4. Gör en handlings­plan

Utifrån de framtagna hållbarhetsmålen behöver ni ta fram en mer detaljerad handlingsplan. Planen blir ett stöd i arbetet, särskilt för de medarbetare som ska sköta det praktiska arbetet.

Använd handlingsplanen för att fundera igenom kunskapsnivå och resurser:

  • Har ni tillräckligt med kunskap för att göra hållbarhetsinsatser?
  • Har ert hållbarhetsarbete tillräckligt med resurser?

Handlingsplanen är också lämplig att använda som uppföljning. Gör gärna enklare uppföljningar en gång per kvartal, exempelvis av nyckeltal som uppdateras löpande. Följ gärna upp i kvartalsrapporten eller motsvarande tillsammans med övrig uppföljning, exempelvis ekonomisk uppföljning. Följ sedan upp mer djupgående en gång per år. Uppföljningen kan vara beskrivande, exempelvis att ni har börjat med en viss insats.

Handlingsplan: gör så här

Beskriv hur ni rent praktiskt ska arbeta med hållbarhet och interna/externa resurser för detta. Gör en detaljerad tidplan för olika aktiviteter. Integrera gärna handlingsplanen i affärsplanen, budgeten eller liknande, för att integrera hållbarhetsarbetet med det övriga arbetet.