Ökad digitalisering och mer distansarbete under pandemin

Många företag ställde om under pandemin. Satsningar på digitalisering, nya kundgrupper och försäljningskanaler har varit vanliga åtgärder för att hantera krisen. Samtidigt rapporterar vartannat företag en minskad omsättning och lönsamhet senaste året.

Tillväxtverket genomförde under november och december 2020 en enkätundersökning till små och medelstora företag för att fråga om deras villkor och verklighet under krisen.

Undersökningen visar att vartannat företag under 2020 har upplevt en minskning av omsättning och lönsamhet men antalet anställda har inte påverkats i samma utsträckning. Pandemin har förstärkt befintliga trender som digitalisering, distansarbete och ökad internetförsäljning. Krisen har också lett till att många företag ställt om sin försäljning under krisen. Företag med minskad omsättning har i större grad ställt om.

Minskad omsättning och lönsamhet för vartannat företag

55 procent av företagen i undersökningen uppger att de haft en minskad omsättning under 2020 jämfört med 2019. Hotell och restaurang har störst andel företag, 90 procent, som haft en minskad omsättning. På andra sidan återfinns byggbranschen, som har störst andel företag, 29 procent, som svarat att omsättning tvärtom ökat. De gröna näringarna (jordbruk, skogsbruk och fiske) har störst andel företag som svarat att omsättningen varit oförändrad under 2020 jämfört med 2019.

Mönstret för nedgångarna i omsättningen återspeglas också i utvecklingen för lönsamheten. 52 procent av företagen har haft en minskad lönsamhet under 2020 jämfört med 2019. För drygt hälften av branscherna har mer än vartannat företag svarat att de haft en minskad lönsamhet. Högst andel som svarat att de haft en minskning är i hotell och restaurang, där 86 procent av företagen haft en minskad lönsamhet jämfört med 2019.

Färre anställda inom hotell och restaurang

Medan nedgångarna i omsättning och lönsamhet varit breda har bara 16 procent av företagen minskat antal anställda. Hotell- och restaurangbranschen har högst andel företag, 53 procent, som svarat att antal anställda minskat. Totalt har 76 procent av företagen svarat att antalet anställda varit oförändrat under 2020 jämfört med 2019. I detta sammanhang kan nämnas de omfattande statliga åtgärder, så som systemet för korttidspermittering, som vidtagits för att företag ska kunna behålla personal trots den ekonomiska nedgången.

Andel i procent

Påverkan på omsättning, antal anställda och lönsamhet under 2020 jämfört med 2019
 OmsättningAntal antälldaLönsamhet
Ökat13,77,311,9
Oförändrat31,576,336,2
Minskat54,816,451,9

Ökat distansarbete den vanligaste åtgärden

Rekommendationerna under pandemin har varit att så många som möjligt ska arbeta hemifrån. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning arbetade så många som var tredje person hemifrån åtminstone någon dag i veckan under det tredje kvartalet. Den vanligaste åtgärden bland företagen under krisen har enligt vår undersökning också varit att öka graden av distansarbete. Nästan 40 procent av företagen har i någon utsträckning ökat graden av distansarbete och 19 procent har i stor grad ökat distansarbete.

Skillnaderna mellan branscherna är stora vilket kan bero på olikheter i förutsättningarna för distansarbete i respektive bransch. Branscher så som företagstjänster (ekonomi, juridik, vetenskap och teknik), IT och telekom samt utbildning har i störst utsträckning satsat på distansarbete. I dessa branscher har fler än 7 av 10 företag ökat distansarbetet. Branscher som i större utsträckning har verksamheter som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen eller som bygger på att människor kan resa och mötas utan restriktioner har däremot liten andel som ökat graden av distansarbete. Det gäller exempelvis gröna näringar (jordbruk, skogsbruk och fiske), transport, byggverksamhet, energibranschen, vård och omsorg samt kultur.

Andel i procent

Företag som ökat graden av distansarbete under 2020 jämfört med 2019
 Juridik, ekonomi, vetenskap, teknikInformation och kommunikationUtbildningHotell och restaurangTillverkning, utvinningUthyrning, fastighetsserviceKultur, nöje och fritid, annan serviceVård och omsorgHandelEnergi, vatten, elByggverksamhetJordbruk, skogsbruk, fiskeTransport och magasineringTotalt
I stor grad49,552,443,912,36,619,510,87,415,33,43,60,17,619,2
I viss grad33,724,927,029,926,38,216,619,69,820,416,919,29,920,4

Digitaliserade branscher har satsat ännu mer på digitalisering

Pandemin har inneburit att stora delar av verksamheten flyttat från den fysiska arbetsplatsen och mötesrummen till digitala arbetsplatser och digitala möten. Företagen har i samtliga branscher satsat mer på digitalisering men variationerna är stora mellan branscherna.

