1. Identifiera de viktigaste hållbarhetsområdena

Börja med att identifiera de hållbarhetsområden som är viktigast för er verksamhet och era förutsättningar. På så vis kan ni undvika att hållbarhetsarbetet blir händelsestyrt eller personberoende. Ringa in era viktigaste områden med en väsentlighetsanalys och en intressentanalys. Sedan kan ni fördjupa kunskaperna genom att ha en intressentdialog.

Väsentlighetsanalysen identifierar det som är viktigast hos just er

Gör en väsentlighetsanalys för att identifiera viktiga hållbarhetsfrågor, alltså de områden som det är särskilt viktigt att just ni arbetar med. Analysen hjälper er att arbeta strukturerat, och att undvika att satsningarna blir händelsestyrda eller personberoende. Det gör att ni kan jobba med sådant som är möjligt att direkt påverka.

Väsentlighetsanalys: gör så här

Lista först alla tänkbara hållbarhetsområden, utan att värdera vad som är viktigt. Ta gärna med en hållbar utvecklings alla tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Använd resultaten från omvärldsanalysen. Fundera på varför hållbarhetsområdet är viktigt och om rådighet finns inom området. Prioritera därefter vad som är viktigt. Se exempel:

‌Exempel: Lista hållbarhetsområden

Ekonomisk hållbarhet

Varför är det viktigt?

Prioritet (1-3)

Exempelvis: Öka antalet arbetstillfällen

Lokal utveckling

3

Exempelvis: Främja lokala anställningar

Lokal utveckling

1

Exempelvis: Främja lokala investeringar

Lokal utveckling

 3

Engagera olika personer och grupper i arbetet för att täcka in hållbarhetsarbetet på ett bra sätt. Gör gärna väsentlighetsanalysen i form av en workshop med styrelse, ledningsgrupp eller motsvarande, för att få strategisk höjd. Komplettera sedan med en separat workshop för tjänstemän och specialister, så att ni får med hela verksamhetens bredd. Ta gärna hjälp av tjänstemän från region och kommun, som är experter inom hållbarhet och vet vad som är viktigt i närmiljön.

Intressentanalysen ger ett utifrånperspektiv

Gör en intressentanalys som tillägg till väsentlighetsanalysen. Ofta gör man dessa två analyser parallellt. Intressentanalysen kompletterar väsentlighetsanalysen med ett ”utifrånperspektiv”, det vill säga vad omvärlden tycker att ni ska arbeta med inom hållbarhetsområdet. En intressent är någon som påverkar er verksamhet, eller som påverkas av den. Det kan exempelvis vara medarbetare, ägare, leverantörer och kommuner. Analysen hjälper er att identifiera de frågor som är allra viktigast för olika intressenter. Resultatet blir bättre förutsättningar att arbeta med rätt hållbarhetsfrågor och nöjdare ägare, kunder och medarbetare.

Intressentanalys: gör så här

Gör gärna väsentlighetsanalysen och intressentanalysen samtidigt, eftersom de på ett bra sätt fångar upp kompletterande perspektiv. Glöm inte att intressenter kan finnas på alla geografiska nivåer: internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Viktig input till arbetet kommer från omvärldsanalysen. Lista först alla intressenter som berör hållbarhetsarbetet, utan att värdera vad som är viktigt. Fundera på vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för intressenten och om intressenten kan påverkas. Prioritera därefter vilka intressenter som är viktigast.

Exempel: Intressent- och väsentlighetsanalys

Intressent-grupp

Viktiga frågor

Namn

Kan de påverkas?

Prioritet (1-3)

Regionförbund

Regional planering

Region X

Ja

3

Kommuner

Kommunal planering

Kommun X

Ja

3

Lokala samman-
slutningar

Samarbete
Projektmedel

Förening X

Nej

Genom att engagera olika personer och grupper i arbetet täcker ni in hållbarhetsarbetet på ett bra sätt. Gör gärna intressentanalysen som en workshop med styrelse, ledningsgrupp eller motsvarande, för att ge den en strategisk höjd. Komplettera gärna med en separat workshop för tjänstemän och specialister, för att få med hela verksamhetens bredd. Ta gärna hjälp av tjänstemän från region och kommun som är experter inom hållbarhetsområdet och som vet vad som är viktigt i närmiljön.

Intressentdialogen fokuserar helt på hållbarhet

De flesta verksamheter och aktörer kommunicerar dagligen med sina intressenter, men kommunikationen är vanligtvis behovsstyrd. Man kommunicerar kanske på kundmöten, när något går fel, eller när man vill göra något nytt tillsammans. En intressent är någon som påverkar verksamheten, eller som påverkas av den. Exempel kan vara medarbetare, ägare, leverantörer och kommuner. Utifrån intressentanalysen kan ni ha en mer riktad dialog kring hållbarhetsarbetet, gärna med de högst prioriterade intressenterna och med dem som ni inte har direktkontakt med. I intressentdialogen är kontakten helt fokuserad på hållbarhet, något som ofta får komma i andra hand i den dagliga kommunikationen. Kanske finns det nya intressenter som ni inte har koll på ännu, eller intressenter där ni har antagit något utan att egentligen veta. Resultatet blir en fördjupad förståelse för intressenters syn på hållbarhetsarbete, och utifrån det kan ni löpande komplettera analysen.

Intressentdialog: gör så här

Ni kan ha intressentdialoger när som helst i processen för hållbarhet, men ofta har man dem när man ska uppdatera intressentanalysen. Fokusera gärna på de delar av hållbarhetsarbetet som är viktiga just nu. Dialogen kan till exempel bygga på intervjuer eller kvantitativa enkäter. Intervjuer är ofta bättre, eftersom intervjuer ger en bättre förståelse för bakomliggande faktorer än vad enkäter gör.

Tips för intressentdialog

  • Välj den sort av dialog som passar er bäst – intervjuer, enkäter, möten eller workshoppar.
  • Använd svar från öppna frågor i medarbetarenkäter och liknande. Vilka frågor återkommer?
  • Håll en mer djupgående dialog med en särskilt viktig intressentgrupp per år.
  • Ta kontakt med intressentgrupper som ni inte har löpande kontakt med.
  • Ta gärna in en extern person som inte är knuten till verksamheten för att hålla i dialogerna, för att få så ärliga svar som möjligt.
  • Hjälps åt! Dialogen går i båda riktningarna, eftersom ni är en intressent för andra.