Ökat miljöarbete under coronakrisen

Drygt vart femte av de små och medelstora företagen har ökat sitt miljöarbete under coronakrisen. Ännu fler uppger att det är troligt att de kommer att öka detta arbete framöver. Mikroföretagen riskerar dock att komma på efterkälken. Totalt sett är det cirka 4 av 10 företag som har ett aktivt miljöarbete utöver vad lagstiftningen kräver.

Det visar resultaten från Tillväxtverkets undersökningar Företagens villkor och verklighet - coronakrisens effekter och Företagens villkor och verklighet 2020. I undersökningen Företagens villkor och verklighet 2020 ställer vi frågor till små och medelstora företag med 0–249 anställda om deras miljöarbete. Det vill säga om företagen arbetar aktivt med miljöfrågor, utöver vad miljölagstiftningen kräver.

Fyra av tio företag hade ett aktivt miljöarbete innan corona

I Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2020 som genomfördes strax innan coronapandemin uppgav 39 procent av företagen att de arbetar med miljöfrågor utöver vad lagstiftningen kräver. Det kan exempelvis handla om att företaget aktivt arbetar med att minska sin miljöpåverkan, att man har en miljöpolicy, arbetar med miljömål eller säljer miljöanpassade produkter. Ungefär vart fjärde företag arbetar med dessa verktyg i miljöarbetet. Eftersom den aktuella frågan i enkäten har omformulerats så finns det inga tidigare siffror att jämföra med.

Stora skillnader i miljöarbetet mellan olika branscher och företag i olika storlek

Ju större företaget är desto vanligare är det att företaget arbetar aktivt med miljöfrågor utöver vad lagstiftningen kräver. Bland de medelstora företagen (50–249 anställda) är det 76 procent som arbetar aktivt med miljöfrågor jämfört med 32 procent av soloföretagen.

Det finns även stora skillnader mellan olika branscher. Energi, vatten och el är den bransch där företagen i störst utsträckning (65 procent) arbetar aktivt med miljöfrågor utöver vad lagstiftningen kräver. Därefter kommer Transport, Gröna näringarna samt Uthyrning och fastighetsservice där motsvarande siffra ligger på runt 50 procent. Lägst andel företag som arbetar aktivt med miljöfrågor hittar vi inom Information och kommunikation (26 procent) samt Juridik och ekonomi (32 procent).

Enligt SCB:s miljöräkenskaper återfinns Energi vatten och el, Transport och Gröna näringar bland de branscher som har den högsta intensitet när det gäller utsläpp av växthusgaser (mätt i relation till förädlingsvärdet). Dessa tre branscher har även generellt en stor direkt miljöpåverkan. Det förefaller alltså som om andelen företag med ett aktivt miljöarbete är högst i branscher med en stor direkt klimat- och miljöpåverkan.

Bransch

Andel företag som arbetar aktivt med miljöfrågor utöver lagkrav
 Energi, vatten, elTransport, magasineringGröna näringarnaUthyrning, fastighetHotell, restaurangUtvinning, tillverkningUtbildningHandelByggVård, omsorgKultur, nöjeJuridik, ekonomiInformation, kommunikationTotalt
Andel64,9 %49,7 %49,0 %47,9 %44,5 %43,2 %41,4 %38,8 %37,3 %36,6 %36,1 %31,8 %25,9 %38,5 %

Storlek

Andel företag som arbetar aktivt med miljöfrågor utöver lagkrav
 50-249 anställda10-49 anställda1-9 anställda0 anställdaTotalt
Andel76,4 %67,0 %38,2 %32,4 %38,5 %

Vanligast med ökat miljöarbete i de medelstora företagen under coronakrisen

Totalt sett uppger cirka 5 procent av de små och medelstora företagen att de har ökat sitt miljöarbete i stor grad under coronakrisen. Ytterligare 17 procent har ökat detta arbete i viss grad, medan resterande 78 procent av företagen inte alls har ökat sitt miljöarbete. I detta sammanhang är det dock viktigt att påpeka att det fanns andra åtgärder än att öka miljöarbetet som det var vanligare att företagen vidtog under coronakrisen. De vanligaste åtgärderna var att öka graden av distansarbete, satsa mer på digitalisering, etablera nya försäljningskanaler samt att rikta in sig på nya kundgrupper.