Nästan 4 av 10 företag har satsat mer på digitalisering. Branscher som redan är digitaliserade, så som utbildning, företagstjänster inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik samt IT och telekom, har satsat i störst utsträckning. Däremot är det betydligt lägre andelar för branscher så som energi­försörjning, transport och uthyrning, fastighetsservice. Räknas även de som svarat i viss utsträckning ökar andelarna markant för de som satsat mer på digitalisering. I samtliga branscher har över 20 procent av företagen satsat mer, förutom de gröna näringarna där 15 procent av företagen satsat mer på digitalisering.

Andel i procent

Företag som satsat mer på digitaliseringen av verksamheten under 2020 jämfört med 2019
 UtbildningJuridik, ekonomi, vetenskap, teknikInformation och kommunikationHandelHotell och restaurangByggverksamhetTillverkning, utvinningKultur, nöje och fritid, annan serviceVård och omsorgUthyrning, fastighetsserviceTransport och magasineringEnergi, vatten, elJordbruk, skogsbruk, fiskeTotalt
I stor grad40,924,214,66,57,67,76,26,91,310,413,87,81,410,9
I viss grad22,633,730,136,233,625,225,721,026,313,98,612,113,726,3

Ökade satsningar på internetförsäljning

I december ökade e-handelsköpen med 50 procent jämfört med motsvarande månad förra året i e-baomtern. Ett av fem företag i vår undersökning har också satsat mer på internetförsäljning, men skillnaderna är stora mellan branscherna. Utbildningsbranschen har i störst utsträckning ökat graden av internetförsäljning där nästan vartannat företag satsat mer i viss eller stor grad. I andra änden finner vi de gröna näringarna (jordbruk, skogsbruk och fiske) där nästintill inget företag har satsat mer på internetförsäljning.

Företag med minskad omsättning har tvingats ställa om

Många företag har satsat på att etablera nya försäljningskanaler, satsat mer på internetförsäljning, etablering på nya geografiska marknader och riktat in sig på nya kundgrupper.

Försäljningstappet har under 2020 varit stort för många branscher. Hotell och restaurang är en av branscherna som är särskilt drabbad. Enligt SCB:s restaurangindex minskade försäljningsvolymen med 36 procent under 2020. Trots den svåra ekonomiska situationen för branschen visar vår undersökning att ungefär vartannat företag i hotell och restaurangbranschen ställt om sin försäljning och satsat mer på nya försäljningskanaler, internetförsäljning och nya kundgrupper.

De företag som under krisen haft en minskad omsättning är de som i större grad satsat på att ställa om försäljningen. Nästan hälften av företagen som haft en minskad omsättning har riktat in sig på nya kundgrupper. Vilket kan jämföras med de som haft oförändrad eller ökad omsättning, där knappt ett av fyra företag i större utsträckning sökt nya kundgrupper. 46 procent av företagen som haft en minskad omsättning har satsat på att etablera nya försäljningskanaler, jämfört med 28 procent av de företag som haft en oförändrad eller ökad omsättning. Relationen är densamma gällande de som satsat mer på internetförsäljning och etablering på nya geografiska marknader. Det verkar således som att företag som under krisen upplevt tuffare ekonomisk utveckling varit mer aktiva när det kommer till att hitta nya försäljningsvägar och marknader.

Andel i procent

Andel i procent av företagen som vidtagit olika åtgärder under 2020 jämfört med 2019
 Riktat in oss på nya kundgrupperEtablerat nya försäljningskanalerSatsat mer på internetförsäljningEtablerat företaget på nya geografiska marknader
Minskad omsättning47,246,227,419,6
Oförändrad/ökad omsättning23,028,014,311,1

Fakta om undersökningen Företagens villkor och verklighet – coronakrisens effekter

  • Tillväxtverket genomförde enkätundersökningen under november och december 2020 för att studera hur företagens villkor och verklighet har påverkats under coronakrisen.
  • Undersökningen riktar sig till små och medelstora företag och skickades ut till 2 500 företag varav 969 företag svarade.
  • Tillväxtverket kommer under våren att publicera ett antal artiklar inom olika ämnesområden baserade på undersökningen samt en större rapport som publiceras senare i år.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se