Tillväxtverket
eu-logotyp
Stadsmiljö med bilar och cyklister

Stockholm

Stockholm är ett län med en stark näringslivsstruktur. Här finns också många internationellt ledande aktörer inom forskning och innovation. Samtidigt finns utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, bostadsbyggandet, transporter och utbildning.

Programområdet Stockholm består av Stockholms län.

Utmaningar i Stockholm:

 • Kapacitetsbrist för transportinfrastrukturen, bostadsbyggandet och utbildningssystemet.
 • Utsläpp av växthusgaser.
 • Att investeringar i forskning och utveckling har minskat som andel av BNP har minskat under de senaste åren.
 • Begränsade resurser för att stötta och utveckla innovations- och företagsfrämjande strukturer.

För att möta utmaningarna i området har följande behov identifierats:

 • Regionens förutsättningar att hantera den globala konkurrensen att skapa goda förutsättningar för innovation, forskning, kompetensförsörjning och en öppen dynamisk arbetsmarknad.
 • Behovet av ett innovations- och företagsfrämjande system med tydliga roller och långsiktig finansiering.
 • Kraftfulla åtgärder för att minska de direkta utsläppen av växthusgaser. Förutsättningarna för ökat välstånd och tillgänglighet i Stockholmsregionen behövs göras, utan negativ klimatpåverkan.

Och för att möta behoven ska pengarna i Stockholm gå till:

 • Att minska hindren för tillväxtföretag att gå från idé till innovation
  Här kan det till exempel handla om att stödja den fortsatta digitaliseringen av näringslivet eller utveckling och kommersialisering av nya lösningar som är till nytta för stora delar av samhället. Det kan också handlar om att främja samverkan och kunskapsutbyte mellan olika branscher och teknikområden för att möta samhällsutmaningar, eller att stärka företags möjlighet att komma ut på internationell marknad.
 • Ett innovations- och företagsfrämjande system med tydliga roller och långsiktig finansiering
  Att öka små och medelstora företags tillgång till forsknings- och innovationsinfrastrukturer. Det kan också vara insatser som ökar regionernas kapacitet att generera innovationer.
 • Innovationer som hjälper till att minska miljö- och klimatpåverkan​
  Till exempel genom att främja en ökad klimatmedvetenhet som stödjer hållbara konsumtionsmönster och ett hållbart beteende. Det kan också vara att främja cirkulär omställning i företagen och att utveckla alternativa material eller främja återvunnet material i produkter.

Områden för smart specialisering

Programmet har identifierat särskilda områden som har en stor potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och nya områden där det finns potential att utveckla nya styrkor. De områden Stockholm har valt är:

 • Life science, vård och hälsa​
 • IKT, tech och digitalisering (till exempel digital omställning, innovationshubbar, nya tech-applikationsområden) .
 • Industriell omställning genom hållbar produktion (till exempel hållbar produktion, nya material, elektrifiering, digitalisering). ​
 • Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling (clean tech, miljöteknik med mera).

Inom de här områdena behövs insatser

Programmets insatser ska alltid gå i linje med EU:s politiska mål:

 1. Ett smartare Europa
 2. Ett grönare Europa.

Under de politiska målen finns specifika mål. Vi har delat in dem under sju områden för att göra det enkelt att överblicka målen. Första siffran framför målet står för politiskt mål och den andra för specifikt.

1 - Ett smartare Europa

Forskning och innovation

1.1 Stärka forskning och innovation​

Bygg kapacitet bland företag, universitet, forskningsinstitut och samhälle, öka FoU-intensiteten i företag och öka internationell samverkan kring forskning och innovation. Det handlar också om att etablera och utveckla innovationsmiljöer och test- och demonstrationsmiljöer, att öka förutsättningarna för forsknings- och behovsdriven innovation och att stimulera till arbetssätt där fler arbetar med nya metoder så som exempelvis öppna innovationsprocesser.

1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen

Öka nyttjandet av och potentialen med digital teknik. De ska också förbättra den långsiktiga förmågan och kapaciteten för digital transformation för att möta samhällsutmaningar och minska skillnader inom regionen.

Företag och näringsliv

1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Stimulera ökad jämställdhet i näringslivet. Minska sårbarheten, underlätta generationsskiften, förbättra kapitaltillgången och stimulera ökad internationell närvaro. Utveckla nya stödstrukturer och nya affärsmodeller samt underlätta tillgången till kapital.

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Främja flexibla, behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser inom smart specialiserings- och diversifieringsområden. Främja också det livslånga lärandet, kompetensutveckling och karriärväxling genom samverkan och initiativ mellan aktörer och organisationer.

2 - Ett grönare Europa

Klimat

2.6 Främja övergången till cirkulär ekonomi

Skapa och testa metoder och verktyg för att öka cirkulariteten i olika materialflöden. Exempelvis främja ökad användning av återvunna material och resurser i nya produkter och processer, stimulera utvecklingen av mer resurs- och energieffektiva produktionsprocesser samt kapa förutsättningar för ett större utbud och efterfrågan av tjänster för återanvändning, reparation och delningstjänster.

Här kan du läsa mer om EU:s politiska och specifika mål.

Program Stockholm

Program för Regionalfonden Stockholm 2021-2027 Pdf, 536.4 kB.

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Stockholm. Filtrera resultatet genom att ange område Stockholm i Projektbanken

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet ingår Stockholms län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

33,9 miljoner euro

40 procents medfinansiering

Programmet finansierar max 40 procent av kostnaderna i projekten. Medfinansiering kan vara både offentlig och privat.