Cirkulär ordlista

Innan du går vidare i handledningen kan det vara bra att känna till några begrepp och ord som är vanliga inom den cirkulära ekonomin. Dessa ord hjälper dig i arbetet med den cirkulära affärsmodellen och ger dig mer kunskap om cirkulär ekonomi.

Business Model Canvas

Den ursprungliga affärsmodellscanvasen, framtagen av Alex Osterwalder och publicerad i boken business Model Generation (2010). Det är ett verktyg för affärsutveckling som visualiserar logiken bakom en affärsmodell.

Cirkulär affärsmodell

Logiken bakom hur ett företag skapar och levererar en produkt eller tjänst som svarar mot ett behov hos kunderna, med utgångspunkt från principerna för cirkulär ekonomi.

Cirkulär affärsmöjlighet

En affärsmöjlighet som uppstår i den cirkulära ekonomin. Det kan till exempel vara att tillhandahålla en tjänst som ersätter köp av produkter, att tillverka produkter av cirkulära material, att erbjuda en tjänst för reparation och uppgradering eller att tillverka livsmedel baserade på grödor som odlats på ett sätt som gör att ekosystem återskapas och förbättras.

Cirkulär ekonomi

En vision om ett samhälle där resurser tillvaratas och cirkuleras vidare istället för att bli avfall. Cirkulär ekonomi bygger på de tre principerna att hålla produkter och material i omlopp, att eliminera avfall och utsläpp och att återskapa och förbättra ekosystem.

Cirkulära val

Beteende hos konsumenter som gynnar den cirkulära ekonomin. Det kan till exempel handla om att prova att hyra produkter istället för att äga dem.

Cirkulär produkt

Brett begrepp för produkt med cirkulära egenskaper, som att den är tillverkad av cirkulära material eller att den består av återtillverkade komponenter. Innefattar också produkter från lantbruk eller vattenbruk som bidrar till att återskapa och förbättra ekosystem.

Cirkulärt material

Ett material som kan cirkuleras i den biologiska eller tekniska cykeln, det kan till exempel vara biologiskt nedbrytbart eller återvunnet och återvinningsbart.

Cirkuläritet

Hur cirkulärt något är, till exempel en produkt eller en affärsmodell.

Delande

Att öka nyttjandegraden hos produkter genom att flera personer kan använda dem. Det kan till exempel vara en pool för elcyklar eller en digital lösning som gör det möjligt för privatpersoner att hyra fritidsutrustning av andra privatpersoner. Kan också gälla tjänster som att dela bil med någon
under en specifik sträcka.

Produkt som tjänst

Cirkulär affärsmodell som bygger på att tillhandahålla en produkt till en användare under en kortare eller längre tid, istället för att sälja den till en konsument. Kan exempelvis ske genom uthyrning eller
abonnemang.

Avfall och överskott

Vatten, energi eller material som uppstår i en produktionsprocess vid sidan av huvudprodukten. Avfall och överskott skapar sällan värde i en linjär ekonomi utan ger istället ofta upphov till kostnader för avyttring. I en cirkulär ekonomi skapar avfall och överskott värde hos någon annan, till exempel i symbios mellan företag.

Symbios

Ett sätt för ett antal företag, större eller mindre, att samverka lokalt så att en verksamhets avfall eller överskott blir en eller flera andra verksamheters resurs. Härlett ur ”industriell symbios” som är ett beprövat koncept för denna typ av utbyte mellan industriföretag.

Återtagande

Att ta tillbaka egna produkter för återtillverkning eller materialåtervinning. Kräver att ett logistiskt system för återtagande skapas.

Återvinna

Att skapa ny råvara av ett material som använts i ett tidigare sammanhang. Bör ske i så rena materialflöden som möjligt för att bibehålla högsta möjliga kvalitet i materialet. ”Energiåtervinning” av material genom förbränning är sista anhalten och räknas ofta inte in som en del i den cirkulära
ekonomin.

Återtillverka

Att i industriell skala renovera egna produkter så att de kan nå marknaden på nytt. Det kan till exempel ske genom att byta utslitna komponenter.