Omvärldsanalys

En omvärldsanalys ger viktig input till hållbarhetsarbetet. Genom att analysera omvärlden ser ni vilka strategier och mål som redan finns framtagna, vilka av dessa som är aktuella samt vad ni kan påverka.

För att få ett helhetsgrepp över hållbarhetsarbetet behöver ni hantera och ta hänsyn till många olika perspektiv. Det globala och nationella perspektivet kan ge viktiga insikter om hur blicken kan lyftas och bidra till en hållbar utveckling på en övergripande nivå. Det regionala och lokala perspektivet ger bra kunskap om vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga i närområdet. Det interna perspektivet är framför allt viktigt i större organisationer, där det kan finnas olika styrande dokument som kan vara aktuella. Genom att se till att ha kunskap om dessa olika perspektiv blir väsentlighetsanalys och intressentanalys lättare att genomföra i nästa steg, samtidigt som det blir tydligare vad man har rådighet över. Här skapar ni en ”spelplan” för hållbarhetsarbetet.

Omvärldsanalys: gör så här

Gå igenom respektive perspektiv och ta reda på vilka planer, mål och strategier som kan vara aktuella. Ofta behöver inte omvärldsanalysen dokumenteras separat, utan kan ingå i de kommande analyserna av väsentlighet och intressenter. På så sätt använder ni kunskapen på ett effektivt sätt.

Globalt perspektiv

Se över vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga på global nivå. Här är FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) viktiga, men även Global Compact och GRI som är internationella standarder kan ge värdefull input. FN:s organ för turism, UNWTO, arbetar för en hållbar turism och har mål och definitioner för området hållbar turism.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som rymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer, till exempel att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Låt er inspireras av målen i hållbarhetsarbetet och fundera på hur just ni kan bidra till att uppnå målen. Vilka mål är extra viktiga för er? Ta med dessa målområden i väsentlighetsanalysen, i nästa steg.

Exempel på viktiga aktörer är Förenta Nationerna (FN), United Nations Development Programme (UNDP), Internationella arbetsorganisationen (ILO), World Tourism Organization (UNWTO), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), The United Nations Global Compact och Business Call to Action (BCtA).

Nationellt perspektiv

Se över vilka nationella mål och strategier från riksdag, regering och myndigheter som är aktuella. Globala målen är viktiga även på nationell nivå, men även olika betänkanden, propositioner, lagar och förordningar kan vara intressanta för besöksnäringen. Statistik från SCB, information från Tillväxtverket och SKL, och de nationella miljökvalitetsmålen är andra exempel på nationella perspektiv som kan vara intressanta att ta med sig.

Ta in information om det nationella hållbarhetsarbetet och fundera på hur just ni kan bidra. Vad säger den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft? Är något mål viktigt för er? Är någon aktör extra intressant? Vilket arbete pågår redan? Ta med detta i väsentlighetsanalysen och intressentanalysen, i nästa steg.

Exempel på viktiga aktörer är riksdagen, regeringen, Tillväxtverket, Visit Sweden, Naturvårdsverket, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), Statistiska centralbyrån (SCB), svenska FN-förbundet, Agenda 2030-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Visita och Svensk turism AB och Svenska Turistföreningen (STF).

Regionalt perspektiv

Se över vilket regionalt utvecklingsarbete och vilken regional fysisk planering som är aktuell där ni finns. Vad säger den regionala utvecklingsstrategin (RUS) om hållbarhet? Finns det en regional utvecklingsplan för den fysiska planeringen? Finns det en specifik strategi för besöksnäringen? Tar denna upp hållbarhet? Finns det en hållbarhetsstrategi eller en hållbarhetspolicy? Vad säger länets klimatstrategi?

Ta in information om hållbarhetsarbetet på regional nivå och fundera på hur just ni kan bidra. Kontakta gärna en hållbarhetsstrateg eller motsvarande som kan berätta vad som är på gång. Fundera på vilka delar som är viktiga för er. Delar ni de regionala prioriteringar som finns? Har de analyserat besöksnäring och turism i förhållande till en hållbar utveckling? Är någon intressent extra intressant? Ta med detta i väsentlighetsanalysen och intressentanalysen, i nästa steg.

Exempel på viktiga aktörer är region (regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder, regionens förvaltningsenheter och bolag), regionens hållbarhetsstrateg eller motsvarande, Länsstyrelsen, regionala turismorganisationer och andra typer av regionala organisationer och föreningar.

Kommunalt perspektiv

Se över vilka kommunala mål och strategier som är aktuella där ni finns, inklusive den kommunala planeringen. Vad säger översiktsplanen om hållbarhet? Finns det en plan för grönområden? Finns kulturmiljöprogram? Finns det en specifik strategi eller plan för besöksnäringen? Tar den upp hållbarhet? Finns det en hållbarhetsstrategi eller en hållbarhetspolicy på kommunal nivå? Finns det ett kommunförbund, ideella organisationer eller andra lokala aktörer som berör hållbarhetsfrågan?

Ta in information om det kommunala hållbarhetsarbetet och fundera på hur just ni kan bidra. Kontakta gärna en hållbarhetsstrateg, klimatstrateg, miljösamordnare eller motsvarande på den kommunala nivån, som kan berätta vad som är på gång i kommunen. Fundera på vilka delar som är viktiga för er. Delar ni kommunens prioriteringar? Har besöksnäring och turism analyserats i förhållande till en hållbar utveckling? Är någon intressent extra intressant? Ta med detta i väsentlighetsanalysen och intressentanalysen, i nästa steg.

Exempel på viktiga aktörer är kommuner (kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott, kommunens förvaltningsenheter, kommunala bolag, kommunens hållbarhetsstrateg eller motsvarande), lokala destinationsbolag och andra typer av lokala organisationer och föreningar.

Lokalt perspektiv

Se över vilka lokala företag och organisationer som berör besöksnäringen som är verksamma där ni finns. Fundera på hur de kan påverka hållbarhetsarbetet. Vad har de för ambitionsnivå inom hållbar utveckling? Är det någon certifiering eller standard som dominerar? Har företagen och organisationerna lokala mål och strategier för en hållbar utveckling? Har de utsett ansvariga? Hur kommunicerar de på sina webbplatser och i andra marknadsföringskanaler?

Exempel på viktiga aktörer är lokala små och stora företag, samt andra typer av lokala organisationer och sammanslutningar.

Internt perspektiv

Se över vilka interna mål och strategier som er verksamhet har för hållbarhet. Några exempel är vision och strategi, affärsplan och kommunikationsplan. Fundera på vilka delar som är viktiga för er. Tar de olika dokumenten upp en hållbar utveckling? Om inte, borde de ta upp en hållbar utveckling? Vilken roll har ni för att uppnå de olika målen och strategierna? Ta med detta i väsentlighetsanalysen och intressentanalysen i nästa steg.

Exempel på viktiga aktörer varierar beroende på typ av verksamhet, men ofta är det ägare, styrelse, ledningsgrupp, enhetschefer, intern hållbarhetsstrateg, interna nätverk eller motsvarande.