Regler tynger företag

Ett av fyra små och medelstora företag upplever lagar och regler som ett stort tillväxthinder. Mest betungande att hantera är reglerna kring att ha anställda. Mängden uppgifter som företagen ska lämna till myndigheter upplevs också som problematisk.

Det visar resultat från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2020. Enkäten besvarades av små och medelstora företag innan coronakrisen slog till.

Lagar och regler är nödvändiga för att uppfylla särskilda syften, som ofta är önskvärda utifrån såväl samhällets som företagens perspektiv. Men lagar och regler påverkar också företagens tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft. I denna artikel beskrivs hur små och medelstora företag upplever lagar och myndighetsregler.

En fjärdedel anser att lagar och regler är ett stort tillväxthinder

Mellan 2008 och 2014 minskade andelen småföretag som anser att lagar och myndighetsregler är ett stort tillväxthinder, från 31 procent till 22 procent. I 2017 års undersökning ökade andelen något till 25 procent, och är i 2020 års undersökning oförändrad. Andelen småföretag som ser lagar och myndighetsregler som ett litet hinder har under hela perioden 2008–2020 legat på cirka 40 procent.

En förklaring till att andelen som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort tillväxthinder varierar över tid, kan till exempel vara att nya eller ändrade regler träder i kraft varje år samt att myndigheternas tillämpning av regler förändras. En del av de nya eller ändrade reglerna kan hämma eller främja tillväxten i olika grad. Förenklad tillämpning av regler genom exempelvis digitalisering kan också främja tillväxt och konkurrens.

Andel i procent

Andel småföretag som anser att lagar och myndighetsregler är ett hinder för företagets utveckling och tillväxt
 20082011201420172020
Stort hinder31,023,022,025,025,0
Litet hinder39,042,039,037,038,0

Stora skillnader mellan branscher

Skillnaderna är stora mellan olika branscher när det gäller i vilken mån företagen ser lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för tillväxt. Högst är denna andel inom de Gröna näringarna, där över hälften av företagen (55 procent) anser att lagar och myndighetsregler utgör ett stort hinder för tillväxt och utveckling. De Gröna näringarna innefattar jordbruk, skogsbruk och fiske. Flera regelverk, inte minst från EU, påverkar de Gröna näringarna. Det krävs många tillstånd för att driva verksamhet inom jordbruk och fiske och företagen kontrolleras med regelbunden tillsyn.

Näst efter Gröna näringarna kommer Energi, vatten och el, där 40 procent av företagen anser att lagar och regler är ett stort tillväxthinder. Den tredje största andelen, 37 procent, finns inom Transport och magasinering.

Inom regeringsuppdraget Förenklingsresan träffade Tillväxtverket branschrepresentanter som lyfte upplevda problem på transportområdet. Bland annat beskrevs regelverket om kör- och vilotider som komplext och svårtolkat, vilket i sin tur genererar mycket administration för företagen.

Andel i procent

Andel företag som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för utveckling och tillväxt, fördelat på bransch
 Gröna näringarnaEnergi, vatten, elTransport, magasineringHotell, restaurangUtvinning, tillverkningHandelVård, omsorgByggUthyrning, fastighetUtbildningKultur, nöjeJuridik, ekonomiInformation, kommunikation
Andel55,0 %40,0 %37,0 %31,0 %31,0 %30,0 %29,0 %27,0 %26,0 %22,0 %20,0 %19,0 %12,0 %

Regler kring att ha anställda upplevs som mest betungande

Hanteringen av flera regelverk upplevs som betungande av många företag. Med hantering menas inläsning, administration och myndighetskontakter kopplat till regelområdet. Det kan bland annat handla om att det tar mycket tid för företagen att sätta sig in i regelverket och förstå vad det innebär för den egna verksamheten. Ibland krävs det att företagen skickar in ett stort antal uppgifter till olika myndigheter, till exempel i samband med en anmälan eller ansökan om tillstånd. Företaget kan också behöva dokumentera saker löpande i sin verksamhet.

Det regelområde som företagen upplever som mest betungande att hantera är regler kring att ha anställda. Dit hör bland annat regler om anställningar, uppsägningar, arbetsmiljö, sjukskrivningar och semestrar. I genomsnitt är det 28 procent som anser dem mycket betungande. Andelen avser företag som berörs av regelområdet. Företag som har svarat att ett visst regelområde inte är relevant för dem eller har svarat att de inte vet, har räknats bort. Den bransch som upplever hanteringen av regler om anställda som mest betungande är de Gröna näringarna. Där är motsvarande andel 35 procent. Företag inom de Gröna näringarna är beroende av säsongsarbetskraft som till stor del kommer från länder utanför EU, vilket innebär att företagen behöver sätta sig in reglerna för arbetstillstånd med mera.

Näst mest betungande är hanteringen av upphandlingsregler. Nästan en fjärdedel, 24 procent, av företagen anser att upphandlingsreglerna är mycket betungande. Inom Juridik och ekonomi är motsvarande andel något högre, 29 procent.

