Tillväxtverket
Kvinna och man vid klädställning

Affärsmodell för cirkulär ekonomi

Nu finns Cirkulär Business Model Canvas, en guide till företag att utveckla nya affärs­modeller. Hyra istället för köpa? Använda varandras restprodukter som gruva?

Vad är Cirkulär Business Model Canvas?

Cirkulär Business Model Canvas är designad som ett verktyg som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller.

Den ursprungliga Business Model Canvas är ett strategiskt verktyg för affärsutveckling som gör det möjligt att beskriva, utmana, innovera och skruva på en affärsmodell på ett lättöverskådligt sätt.

Vem kan använda Cirkulär Business Model Canvas?

Den här handledningen hjälper dig som coachar i affärsutveckling och dig som driver eller startar en verksamhet och strävar efter att omskapa en befintlig affärsmodell i cirkulär riktning, eller ta fram en ny som bygger på det cirkulära synsättet.

Cirkulär Business Model Canvas går att använda när man omformar ett etablerat företags befintliga affärsmodell och för att ständigt fortsätta att utveckla verksamheten. Det går också att arbeta med den cirkulära affärsmodellen i ett startskede där grunderna i affärsidén finns.

Varför tillägget ”cirkulär”?

En cirkulär affärsmodell skapar högre resurseffektivitet, med möjligheter till bättre lönsamhet och nytta för miljön som resultat.

Ladda ner

Här kan du ladda ner Cirkulär Business Model Canvas tillsammans med en handledning som förklarar hur du använder verktyget.

Cirkulär Business Model Canvas Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Cirkulär Business Model Canvas - handledning Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Verktygets beståndsdelar

Nyckelpartner

Vilka behöver vi hjälp av för att leverera vårt värdeerbjudande?

Exempel på partners i en cirkulär affärsmodell:

• Partners som bidrar till långsiktighet och tilliti värdekedjan
• Leverantörer av cirkulära material, produkter och tjänster som möjliggör den cirkulära affärsmodellen
• Återtillverkare
• Bank /finansiärer med förståelse för cirkulärtvärdeskapande

Symbios

• Partners för symbiossamverkan kring råvaror, kunskap och kapital

Nyckelaktiviteter

Vilka nyckelaktiviteter krävs för att leverera vårt värdeerbjudande?

Exempel på aktiviteter i en cirkulär affärsmodell:

• Tillhandahålla produkt som tjänst/funktion
• Utveckla delandeplattform
• Återdistribuera produkter
•Tillverka/distribuera cirkulära produkter
• Regenerera naturliga system

Strategisk utveckling

• Produktdesign och materialutveckling
• Stimulera cirkulärt beteende hos kunder, partners, internt i företaget

Nyckelresurser

Vilka nyckelresurser krävs för att leverera vårt värdeerbjudande?

Exempel på resurser i en cirkulär affärsmodell:

• Cirkulära material/komponenter
• Digitala plattformar för produkt som tjänst, delande
• Mark för regenerativt brukande
• Lokala miljöer (natur, kultur)
• Varumärkesbärare
• Tid (cirkulärt värdeskapande sker ofta över lång tid)
• Kunder som levererar tillbaka produkter

Outnyttjade resurser

• Restflöden/biprodukter
• Fysiska tillgångar med låg nyttjandegrad

Värdeerbjudande

Vilket värde skapar vi för våra kunder?

Vilka behov kan vi uppfylla?

Exempel på hur värden kan skapas i en cirkulär affärsmodell:

• Produkt som tjänst/funktion
• Virtualiserad produkt
• Delandeplattform
• Återdistribuerad produkt
• Återtillverkad produkt
• Produkt av cirkulär råvara/återtaget material
• Tjänst för reparation/uppgradering
• Produkt från regenerativt jordbruk

Kundrelationer

Vilken typ av relationer ska vi etablera med våra kunder?

Exempel på relationer i en cirkulär affärsmodell:

• Förlängd bortom köptillfället
• Digitala plattformar
• Återkoppling på hur produkter/tjänster används
• Samskapande

Kanaler

Genom vilka kanaler vill våra kunder bli nådda? Hur vill vi nå dem?

Återtagande

• Take-back-system (företag, branch)
• Incitament (pant, rabatt)

Kundsegment

För vem skapar vi värde?
Vilka är våra kunder?

Exempel på kundsegment i en cirkulär affärsmodell:

• Köpare/användare av cirkulär produkt ellertjänst/funktion
• Köpare av restflöden eller återtaget material

Kostnadsstruktur

Hur är våra kostnader fördelade?
Vilka aktiviteter och resurser är dyrast?

Exempel på kostnader i en cirkulär affärsmodell:

• Cirkulär råvara
• Återvinning/återtillverkning av material/produkter
• Initiala investeringar för att bygga upp produktflotta vid leasing/uthyrning
• Långsiktiga investeringar för att regenerera naturliga system/lokala miljöer
• Långsiktiga investeringar för strategisk utveckling

Besparingar

• Kostnader som kan minska/försvinna genom cirkulär utveckling eller symbios.

Intäktsströmmar

Vad är våra kunder villiga att betala för?
Hur och när sker betalningarna?

Exempel på intäkter i en cirkulär affärsmodell:

• Avtal för produkt som tjänst/funktion vilket kan bestå i hyra/leasing, abonnemang, betalning per användningstillfälle
• Försäljning av cirkulär produkt
• Försäljning av tjänst för reparation/uppgradering
• Intäkter från restflöden i en symbios

Påverkan

Vilken påverkan har affärsmodellen på planet och samhälle?