Det är betydligt vanligare att de medelstora företagen (50–249 anställda) och de lite större småföretagen (10–49 anställda) har ökat sitt miljöarbete under coronakrisen än att mikroföretagen (0–9 anställda) har gjort detta. Nästan vartannat medelstort företag har ökat sitt miljöarbete under krisen jämfört med ungefär vart femte mikroföretag.

Det är även relativt stora skillnader mellan olika branscher när det gäller i vilken mån företagen uppger att de har ökat sitt miljöarbete under coronakrisen. Vanligast med ett ökat miljöarbete är det inom Hotell och restaurang, där nästan 40 procent har ökat sitt miljöarbete i viss eller stor grad. Även branscher som Försörjning av el, gas, värme och kyla, Uthyrning fastighetsservice, Tillverkning och Handel ligger relativt högt. Här är det cirka en tredjedel av företagen som satsat mer på miljöfrågor under krisen. Det är däremot relativt få företag inom Vård och omsorg, Verksamhet inom juridik, ekonomi och vetenskap samt Information och kommunikation som har ökat sitt miljöarbete under coronakrisen. En förklaring till att dessa branscher ligger lågt i detta avseende är troligen att de har en låg direkt miljöpåverkan.

Storlek

Andel företag som i viss eller stor grad har ökat sitt miljöarbete under coronakrisen
 50-249 anställda10-49 anställda1-9 anställda0 anställdaTotalt
I viss eller stor grad47,940,722,118,122,0

Bransch

Andel företag som i viss eller stor grad har ökat sitt miljöarbete under coronakrisen
 Hotell och restaurangFörsörjning av el, gas, värme och kylaUthyrning, fastighetsserviceTillverkning, utvinning av mineralHandelJordbruk, skogsbruk och fiskeByggverksamhetUtbildningKultur, nöje och fritid Transport och magasineringVård och omsorgVerksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknikInformations- och kommunikationTotalt
I viss eller stor grad38,933,633,431,330,025,421,921,120,819,814,111,75,822,0

Mikroföretagen riskerar att halka efter när det gäller miljöarbetet efter coronakrisen

Ungefär 6 procent av de små och medelstora företagen uppger att det är mycket troligt att de kommer att öka sitt arbete med miljöfrågor efter coronakrisen. Medan 28 procent uppger att det är ganska troligt att de kommer att göra detta. Även om frågorna inte är helt jämförbara kan man konstatera att dessa siffor ligger någorlunda i paritet med hur många som arbetat mer med miljöfrågor under själva krisen.

Här är dock skillnaderna mellan företag i olika storlek ännu större. Bland de medelstora företagen är det hela 75 procent som uppger att det är ganska eller mycket troligt att de kommer att arbeta mer med miljöfrågor efter krisen. Motsvarande andel bland mikroföretagen är bara cirka 30 procent. Av detta kan man dra slutsatsen att mikroföretagen med (0–9 anställda) riskerar att halka efter när det gäller miljöarbetet efter coronakrisen.

Det är ungefär samma branscher som ökat sitt miljöarbete under coronakrisen som uppger att det är troligt att de kommer att öka sitt miljöarbete efter krisen. Intressant att notera är dock att branschen Verksamhet inom juridik, ekonomi och vetenskap, som säljer tjänster till andra företag, i relativt hög grad uppger att det är troligt att de kommer att öka sitt miljöarbete efter coronakrisen. Detta trots att de under krisen inte har ökat sitt miljöarbete så mycket.