På tredje plats kommer regler kring dataskydd och informationssäkerhet. Hanteringen av dessa upplevs som mycket betungande av 20 procent av företagen. Den bransch som här upplever sig mest tyngd är Byggbranschen, där 24 procent av företagen uppger att dataskyddsreglerna är mycket betungande.

Andel i procent

Andel företag som upplever att hanteringen av olika regelområden är mycket betungande för att driva företaget
 Regler kring att ha anställdaRegler kring offentlig upphandlingRegler om dataskydd och informationssäkerhetSkatte- och momsreglerMiljöreglerPlan- och byggreglerBranschspecifika reglerRegler kring fakturering, bokföring, redovisning, årsredovisningRegler kring handel med andra länder
Andel28,0 %24,0 %20,0 %19,0 %16,0 %15,0 %14,0 %13,0 %9,0 %

Mängden uppgifter som ska lämnas till myndigheter upplevs som problematisk

Det finns flera typer av problem kopplat till regler. Uppgiftslämnande, långa handläggningstider och olika tolkningar av regler, är de områden som flest företag ser som problem för att driva sitt företag. Andelarna nedan avser företag som berörs av respektive problemområde. Företag som har svarat att en viss typ av problem inte är relevant för dem eller har svarat att de inte vet, har räknats bort.

Företag lämnar uppgifter till myndigheter i samband med bland annat anmälningar, tillståndsansökningar, statistikinsamling och vid redovisning av exempelvis moms. I många fall behöver företagen lämna samma uppgifter flera gånger, till olika myndigheter. I genomsnitt är det 28 procent som anser att mängden uppgifter som ska lämnas till myndigheter medför stora problem. Nästan hälften av företagen inom de Gröna näringarna, 46 procent, anser att mängden uppgifter medför stora problem.

Långa handläggningstider upplever 25 procent av företagarna som ett stort problem för att driva företag. Inom de Gröna näringarna är det 47 procent som anser att handläggningstiderna är ett stort problem. Inom Energi, vatten och el är motsvarande andel 43 procent. Långa handläggningstider kan till exempel försena start av nya företag eller fördröja en introduktion av nya varor eller tjänster på marknaden. Under tiden kan företagen behöva bekosta löner och lokalhyra samtidigt som intäkter uteblir.

Nästan en fjärdedel av företagen anser att olika tolkningar av regler, inom och mellan myndigheter, är ett stort problem. Även inom detta område är det de Gröna näringarna som upplever störst problem, 40 procent. En stor del av regeltillämpningen sker ute i kommuner och länsstyrelser. Lokala myndigheter kan tolka samma regelverk olika, vilket innebär att företag i olika delar av landet inte konkurrerar på samma villkor. Det kan också vara så att olika handläggare på samma myndighet, även nationella myndigheter, gör olika bedömningar.

Andel i procent

Andel företag som upplever olika faktorer som ett stort problem för att driva företaget
 Mängden uppgifter att lämna till myndigheterLånga handläggningstiderOlika tolkningar av regler inom och mellan myndigheterAvgift/kostnad att följa reglerSträngare regler jämfört med andra EU-länderSvårt att hitta/förstå info om reglerTid att följa reglerSaknas enkla digitala tjänster att utföra ärendenBemötande hos myndigheter
Andel28,0 %25,0 %24,0 %23,0 %22,0 %20,0 %20,0 %12,0 %11,0 %

Arbete pågår för att förenkla för företag

Det pågår insatser lokalt, nationellt och på EU-nivå för att främja företagens konkurrenskraft och minska negativa effekter av regler. Arbetet med att förenkla för företag handlar dels om att skapa mer träffsäkra regler som uppnår sina syften och minimerar negativa effekter, dels om att stärka företagens möjligheter att följa befintliga regelverk. Tillväxtverket främjar detta arbete genom att:

  • ge samlad myndighetsinformation om bland annat regler till närmare fyra miljoner användare på verksamt.se.
  • utveckla digitala verktyg på verksamt.se, som till exempel tillståndsguider för branscher med många tillstånd samt podcasten Skatteskolan.
  • bidra till minskat uppgiftslämnande och lika tillämpning av regler på kommunal nivå genom samverkan mellan nationella myndigheter och kommuner.
  • ge stöd till regelgivare när regler för företag ska tas fram eller ändras, så att bättre konsekvensutredningar görs.
  • följa upp företagens kostnader till följd av nya eller ändrade regler, till exempel nya eller ändrade krav på uppgiftslämnande
  • sprida kunskap om företagens upplevelser av regler och myndighetskontakter samt följa upp myndigheters arbete för att förenkla för företag, exempelvis genom regeringsuppdraget att följa upp mål för förenklingsarbetet på 19 nationella myndigheter
  • genomföra regelanalyser och lämna förslag på förenklingar i samverkan med företag, myndigheter och intressenter. Till exempel inom regeringsuppdraget Förenklingsresan.

Kontakt

Henrik Tegehed

Tel. 08-681 6665

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se