivå ska ni ha för varje område? Arbetet blir lättare om ni har en tydlig överenskommelse om ambitionsnivåerna.

Hur sätta amibitionsnivå?

Tips för analys av ambitionsnivå

3. Sätt mål för ert hållbarhetsarbete

Konkreta mål ger tydliga ramar för arbetet. Följ råden för att sätta mål som ni har kontroll över och kan påverka.

SMART:a mål

Tips för hållbara mål

4. Skriv en handlings­plan

Utgå från era mål och skriv en detaljerad handlings­plan. Här finns stöd för att göra en plan som ger er goda förutsättningar.

Hur göra en handlingsplan?

Mall för handlingsplan

5. Genomför hållbarhetsarbetet

Redan under arbetets gång, börja kommunicera om det ni gör, och följ upp mot mål och åtaganden. Här finns också stöd för att hantera utmaningar som kan uppstå.

Utmaningar i genomförandet

Matris för enkel analys

6. Följ upp hållbarhetsarbetet

Utvärdera arbetet och följ upp resultaten, gärna varje kvartal, men minst en gång per år. Här finns mallar och råd.

Följa upp

Mall för utvärdering och uppföljning

Om hållbarhetsguide för besöksnäringen

Guiden har utvecklats inom ramen för regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling (HPU) med fokus på natur- och kulturturism 2016–2019. Syftet var att hitta ett gemensamt ramverk för att uppnå hållbar utveckling över tid.

Målgrupp för guiden är främst aktörer inom det stödjande systemet för besöksnäring, exempelvis besöksnäringsfunktioner inom regioner, destinationsorganisationer, regionala turismorganisationer, regionala projekt, biosfärområden och kommunförbund. Guiden kan även användas av större företag och aktörer inom närliggande områden och branscher.

Mer om hållbarhetsguiden