Även i detta sammanhang är det viktigt att påpeka att det finns andra åtgärder än att öka miljöarbetet som det är mer troligt att företagen kommer att vidta efter coronakrisen. De mest troliga åtgärderna är att inrikta sig mer på nya kundgrupper, satsa på kompetensförsörjning, etablera nya försäljningskanaler samt att satsa mer på digitalisering

Storlek

Andel företag som uppger att det är ganska eller mycket troligt att de kommer att öka sitt miljöarbete efter coronakrisen
 50-249 anställda10-49 anställda1-9 anställda0 anställdaTotalt
Ganska eller mycket troligt75,462,532,530,034,2

Bransch

Andel företag som uppger att det är ganska eller mycket troligt att de kommer att öka sitt miljöarbete efter coronakrisen
 Hotell och restaurangUthyrning, fastighetsserviceHandelTillverkning, utvinning av mineralFörsörjning av el, gas, värme och kylaVerksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknikUtbildningKultur, nöje och fritid Transport och magasineringJordbruk, skogsbruk och fiskeByggverksamhetVård och omsorgInformations- och kommunikationTotalt
Ganska eller mycket troligt59,852,547,444,438,033,531,029,327,727,025,018,415,934,2

Mer digitalisering och ökat distansarbete kan leda till positiva miljöeffekter

Det finns troligtvis ett relativt starkt samband mellan ökad digitalisering/ökat distansarbete och positiva miljöeffekter. Digitalisering kan till exempel möjliggöra mer cirkulära affärsmodeller genom att fysiska produkter ersätts av tjänster samt till effektivare resursanvändning. Under coronakrisen har 37 procent av företagen ökat sitt arbete med digitalisering. Nästan hälften av företagen anser att det är troligt att de kommer att öka sitt arbete med digitalisering efter krisen. En fortsatt ökad digitalisering kommer därför troligen att få positiva miljöeffekter. I rapporten Digitalisering och miljömålen från Naturvårdsverket diskuteras hur digitaliseringen kan få en positiv effekt på miljön.

Under coronakrisen har distansarbetet ökat i 40 procent av företagen och ungefär 30 procent av företagen uppger att det är troligt att de kommer att satsa mer på distansarbete även efter krisen. Ett ökat distansarbete kommer troligen att minska arbetsresorna, vilket kan få positiva miljöeffekter.

Drivkrafterna bakom ökad digitalisering och ökat distansarbete är dock knappast främst att minska miljöpåverkan. Detta är dock ett utvecklingsspår som troligen kommer att leda till en minskad miljöpåverkan. Både när det gäller digitalisering och distansarbete ligger dock mikroföretagen och småföretagen efter de stora företagen.

Andra undersökningar av miljöarbete i små och medelstora företag

Det finns även andra aktuella undersökningar av miljöarbetet i små och medelstora företag. Under perioden september 2020 till juni 2021 gjorde Naturvårdsverket en pilotstudie om miljö- och klimatarbete med 400 små och medelstora företag i region Skåne, Gävleborg och Kalmar. Där framgick det bland annat att de vanligaste åtgärderna som företagen arbetar med är energieffektivisering som syftar till att minska företagets energiförbrukning, ersätta fossila energislag med förnybara energislag samt ändringar av företagets transporter som resulterar i mindre utsläpp. Detta och mer detaljer om företagens miljö-/klimatarbete kan ni läsa mer om i rapporten, Affärsnytta och klimat i synergi som medfinansierats av EU:s regionalfond via Tillväxtverket.

Fakta om Företagens villkor och verklighet – coronakrisens effekter

 • 2 500 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. 969 företag har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 39 procent.
 • Undersökningens resultat är representativa för cirka 347 000 företag.
 • Företag med en omsättning på mindre än 400 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
 • Urvalet är stratifierat på bransch och storlek.
 • Undersökningen genomfördes under perioden november och december 2020.

Fakta om Företagens villkor och verklighet 2020

 • Cirka 28 500 små och medelstora företag har kontaktats. Cirka
  9 400 företag har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 33 procent.
 • Undersökningens resultat är representativa för cirka 356 000 företag.
 • Företag med en omsättning på mindre än 400 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
 • Urvalet är stratifierat på bransch, storlek, länsgrupp samt företagsledarens kön, ålder och bakgrund.
 • Enkätundersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020.
 • Undersökningen består av cirka 30 frågor med ett antal fördjupningar.
 • Undersökningen Företagens villkor och verklighet har tidigare genomförts 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 och 2017.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se